Podstawowe zasady przygotowania urządzeń księgowych do prawidłowego zamknięcia ksiąg rachunkowych w jsfp za 2019 r.

- zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019r.

- inwentaryzacja roczna

- prawidłowe ustalenie wyniku finansowego

Termin: 28.01.2020 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie procedur związanych z księgowym zamknięciem roku 2019 w zakresie:

  • harmonogram czynności dotyczących zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2019 rok,  niezbędnych do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego
  • inwentaryzacja roczna – cel i jej rola w  związku z zamknięciem roku prawidłowego przeprowadzenie i rozliczenia inwentaryzacji zgodnie z zasadami wynikającymi z uor

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do skarbników, księgowych oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych) oraz samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej a także księgowych oraz pracowników służb finansowych administracji rządowej i podległych jej jednostek.

PROGRAM SZKOLENIA

I.  Harmonogram czynności dotyczących zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2019 rok,  niezbędnych do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego:

1. Ustalenie terminu wpływu dokumentacji finansowej do jednostki  oraz terminu rocznych sprawozdań: budżetowych i  finansowych.

a)zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w danym roku

b) monitorowanie realizacji zobowiązań na przełomie roku budżetowego,,               

2. Rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji.
3. Korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
4. Koszty  i zobowiązania na przełomie roku budżetowego.
5. Rozliczenie zaliczek udzielonych pracownikom.
6. Dokonanie księgowań, które – zgodnie z przepisami szczególnymi – podlegają wykonaniu  na koniec roku budżetowego w odniesieniu do:

a) ewidencji oraz weryfikacji należności i zobowiązań,
b) odsetek  za zwłokę,
c) odpisów aktualizujących  wartości  należności,
d) zaangażowania wydatków itp.

II. Inwentaryzacja roczna – cel i jej rola w  związku z zamknięciem roku:

1.   Funkcje i cele inwentaryzacji, inwentaryzacja jako element rachunkowości jednostki

2.   Metody( rodzaje, sposoby)przeprowadzania inwentaryzacji wg uor

              3.    Inwentaryzacja drogą spisu z natury:

       a) prace organizacyjne przed spisem,

b) zespoły spisowe – zadania i odpowiedzialność,
c) spis majątku  oznaczonymi kodami kreskowymi,

d) rozliczenie spisu z natury.  

4.    Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald.       

5.    Inwentaryzacja w drodze weryfikacji aktywów i pasywów

  1.  Prawidłowe .rozliczenie inwentaryzacji i ustalenie ewentualnych różnic. 
  1. opracowanie  prawidłowej  dokumentacji poinwentaryzacyjnej 
  2. ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w księgach jednostki 

III. Przeksięgowania roczne i prawidłowe ustalenie wyniku finansowego:

1 Sporządzenie  zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, które stanowią  podstawę   prawidłowego sporządza rocznego  sprawozdania finansowego.

2. Zweryfikowanie, czy saldo konta 860 dotyczące wyniku finansowego roku ubiegłego zostało

przeksięgowane na konto 800 „Fundusz jednostki”.

syntetycznych.

3. Wydrukowanie ksiąg rachunkowych lub przeniesienie ich treści na inny komputerowy nośnik

danych w następującym zakresie:

  1. dzienniki za rok obrotowy,
  2. księga główna za rok obrotowy,
  3.  księgi pomocnicze (np. środki trwałe, rozrachunki, rzeczowe składniki obrotowe),
  4.  zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej na koniec roku obrotowego,
  5.  zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych na koniec roku obrotowego.

IV. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 9:00 – 14:30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)