Umowy cywilnoprawne - zmiany od 01.01.2021r. Opodatkowanie, prawa autorskie, ryzyka (kazusy, orzecznictwo, wzory)

Termin: 26.04.2021r./ Miejsce: online

Czas szkolenia: 9:00 - 13:30

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom ważnej zmiany jaka wchodzi w  życie od stycznia 2021 r., polegającej na obowiązku dokonywania zgłoszeń umów o dzieło do ZUS, jak też ciągle istotnej kwestii czyli różnicy pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenia. Zostanie również omówiona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy a także  procedura postępowania w trakcie kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do kierowników jednostek, pracowników działów kadrowo - płacowych, księgowych, przedstawicieli biur rachunkowych i firm audytorskich, kancelarii prawnych, prowadzących obsługę kadrowo - płacową i prawną klientów, osób przygotowujących się do pracy w działach kadrowo- płacowych oraz HR a także wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w tematyce umów cywilnoprawnych.   

PROGRAM SZKOLENIA  

UMOWA O DZIEŁO
    I. Nowy obowiązek informacyjny o zawartych umowach o dzieło od 01.01.2021r.
        1. Umowy o dzieło nieobjęte zgłoszeniem
        2. Zakres informacji przekazywanej do ZUS
        3. Omówienie wzoru zgłoszenia

    II. Prawa autorskie
        1. Osobiste i majątkowe - wytłumaczenie pojęcia, różnice
        2. Korzystanie (użytkowanie) praw autorskich a zbycie/przeniesienie praw
        3. Pola eksploatacji - czym są, jak prawidłowo określić
        4. Umowa z prawami autorskimi i bez praw autorskich (klauzule zabezpieczające interes zamawiającego -
            przykłady, wzory)

    III. Umowa o dzieło
        1. Umowa o dzieło - treść (w szczególności: prawidłowe określenie przedmiotu umowy o dzieło, pozostałe
            kluczowe zapisy, wzór)
        2. Umowa o dzieło a umowa o świadczenie usług (umowa zlecenie) - ryzyko - zakwestionowanie umowy o
            dzieło przez ZUS
            a) umowa o dzieło a umowa zlecenie - przykłady, kazusy, orzecznictwo
            b) ryzyko zakwestionowania umowy o dzieło - kluczowe zapisy umowy
            c) procedura postępowania w trakcie kontroli ZUS
            d) umotywowane zastrzeżenia do protokołu - argumenty
            e) odwołanie od decyzji ZUS - argumenty
            f) konsekwencje zakwestionowania umowy o dzieło
        3. Umowa o dzieło a umowa o prawo autorskie i prawo pokrewne - różnice, konsekwencje, obowiązkowe
           elementy treści, najczęstsze błędy
        4. Umowa o dzieło a umowa o pracę - ryzyko ustalenia stosunku pracy
            a) oświadczenia wykonawcy (argument przeciwko ustaleniu stosunku pracy)
            b) kluczowe zapisy w umowie w celu minimalizacji ryzyka ustalenia stosunku pracy

    IV. Wynagrodzenie i inne świadczenia
        1. Określenie wynagrodzenia: stawka kwotowa, czy w umowie o dzieło możliwa jest stawka godzinowa?
        2. KUP dla twórców: 50 % czy 20 %?
            a) stworzenie dzieła jako warunek zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu
            b) najnowsze stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych w przedmiocie 50% KUP
            c) art. 20. ust.1 Ustawy o PDOF - nieodpłatne świadczenia należące do przychodów
                - zakwaterowanie, wyżywienie, transport i inne świadczenia dla wykonawcy

    V. Umowa z zagranicznym artystą
        1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym działalności rozrywkowej lub sportowej obcokrajowców
        2. Szczególny przypadek - działalność finansowana ze środków publicznych
    VI. Wzory umów, oświadczeń i załączników

    
UMOWA ZLECENIA

    I. Umowa zlecenia - treść
        1. Oświadczenia zleceniobiorcy (argument przeciwko ustaleniu stosunku pracy)
        2. Kluczowe zapisy w umowie w celu minimalizacji ryzyka ustalenia stosunku pracy
        3. Określenie przedmiotu zlecenia
        4. Określenie wynagrodzenia (stawka kwotowa, godzinowa, „premia”, „wynagrodzenie postojowe”)
        5. Zakaz konkurencji

    II. Kontrola PIP, powództwo o ustalenie stosunku pracy - procedura działania w trakcie kontroli lub w toku
       postepowania sądowego
        1. Kluczowe argumenty do zastrzeżeń protokołu kontroli - przykłady
        2. Pozew o ustalenie stosunku pracy - wzór
        3. Odpowiedź na pozew o ustalenie stosunku pracy - wzór
        4. Konsekwencje ustalenia stosunku pracy: ZUS, odpowiedzialność karno-wykroczeniowa

    III. Potwierdzanie liczby godzin realizacji zlecenia  pracy - ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
        1. Jak prawidłowo potwierdzać godziny realizacji zlecenia
        2. Prowadzenie minimalnej stawki wynagrodzenia - zasady wyliczenia
        3. Rozszerzenie zakresu kontroli PIP

    IV. Oskładkowanie umów zlecenia -  warsztaty, przykłady
        1. Składki za osobę, która równocześnie wykonuje kilka umów zleceń
        2. Składki zleceniobiorców emerytów rencistów zatrudnionych u innego podmiotu na podstawie umowy   
            o pracę
        3. Składki zleceniobiorców w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego, urlopu wychowawczego
        4. Składki zleceniobiorcy prowadzącego działalność gospodarczą ze szczególnymi uwzględnieniem
            przedsiębiorcy opłacającego składki od preferencyjnej podstawy wymiaru
        5. Składki zleceniobiorcy w trakcie choroby
        6. Wypłata wynagrodzenia po ustaniu tytułu do objęcia ubezpieczeniami
           społecznymi
        7. Zagraniczni artyści zapraszani do Polski - ryzyko opłacania składek za granicą
        8. Wniosek o  zbadanie  prawidłowości  wykazanych  składek  na  ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe 
            zleceniobiorcy, o  którym  mowa  w  art.  9  ust. 2c  ustawy  o  systemie  ubezpieczeń  społecznych  
            pytanie do ZUS o prawidłowość opłacenia składek - wzór z omówieniem

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

  • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinno zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.  

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa) 

Oświadczenie VAT

 
Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl