Zamówienia publiczne do 30 tysięcy euro

- przygotowanie do udzielenia zamówień o 30 tysięcy euro

- procedura udzielenia zamówień do 30 tysięcy euro

-  sprawozdawczość „małych zamówień”

- odpowiedzialność z tytułu naruszeń w udzielaniu „małych zamówień”

Termin: 13.09.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. euro, służących z jednej strony zachowaniu swobód wynikających z niestosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, z drugiej mających na celu uniknięcie ewentualnych nieprawidłowości i zarzutów ze strony organów kontrolnych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zamówieniom udzielanym w ramach projektów unijnych nowej perspektywy finansowej.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów zamówień publicznych oraz pozostałych pracowników upoważnionych do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, a także kadry kierowniczej odpowiedzialnej za nadzorowanie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pracowników komórek kontrolnych i audytowych oraz koordynatorów projektów unijnych.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Przygotowanie do udzielenia zamówień o 30 tysięcy euro

1. Próg bagatelności - 30 tysięcy euro, podstawowe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych.

2. "Małe zamówienia" a obowiązek celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.

3. Planowanie zamówień publicznych - Plan postępowań o udzielenie zamówień a plan zamówień publicznych.

4. Definicja „zamówienia publicznego”. Tożsamość przedmiotowa zamówienia, tożsamość czasowa zamówienia, możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.

5. Poprawne oszacowanie wartości zamówienia. Zakaz zaniżania wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp. Zakaz dzielenia zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

      6. Stosowanie dyspozycji art. 6a ustawy Pzp.

 1. Procedura udzielenia zamówień do 30 tysięcy euro
 1. Regulamin zamówień publicznych do 30.000 euro - potrzebny czy nie?
 2.  Wewnętrzne zasady udzielania zamówień publicznych do 30.000 euro.
 3. Propozycje i wzory wewnętrznych uregulowań dotyczących "małych zamówień".
 4.  Tryby udzielania małych zamówień – tryb ofertowy, tryb negocjacyjny.
 5.  Warunki udziału w postępowaniu.
 6.  Kryteria oceny ofert.
 7. Forma umowy zamówienia do 30 tysięcy euro.
 8. Udzielanie zamówień bagatelnych według Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków - zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku.
 1. Sprawozdawczość „małych zamówień”
 1. Prowadzenie rejestru „małych zamówień”.
 2. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach.
 1. Odpowiedzialność z tytułu naruszeń w udzielaniu „małych zamówień”
 1. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Dyskusja - pytania uczestników szkolenia

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 16:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)