Dyrektywy: rodzicielska oraz work-life balans i ich wpływ na regulacje Kodeksu pracy

- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
- zmiany jakie wejdą do K.P. w związku z wdrożeniem Dyrektyw

TERMIN: 05.06.2023 r.

Czas szkolenia: 09:00 - 14:00 / Miejsce: online 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest
omówienie najnowszych i najistotniejszych zmian jakie wejdą w życie w najbliższym czasie w Kodeksie pracy

GRUPA DOCELOWA
Kierownicy jednostek samorządu samorządu terytorialnego, sekretarze, kierownicy i pracownicy pracownicy działów kadr, pracownicy zajmujący się zagadnieniami prawa pracy.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Krótkie omówienie Dyrektyw:
    1.1. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych
           i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105). Termin
           wdrożenia postanowień tej dyrektywy wyznaczono na 1 sierpnia 2022 r.;
    1.2. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie
           równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę
           Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79). Termin wdrożenia postanowień tej dyrektywy
           wyznaczono na 2 sierpnia 2022 r.
2. Zmiany jakie wejdą do K.P. w związku z wdrożeniem unijnych Dyrektyw:
    2.1. Zapewnienie pracownikowi, który wykonywał pracę co najmniej 6 miesięcy prawa do wystąpienia (raz
           w roku kalendarzowym) o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub
           o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy oraz otrzymania pisemnej odpowiedzi na ten
           wniosek z uzasadnieniem w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku.
    2.2. Rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia pracownika o dodatkowe elementy takie jak
           np.  informacja o szkoleniach zapewnianych przez pracodawcę, o długości płatnego urlopu
           przysługującego pracownikowi.
    2.3. Przyznanie pracownikowi prawa do nieodpłatnego szkolenia niezbędnego do wykonywania określonego
           rodzaju pracy lub na określonym stanowisku,
    2.4. Zapewnienie prawa pracownika do równoległego zatrudnienia – wprowadzenie zakazu zabraniania
           pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą.
    2.5. Zmiany w obszarze zawierania umów o pracę na okres próbny,
    2.6. Zmiany w zakresie urlopu rodzicielskiego - w zakresie urlopu rodzicielskiego:
           • wprowadzenie dla pracownic i pracowników indywidualnego prawa do urlopu rodzicielskiego,
           • uniezależnienie prawa do urlopu rodzicielskiego od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu
             (ubezpieczeniu) w dniu porodu,
           • wprowadzenie w ramach ww. wymiaru urlopu rodzicielskiego nieprzenoszalnej części tego urlopu
              w wymiarze do 9 tygodni dla każdego z rodziców (oznacza to możliwość skorzystania przez każdego
              z rodziców z maksymalnie 32/34 tygodni tego urlopu),
           • ustalenie wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego na poziomie 70%
             podstawy wymiaru zasiłku (jednakże w razie złożenia przez pracownicę wniosku o udzielenie urlopu
             rodzicielskiego w terminie nie później niż 21 dni po porodzie miesięczny zasiłek macierzyński za okres
             urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego wyniesie 81,5% podstawy wymiaru zasiłku). W każdym
             przypadku pracownikowi – ojcu dziecka za okres nieprzenoszalnej 9-tygodniowej części urlopu będzie 
             przysługiwał zasiłek w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku.
   2.7. Wprowadzenie nowego urlopu :
           • wprowadzenie urlopu opiekuńczego – w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym – w celu
             zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym (syn, córka, matka, ojciec lub
             małżonek/małżonka) lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga
             znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych, bez zachowania prawa
             do wynagrodzenia za czas tego urlopu;
           • wprowadzenie zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych
             spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność.
   2.8.    Szersze stosowanie elastycznego czasu pracy:
           • elastyczne rozkłady czasu pracy (ruchomy czas pracy, indywidualny czas pracy i przerywany czas
             pracy),
           • praca w niepełnym wymiarze czasu pracy,
           • elastyczna praca dla pracowników z dziećmi do lat 8.
    2.9. Niwelowanie różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami na rynku pracy.
    2.10. Zapewnienie prawa pracownika do równoległego zatrudnienia poprzez wprowadzenie zakazu
             zabraniania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą oraz
             zakazu poddawania pracownika niekorzystnemu traktowaniu z tego tytułu. Umowy o zakazie
             konkurencji, regulacje szczególne.
    2.11. Prawo pracownika do dodatkowych przerw w pracy.
    2.12. Zwiększenie katalogu wykroczeń przeciwko prawom pracownika.
3. Inne zmiany w K.P. – omówienie:
    3.1. weryfikacja stanu trzeźwości,
    3.2. praca zdalna.


WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

  • jednej osoby - 490 zł netto + 23% VAT
  • dwóch osób - 450 zł/os. netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinno zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.    

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)
 
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Robert Witkiewicz
tel. (22) 508 083 523
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl