Dostęp do informacji publicznej w praktyce radnego - szkolenie dla Radnych nowej kadencji

- status Radnych w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej,
-
BIP- nowa znacząca rola Biuletynu
-
uprawnienia informacyjne radnych - podstawy prawne

Termin: 18.06.2024 r.
Czas szkolenia: 09:00 - 14:00 / Miejsce: online 

CEL SZKOLENIA                                 

Omówienie podstaw prawnych dostępu do informacji publicznej, nowej roli Biuletynu Informacji Publicznej
i udostępnianie informacji  na wniosek Radnego

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do Radnych nowej kadencji, kierowników jednostek, sekretarzy, kierowników działów organizacyjno-prawnych, kierowników działów administracyjnych, audytorów wewnętrznych, inspektorów RODO i pracowników odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych.

PROGRAM

  1. Podstawy prawne dostępu do informacji publicznej.

  2. Charakterystyka prawa dostępu do informacji publicznej, pojęcia w tym:

 • pojęcie dokumentu wewnętrznego,
 • prawo jako informacja publiczna,
 • analizy eksperckie jako informacja publiczna,
 • wynagrodzenie osób pełniących funkcje publiczne,
 • jawność umów cywilnoprawnych,
 • akta postępowania administracyjnego jako informacja publiczna,
 • treść skargi jako informacja publiczna,

  3. Informacja publiczna i prawo dostępu do informacji publicznej a prawo do ponownego 
      wykorzystania informacji publicznej, informacja przetworzona, definicja dokumentu
      urzędowego - pojęcia
.

  4. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, definicje informacji publicznej, sprawy
      publicznej, tajemnicy przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, prawa do prywatności osoby
      fizycznej.

  5. Uprawnienia prasy w ramach prawa do informacji publicznej.

  6. Zasady kardynalne dostępu do informacji publicznych.

 • pierwszeństwo regulacji szczególnych,
 • korelacja  KPA do postępowania regulowanego ustawą o dostępie do nformacji publicznej,
  • formy wniosków
  • brak podpisu wnioskodawcy, brak danych osobowych wnioskodawcy
  • terminy .

  7. BIP- nowa znacząca rola Biuletynu, wymagania prawne, wymagania praktyki, zakres
      informacji, oznaczenie informacji, strona internetowa BIP,

  8. Udostępnianie informacji  na wniosek, wniosek o ponowne wykorzystanie informacji forma,
      termin i sposób udostępnienia informacji, odmowa udostępnienia informacji publicznej
      i informacji w celu ponownego jej wykorzystania, opłaty i opłaty za udostępnienie informacji
      publicznej do ponownego wykorzystania, zasady kontroli odmowy udostępnienia informacji.

  9. Wniosek radnego o udostępnianie informacji publicznej. Uprawnienia radnych w zakresie
      dostępu do informacji publicznej. Praktyczne omówienie procedury udostępniania informacji
      publicznych.

10. Uprawnienia informacyjne radnych - podstawy prawne, sposoby udostępnienia:

 • prawo wstępu do pomieszczeń.
 • prawo uzyskiwania informacji i materiałów.
 • wgląd w działalność urzędu, spółek, zakładów z udziałem majątku samorządowego.

11. Ograniczenia w realizacji uprawnień radnych:

 • dobra osobiste.
 • tajemnica prawnie chroniona

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt

 • jednej osoby – 490 zł netto + 23 % VAT
 • dwóch osób  – 450zł/os netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:

koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu poświadczającego udział w szkolenia w wersji elektronicznej (PDF).
Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Termin

Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 9.00 – 15:00.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Robert Witkiewicz
tel. 22/ 464 97 18
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.

Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

         Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)
 
Oświadczenie VAT (do pobrania)