Dotacje ze środków publicznych w JST

- udzielanie,
- wykorzystanie,
- rozliczanie,
- kontrola wykorzystania,
- podstawy zwrotu do budżetu
 

Termin: 27.06.2024 r.

Czas szkolenia: 09:00 – 14:30 / Miejsce: online 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie aktualnego stanu prawnego odnośnie:

  • ustawowej definicji dotacji, rodzajów dotacji, szczególnych zasad rozliczania dotacji,
  • podstaw udzielania dotacji na zadania z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu,
  • zasad udzielania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą, na ochronę zabytków,
          finansowanie    kultury fizycznej i sportu, ochronę środowiska, oświatę,
  • kryteriów kontroli wykorzystania dotacji,
  •   zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - szczególne uwarunkowania   
      odpowiedzialności związane z dotacjami,
  • podstaw karnej odpowiedzialności za naruszenia przepisów prawa w zakresie planowania i wykonywania wydatków publicznych w formie dotacji

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do skarbników, dyrektorów komórek organizacyjno-prawnych, planowania budżetu oraz innych pracowników JST zajmujących się przyznawaniem i rozliczaniem dotacji z budżetu i członków organizacji otrzymujących i rozliczających dotacje z budżetu.

PROGRAM

1. Sposoby realizacji zadań publicznych. Prawne granice planowania wydatków publicznych w formie dotacji.

2. Charakterystyka dotacji jako szczególnej formy wydatku z budżetu – ustawowa definicja dotacji, rodzaje dotacji i ich podstawowy podział (celowe, przedmiotowe, podmiotowe), szczególne zasady rozliczania dotacji.

3. Zasady ujmowania dotacji w planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Uwarunkowania prawnych ram ograniczających planowanie
i wykonywanie wydatków publicznych w formie dotacji (m. in. wyodrębnienie rodzajowe grup wydatków: wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe – inwestycyjne, klasyfikacja budżetowa dotacji).

4. Zakres i tryb udzielania dotacji na tle statusu jej beneficjenta: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

5. Podstawy udzielania z budżetu dotacji na tle zróżnicowania systemu finansów publicznych. Przegląd systemów dotowania (różnice i podobieństwa) w obszarach, m. in.: inwestycje, finansowanie działalności podmiotów ustawowo wskazanych spoza sektora finansów publicznych, ochrona zabytków, finansowanie kultury fizycznej i sportu, ochrona środowiska, zadania z zakresu pożytku publicznego, ochrona zdrowia i działalność lecznicza. Znaczenie przepisów wykonawczych na tle realizacji zakresu dotowania wynikającego z tytułu ustawowego.

6. Schematy dokumentacji źródłowej stanowiące podstawę realizacji zadania publicznego w formie dotacji na tle kolejnych sekwencji: wniosek – rozstrzygnięcie wniosku – umowa – rozliczenie dotacji. Formy i zasady współpracy pomiędzy udzielającym dotacji a beneficjentem. Obowiązek weryfikacji wniosku (oferty) podmiotu ubiegającego się o otrzymanie dotacji na tle identyfikacji zakresu czynności kontrolnych współ/finansowanego dotacją zadania publicznego, w tym:
– podmioty uprawnione i ich reprezentacja zgodna z prawem i właściwym rejestrem,
– zakres czasowy i merytoryczny dofinansowywanych działań,
– terminy i formy wykorzystania dotacji,
– planowane cele i rezultaty dotowanych działań,
– wkład własny dotacji obiorców oraz pozostałe źródła finansowania.

7. Typowe naruszenia prawa w obszarze dotacji – prezentacja ustaleń kontrolnych oraz wyroków sądów administracyjnych, analiza przyczyn  powstawania nieprawidłowości.

8. Obowiązki podmiotu dotującego na tle dyspozycji ustawy o finansach publicznych na etapie rozliczenia dotacji
– podstawy identyfikacji obowiązków podmiotu zlecającego realizację zadań publicznych oraz beneficjenta otrzymującego wsparcie finansowe ze środków publicznych (w tym czynności weryfikacji oferty podmiotu ubiegającego się o otrzymanie dotacji),
– dotujący oraz beneficjent dotacji na tle sfery kontroli i oceny realizacji zadania; kryteria kontroli wykorzystania dotacji z uwzględnieniem problematyki podstaw merytorycznej weryfikacji sprawozdań składanych przez podmioty otrzymujące dotacje - kontrola realizacji zadania publicznego zgodnie z zasadami kontroli w administracji rządowej.

9. Ustawowe przesłanki zwrotu dotacji przez beneficjenta: zwrot niewykorzystanej dotacji, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez dotującego, pobranej bez podstawy prawnej bądź w nadmiernej wysokości. Postępowanie w sprawie zwrotu dotacji. Podstawy udzielania ulg w spłacie należności z tytułu dotacji.

10. Proces kontroli dotacji - prawne podstawy zasad i trybu przeprowadzania kontroli, w tym:
– przygotowanie kontroli: cel i tryb opracowania programu kontroli lub tematyki kontroli, dobór próby do kontroli,
   kryteria kontroli, kryteria oceny (nieprawidłowości i próg ich istotności), zawiadomienie o zamiarze wszczęcia
   kontroli.
– wykonywanie czynności kontrolnych: czynności kontrolne dotyczące osób lub jednostek (pobieranie wyjaśnień,
   przyjmowanie oświadczeń); czynności kontrolne dotyczące dokumentów, innych rzeczy oraz procesów;
   (sporządzanie protokołów z oględzin, pobieranie dokumentów do akt kontroli), dokumentowanie czynności 
   kontrolnych (protokół kontroli, wystąpienie pokontrolne);
– obowiązki i uprawnienia podmiotu kontrolowanego - zastrzeżenia pokontrolne i procedura ich rozpatrywania
   (uwarunkowania formalne i materialne),
– systematyka opracowania dokumentacji z kontroli (akta kontroli).
Praktyczne aspekty wykrywania i eliminowania nieprawidłowości i uchybień - jednostka sektora finansów publicznych w ustaleniach kontrolnych państwowych organów kontrolnych - źródła i przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości, osoby odpowiedzialne, skutki naruszeń przepisów prawa.

11. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Szczególne uwarunkowania odpowiedzialności związane  z  dotacjami, w tym:
– rola i znaczenie protokołu kontroli bądź innego dokumentu stanowiącego podstawę ustaleń podmiotu
   zobowiązanego do złożenia zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie
   dyscypliny finansów publicznych,
– w świetle zakresu zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny
   finansów publicznych;
– charakterystyka czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych wraz ze wskazaniem typowych
   obszarów zagrożeń, identyfikowanych na podstawie orzecznictwa organów orzekających w sprawach
   o naruszenie dyscypliny finansów publicznych dotyczących dotacji (art. 8, 9 ustawy o odpowiedzialności za
   naruszenie dyscypliny finansów publicznych);
– przykłady naruszenia dyscypliny finansów publicznych w świetle problematyki: przekazania dotacji
   z naruszeniem zasad lub trybu jej udzielania, nierozliczenia w terminie przekazanej dotacji, niedokonania
   w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości;
– sankcje za niezgodne z prawem dysponowanie środkami publicznymi w zakresie dotyczącym dotacji.

12. Dotacja w ujęciu karnej podstawy odpowiedzialności określonej art. 82 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt
jednej osoby – 490 zł netto + 23 % VAT
dwóch osób  – 450 zł/os netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa online (MS Teams),
materiałów szkoleniowych,
certyfikat poświadczający udział w szkolenia w wersji elektronicznej (PDF).

Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Termin

Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 9.00 – 14:30.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Robert Witkiewicz
tel. 22/ 464 97 18
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl

Dane do przelewu:

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników. Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wy-stawienia faktury.

Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

  Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)
 
Oświadczenie VAT (do pobrania)