ESEF - elektroniczny standard raportowania obligatoryjnego emitentów – czy to tylko konwersja?

Termin: 3.10.2019r. / Miejsce: Warszawa

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest przedstawienie procesu przygotowania emitentów do raportowania wg ESEF-a. Złoży się na to  omówienie podstaw prawnych, głównych założeń Regulacyjnych Standardów Technicznych dot. ESEF,  aspektów implementacyjnych po stronie nadzorów i emitentów ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, prezentacja wyników programu pilotażowego przeprowadzonego przez ESMA w 2017r., praktyczne przedstawienie poszczególnych etapów procesu wdrożenia raportowania ESEF-a w spółkach, w tym, budowy sprawozdania finansowego zgodnego z ESEF – od analizy dokumentu źródłowego przez mapowanie i tagowanie części sprawozdania, definiowanie i budowę przykładowych rozszerzeń taksonomii, do walidacji sprawozdania oraz transformacji do formatu iXBRL, wraz omówieniem funkcjonalności narzędzi IT i przedstawieniem przykładowego narzędzia.

 

GRUPA DOCELOWA

Konferencja dedykowan jest członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów i pracowników departamentów sprawozdawczości, IT oraz osób odpowiedzialnych za obligatoryjne raportowanie w spółkach giełdowych jak również do wszystkich pozostałych zainteresowanych implementacja standardu ESEF.

PROGRAM

BLOK I
1. ESEF od strony regulacji
       - rola nadzorców i oczekiwania względem emitentów
       - technologii (zastosowanie standardu iXBRL i zestaw reguł raportowania)
2. Aspekty implementacyjne po stronie emitentów ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych:
       - wymogi raportowania i rozwiązania pod COREP/FINREP NBP/EBA  a wymagania ESEF
       - idea wspólnego katalogu rozszerzeń w odpowiedzi na niedostateczne pokrycie przez  taksonomię IFRS pozycji ze sprawozdań banków

 

BLOK II

1. Testy praktyczne ESEF w ESMA w 2017 roku
    - cele i założenia
    - omówienie wyników tagowania sprawozdań finansowych na przykładzie różnych branż
    - określenie zadań dla nadzorów i emitentów papierów wartościowych
    - przydatne linki
2. ESEF nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów – przygotowanie procesu, omówienie praktycznych czynności pionów finansowo-księgowych i  IT
   a) budowa sprawozdania zgodnego z ESEF – zasady analizy merytorycznej – wprowadzenie/ aktualizacja wiedzy
    - taksonomia IFRS – struktura merytoryczna
    - taksonomia ESEF – struktura merytoryczna
    - zasady tagowania sprawozdań finansowych
    - zasady tworzenia rozszerzeń taksonomii
   b) budowa sprawozdania zgodnego z ESEF - analiza merytoryczna – na podstawie propozycji mapowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego podmiotu (zakres obowiązkowy od 1 stycznia 2020)
    - porównanie pozycji sprawozdania finansowego z taksonomią
    - mapowane pozycji standardowych
    - wyodrębnienie niestandardowych pozycji sprawozdania
    - opracowanie listy rozszerzeń taksonomii
3. Narzędzia informatyczne wspierające proces raportowania wg ESEF-a
    - dedykowane do indywidualnych wdrożeń
    - outsourcingowe, dające dostęp do platform
4. Podstawowe zasady dotyczące pożądanych funkcjonalności narzędzi  IT, wspierających proces raportowania w ESEF-ie.
5. Rozwiązania IT wybrane przez emitentów, a system sprawozdawczy KNF ( korelacja walidatorów)

BLOK III

1. ESEF - korzyści dla rynku  (dla inwestorów, analityków… ), krajowe i europejskie bazy danych i możliwość  ich wykorzystania:
    - ustrukturyzowane raporty i analiza danych zawartych w tych raportach
    - inicjatywa GPW DATA  w ramach strategii  #GPW2022
    - zagraniczne przykłady wykorzystania elektronicznych raportów

BLOK IV
1. Prezentacja przykładowych narzędzi informatycznych pracujących w środowisku języka XBRL, które mogą  być wykorzystane w sprawozdawczości wg ESEF:
   a) dostępnego na platformie
   b) do indywidualnego wdrożenia w spółce

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

• jednej osoby -  990 zł netto + 23 % VAT

• dwóch osób z jednej firmy - 890 zł/os netto + 23 %VAT

Uwaga! Cena promocyjna 850 zł netto przy zgłoszeniu na 14 dni przed konferencją.

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w konferencji jest finansowane
w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin:
Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast w godzinach: 9.00 – 15.30.

O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/  53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.