Akademia Raportu Rocznego - przygotowanie do zamknięcia roku 2021 w spółkach publicznych

Termin: 13.12.2021 r. 

 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie wniosków z weryfikacji raportów rocznych emitentów uczestniczących w konkursie „The Best Annual Report” oraz najważniejszych zmian prawnych, dotyczących poszczególnych części raportu, wytycznych ESMA, KNF, znowelizowanej ustawy o rachunkowości, aktualności MSSF/MSR, ujawnień ws. Covid-19, danych niefinansowych, oświadczeń o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, sprawozdań o wynagrodzeniach w aspekcie przygotowania raportów rocznych za rok 2021. 
Podczas akademii nasi eksperci zwrócą szczególną uwagę na właściwe przygotowanie raportów rocznych z punktu widzenia zmian prawnych, w tym również elektronizacji raportów rocznych (ESEF) a także oczekiwań interesariuszy.

Naszymi prelegentami będą członkowie kapituły konkursu The Best Annual Report 

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest  członków zarządów i dyrektorów biur zarządów, przedstawicieli nadzoru właścicielskiego i rad nadzorczych, dyrektorów finansowych, sprawozdawczości, controlingu i analiz, głównych księgowych spółek publicznych, jako osób nadzorujących merytoryczne treści raportów rocznych, osób odpowiedzialnych za raportowanie do KNF ( operatorzy ESPI), sporządzających sprawozdania ze stosowania zasad ładu korporacyjnego i danych niefinansowych, przedstawicieli relacji inwestorskich, rzeczników prasowych oraz służb informatycznych, a także przedstawicieli spółek notowanych na New Connect, przygotowujących się do emisji na parkiecie głównym.

PROGRAM
I. Zmiany w UoR i standard badania sprawozdań 
    1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw
        - obowiązek sporządzania przez emitentów sprawozdań finansowych oraz sprawozdań
           z działalności w jednym formacie elektronicznym, tj. XHTML
        - ułatwienia dotyczące podpisywania sprawozdań finansowych
    2. Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
        - przepisy dotyczące sprawozdania z badania sprawozdań finansowych
        - kompleksowe rozwiązania dotyczące przeprowadzania przez Agencję kontroli zdalnych
           w firmach audytorskich
        - dostosowanie przepisów do projektowanych zmian w ustawie o rachunkowości oraz ustawie 
           o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
II. Aktualne trendy w sprawozdawczości 
    1. Nowe/zmienione standardy MSSF
    2. Priorytety ESMA w zakresie sprawozdawczości finansowej
    3. Kwestie księgowe będące aktualnie przedmiotem zainteresowania organów nadzoru (ESMA/KNF) i Komitetu ds. Interpretacji MSSF (IFRIC)
    4. Narzędzia i publikacje przydatne w procesie sporządzania 
III. Sprawozdanie z działalności 
    1. Podstawa prawna i podmioty zobowiązane
    2. Elementy składowe sprawozdania z działalności
    3. Sprawozdanie z działalności a epidemia COVID-19
    4. Zmiany klimatyczne i środowiskowe i ich wpływ na  sprawozdanie z działalności 
    5. Taksonomia i transformacja klimatyczna w raportowaniu spółek
    6. Jak zmienią się oświadczenia nt. informacji niefinansowych i dlaczego mają stać się częścią sprawozdania z działalności  
IV. Sprawozdanie o wynagrodzeniach
    1. Polityka wynagrodzeń i sprawozdanie o wynagrodzeniach - kluczowe zasady i wymogi
    2. Publikacja sprawozdania o wynagrodzeniach oraz rola biegłego rewidenta
    3. Wnioski z dotychczasowej praktyki sporządzania i badania sprawozdania o wynagrodzeniach: 
       - proces przygotowania sprawozdania
       - najczęstsze pytania, wątpliwości, 
       - wytyczne (odpowiedzi) KNF
V.Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego. Regulacje polskie i unijne
    1. Umocowanie w regulacjach unijnych, w regulacjach polskich oraz w Regulaminie Giełdy.
    2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
    3. Giełdowe zasady ładu korporacyjnego – konsekwencje przejścia od DPSN-2016 do DPSN-2021
    4. Raportowanie niefinansowe.
    5. Ujawnienia dotyczące różnorodności.
    6. Zalecenie Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
    7. Zalecenie Komisji z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie jakości sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego (podejście „przestrzegaj lub wyjaśnij”):
        a. jakość oświadczeń o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego,
        b. jakość wyjaśnień w przypadku odstępstwa od zasad.
    8. Raportowanie w formacie ESEF
    9. Nowelizacja dyrektywy o prawach akcjonariuszy – konsekwencje w zakresie komunikacji spółek z akcjonariuszami (od września 2020 r.)

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Wersja online

- każdej osoby 890zł netto + 23% VAT

cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej (PDF)

Termin
Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 9:00 – 14:15.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. 500 206 038
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty. Brak płatności nie jest jednoznaczny z automatyczną anulacją zgłoszenia.

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.