Dysfunkcje finansowania ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej jednostkom samorządu terytorialnego

- prawnofinansowe aspekty zlecania zadań z zakresu administracji rządowej JST
- kwestia adekwatności wysokości dotacji celowej na zadania zlecone,
- najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie dotowania zadań.

Termin: 28.06.2024 r.
Czas szkolenia: 09:00 – 14:00 / Miejsce: online 

CEL SZKOLENIA                                 

Celem szkolenia jest przedstawienie regulacji prawnych określających sposób finansowania zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej, wskazanie najczęściej występujących nieprawidłowości w obszarze dotowania zadań zleconych, omówienie prawa do ochrony sądowej przysługującej jednostkom samorządu terytorialnego, w sytuacji gdy otrzymują dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości, która nie zapewnia pełnej i terminowej realizacji tych zadań, prezentacja ustaleń organów kontroli państwowej oraz orzecznictwa sądów.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do skarbnicy jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy merytoryczni jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za proces rozliczania dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

PROGRAM

 1. Wstęp do zagadnienia – zlecanie zadań w świetle Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego
  i Konstytucji RP.
 2. Prawnofinansowe aspekty zlecania zadań z zakresu administracji rządowej jednostkom samorządu terytorialnego (katalog zadań zleconych, regulacje ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).
 3. Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (podstawy planistyczne dotacji celowej na zadania zlecone, dokonywanie zmian w dotacjach celowych na zadania
   z zakresu administracji rządowej, rozliczanie dotacji, kontrola prawidłowości ich wykorzystania, obowiązujące termin).
 4. Kwestia adekwatności wysokości dotacji celowej na zadania zlecone (dysfunkcje obowiązującego mechanizmu finansowania zadań zleconych).
 5. Prawo do ochrony sądowej w zakresie finansowania zadań zleconych (roszczenie o zapłatę
  w sytuacji, gdy kwota dotacji nie pozwala na pełne i terminowe wykonanie zdań zleconych).
 6. Przesłanki odpowiedzialności za naruszenie przepisów dotyczących finansowania zadań
  z zakresu administracji rządowej ustawowo zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.
 7. Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie dotowania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.
 8. Analiza ustaleń organów kontroli oraz zapadłych orzeczeń sądów administracyjnych
  i cywilnych związanych z dotowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
 9. Podsumowanie

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt

 • jednej osoby – 490 zł netto + 23 % VAT
 • dwóch osób  – 450zł/os netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:

koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu poświadczającego udział w szkolenia w wersji elektronicznej (PDF).
Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Termin

Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 9.00 – 14:00.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Robert Witkiewicz
tel. 22/ 464 97 18
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.

Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

         Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)
 
Oświadczenie VAT (do pobrania)