Audyt wewnętrzny w TFI

Termin:  10-11.03. 2022 r.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy merytorycznej uczestników z zagadnień dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. W trakcie zajęć omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak: rola i znaczenie funkcji audytu wewnętrznego w TFI, wymogi w zakresie organizacji i funkcjonowania audytu wewnętrznego, wskazówki w zakresie analizy ryzyka w działalności TFI i zarządzanych przez nie funduszy, opracowywania planów operacyjnych i strategicznych audytu wewnętrznego opartych o wyniki analizy ryzyka, a także możliwe podejścia do przeprowadzania audytu kluczowych obszarów działalności TFI i zarządzanych przez nie funduszy. Tematyka uwzględniała będzie praktyczne implikacje wynikające z wymogów prawnych i międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, które wpływają na funkcjonowanie komórek audytu wewnętrznego w TFI.

 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządu TFI oraz członków rad nadzorczych TFI (w tym komitetów audytu), pracowników komórek audytu wewnętrznego, a także biegłych rewidentów, księgowych oraz wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką audytu wewnętrznego w TFI.

PROGRAM

Dzień I

Ramy prawne funkcjonowania audytu wewnętrznego w TFI

Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego

Analiza ryzyka działalności TFI i zarządzanych funduszy

Dzień II

Przygotowanie strategicznego i operacyjnego planu audytu wewnętrznego

Realizacja planu audytu wewnętrznego w kluczowych obszarach działalności TFI/funduszy

Raportowanie wyników do organów TFI i monitorowanie rekomendacji

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

- każdej osoby 1590zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 10:00 – 15:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.