Audyt wewnętrzny procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w TFI

Termin:  21.01.2022r.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest jest pogłębienie wiedzy merytorycznej uczestników z zagadnień dotyczących audytu wewnętrznego procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. W trakcie zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia dotyczące przeprowadzania audytu wewnętrznego procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w TFI: 
   1) umiejscowienie procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w rocznym planie audytu wewnętrznego, 
   2) obszary ryzyka w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych,
   3) przygotowanie programu audytu wewnętrznego,
   4) praktyczne przykłady procedur audytowych możliwych do zastosowania w ramach audytu, 
   5) sporządzenie raportu z audytu wewnętrznego.
Tematyka uwzględniała będzie praktyczne implikacje wynikające z wymogów prawnych, które wpływają na funkcjonowanie komórek audytu wewnętrznego w TFI.

 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do pracowników komórek audytu wewnętrznego w TFI i podmiotach dominujących w stosunku do TFI, członków zarządu TFI, członków rad nadzorczych TFI (w tym komitetów audytu), biegłych rewidentów oraz wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką audytu wewnętrznego w TFI.

PROGRAM

10:00

Rozpoczęcie szkolenia

 

  1. Audyt procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w rocznym planie audytu.
  2. Przygotowanie do audytu – identyfikacja głównych obszarów ryzyka.
  3. Opracowanie programu audytu.
  4. Realizacja audytu - przykłady procedur audytowych możliwych do zastosowania.
  5. Przygotowanie raportu z audytu, monitoring rekomendacji, informacja zarządcza.

15:00

Zakończenie szkolenia

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

- każdej osoby 990zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 10:00 – 15:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z anulacją zgłoszenia. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.