ZMIANY W PRAWIE PRACY w aspekcie Tarczy 4.0
- zakład pracy w stanie epidemii, zagrożenia epidemicznego i po ich ustaniu

Termin: 1.07.2020 r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi uregulowaniami dotyczącymi Prawa Pracy z uwględnieniem zmian jakie wniósł stan epidemi, oraz zagrożeń z niej wynikających i po jej ustaniu. Uczestnicy szkolenia zapoznają się ze zmianami w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, nowym katalogiem informacji zgłoszeniowych do ZUS,  zwiększeniem kwoty wolnej od potrąceń, wymogami sanitarnymi w zakładzie pracy, pracą zdalną oraz telepracą,   PPK–nowym terminarz przystępowania, zasiłkiem opiekuńczym (covidowski / zwykły), kwarantanną, szkoleniami i badaniami BHP, świadczeniem rehabilitacyjnym a stanem epidemii / zagrożeniem epidemicznym, urlopem wypoczynkowym (Tarcza Antykryzysowa 4.0), ZFŚS – zmianami w Tarczy 4.0., zakazem konkurencji – zmiany wynikające z Tarczy 4.0., ograniczeniami wysokości odszkodowań wypłacanych pracownikowi – Tarcza 4.0., RODO a epidemią ,etc.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do kierowników jednostek, dyrektorów komórek organizacyjno-prawnych, pracowników działów kadr, inspektorów BHP oraz radców prawnych wszystkich jednostek budzetowych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Umowy o dzieło – zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych
        a. przedmiot umowy o dzieło
        b. ryzyka umów o dzieło w kontekście wzmożonych kontroli ZUS
        c. nowy obowiązek – zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS
2. Nowy katalog informacji zgłoszeniowych do ZUS
3. Zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń na przykładach
        a. definicja członka rodziny
        b. kwota zwiększenia
        c. dokumentacja
        d. przykłady
4. Wymogi sanitarne w zakładzie pracy
5. Praca zdalna oraz telepraca
        a. warunki świadczenia pracy zdalnej
        b. świadczenie pracy w formie telepracy na wzorach dokumentów
6. PPK – nowy terminarz przystępowania na przykładach
7. Zasiłek opiekuńczy (covidowski / zwykły)
        a. kalkulacja wynagrodzenia w przypadku wniosku obejmującego wyłącznie dni robocze
        b. okres uprawnienia
8. Kwarantanna
        a. kwalifikacja nieobecności w ewidencji
        b. dowód usprawiedliwiający nieobecność – jaki dokument przedstawić pracodawcy
        c. świadczenia za okres kwarantanny
        d. kwarantanna a praca zdalna
9.    Szkolenia BHP
        a. szkolenie wstępne w formie zdalnej
        b. termin szkolenia okresowego w okresie stanu epidemii / zagrożenia epidemicznego
10. Badania BHP
        a. okres zawieszenia badań okresowych i terminarz wykonania badań po okresie stanu
            epidemii/zagrożenia    epidemicznego
        b. badania wstępne i kontrolne w okresie stanu epidemii / zagrożenia epidemicznego
11. Świadczenie rehabilitacyjne a stan epidemii / zagrożenia epidemicznego
12. Urlop wypoczynkowy – udzielenie bez wniosku pracownika (Tarcza Antykryzysowa 4.0)
13. ZFŚS – zmiany w Tarczy 4.0.
14. Zakaz konkurencji – zmiany wynikające z Tarczy 4.0.
15. Ograniczenie wysokości odszkodowań wypłacanych pracownikowi – Tarcza 4.0.
16. RODO a epidemia – badanie temperatury a ochrona danych osobowych

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:
·jednej osoby 349zł netto + 23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.
 

Zgłoszenie uczestnictwa (karta złoszeniowa)

Oświadczenie VAT (do pobrania)Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Melon
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: monika.melon@irip.pl