Udzielanie i rozliczanie dotacji

- podstawy prawne dotyczące udzielania i rozliczania dotacji

- kontrola wykorzystania dotacji

- odpowiedzialność udzielającego dotację i beneficjenta na gruncie ustawy

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

Termin: 8.05.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie:

 • ustawowej definicja dotacji, rodzajów dotacji, szczególnych zasad rozliczania dotacji,
 • kryteriów kontroli wykorzystania dotacji,
 • zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - szczególne uwarunkowania odpowiedzialności związane  z  dotacjami,
 • podstaw karnej odpowiedzialności za naruszenia przepisów prawa w zakresie planowania i wykonywania wydatków publicznych w formie dotacji.
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do skarbników, dyrektorów komórek organizacyjno–prawnych, planowania budżetu oraz  innych pracowników JST zajmujących się przyznawaniem i rozliczaniem dotacji z budżetu i członków organizacji otrzymujących i rozliczających dotacje z budżetu państwa.
 
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Podstawy prawne dotyczące udzielania i rozliczania dotacji.
 2. Rodzaje dotacji:
 • dotacje celowe (w tym dotacje na inwestycje),
 • dotacje podmiotowe,
 • dotacje przedmiotowe.
 1. Wysokość i zakres dotowania (w tym wymagania dotyczące beneficjentów).
 2. Dotacje poza system finansów publicznych.
 3. Dotacje dla samorządu.
 4. Umowa o udzielenie dotacji.
 5. Dopuszczalny zakres regulacji umownych.
 6. Wykorzystanie dotacji.
 7. Prowadzenie ewidencji dotacji.
 8. Terminy i zakres rozliczenia dotacji.
 9. Kontrola wykorzystania dotacji.
 10. Nieprawidłowości przy wykorzystaniu dotacji.
 11. Obowiązek zwrotu dotacji w całości i w części.
 12. Naliczanie odsetek przy niewłaściwym wykorzystaniu dotacji.
 13. Odpowiedzialność udzielającego dotację i beneficjenta na gruncie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490 zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)