Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem oszustw i korupcji w projektach unijnych

- techniki skutecznej identyfikacji,

- wybrane metody analizy ryzyka,

- metody ograniczenia ryzyka

 

Termin: 14.11.2019 r. / Miejsce: Warszawa

 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przygotowanie do zbudowania skutecznego systemu antykorupcyjnego w jsfp z uwzględnieniem propozycji dotychczasowych i nowych rozwiązań prawnych. Szczegółowo omówione zostaną:
 • Strategie, etapy, metody oraz techniki skutecznej identyfikacji,
 • Źródła potencjalnego ryzyka,
 • Wybrane metody analizy ryzyka,
 • Wybrane metody ograniczenia ryzyka.
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do pracowników  zajmujących się kontrolą wewnętrzną (kontrola instytucjonalna), audytem wewnętrznym, kontrolą zarządczą oraz przeciwdziałaniem korupcji (komórki lub samodzielne stanowiska do spraw przeciwdziałania korupcji) administracji rządowej i samorządowej oraz pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Żandarmerii Wojskowej, Służby Celnej, Policji, Straży Granicznej, Najwyższej Izby Kontroli, Urzędów Skarbowych.
 
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Identyfikacja ryzyk związanych z oszustwem:
  • strategia,
  • etapy,
  • metody,
  • techniki skutecznej identyfikacji.
 2. Źródła potencjalnego ryzyka  i czynniki wpływające na powstanie i utrzymywanie ryzyka:
  • majątkowe,
  • osobowe.
 3. Wybrane metody analizy ryzyka . Co powinno determinować  wybór odpowiedniej i efektywnej metody:
  • szacunkowe,
  • ilościowe,
  • mieszane. 
 4. Metody ograniczenia ryzyka – jak minimalizować ryzyko do poziomu akceptowalnego dla stabilności przedsięwzięcia:
  • organizacyjne,
  • analiza danych.
 5. Odpowiedzi na pytania uczestników.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa

-jednej osoby 590 zł netto +23% VAT

-dwóch lub więcej osób z jednej firmy 550 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin:

Zajęcia odbywają się będą w centrum miasta w godzinach: 09:30 – 15:30. O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Katarzyna Jurek

tel. (22) 46-49-718,  fax (22) 46-49-752   e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl 

Dane do przelewu: Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na  potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników. Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane  do wystawienia faktury.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Pastwa kosztami uczestnictwa w wysokości  100 % ceny.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)