ESEF - elektroniczny standard raportowania obligatoryjnego emitentów – czy to tylko konwersja?

Termin: 3.10.2019r. / Miejsce: Warszawa

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest przedstawienie procesu przygotowania emitentów do raportowania wg ESEF-a. Złoży się na to  omówienie podstaw prawnych, głównych założeń Regulacyjnych Standardów Technicznych dot. ESEF,  aspektów implementacyjnych po stronie nadzorów i emitentów, prezentacja wyników programu pilotażowego przeprowadzonego przez ESMA w 2017r., praktyczne przedstawienie poszczególnych etapów procesu wdrożenia raportowania ESEF-a w spółkach, w tym, budowy sprawozdania finansowego zgodnego z ESEF – od analizy dokumentu źródłowego przez mapowanie i tagowanie części sprawozdania, definiowanie i budowę przykładowych rozszerzeń taksonomii, do walidacji sprawozdania oraz transformacji do formatu iXBRL, wraz omówieniem funkcjonalności narzędzi IT i przedstawieniem przykładowego narzędzia.

GRUPA DOCELOWA

Konferencja adresowana jest do członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów i pracowników departamentów sprawozdawczości, IT oraz osób odpowiedzialnych za obligatoryjne raportowanie w spółkach giełdowych jak również do wszystkich pozostałych zainteresowanych implementacja standardu ESEF.

PROGRAM

9:00

Rozpoczęcie

9:00 – 11:00

 1. ESEF od strony regulacji

- rola nadzorców i oczekiwania względem emitentów

-  technologii (zastosowanie standardu iXBRL i zestaw reguł raportowania)

 1. Aspekty implementacyjne po stronie emitentów ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych:

  - wymogi raportowania i rozwiązania pod COREP/FINREP NBP/EBA  a wymagania ESEF

  -  idea wspólnego katalogu rozszerzeń w odpowiedzi na niedostateczne pokrycie przez  taksonomię IFRS pozycji ze sprawozdań banków

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 -12:45

 1. Testy praktyczne ESEF w ESMA w 2017 roku

- cele i założenia

- omówienie wyników tagowania sprawozdań finansowych na przykładzie różnych branż

- określenie zadań dla nadzorów i emitentów papierów wartościowych

- przydatne linki

 1.  ESEF nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów – przygotowanie procesu, omówienie praktycznych czynności pionów finansowo-księgowych i  IT
 1. budowa sprawozdania zgodnego z ESEF – zasady analizy merytorycznej – wprowadzenie/ aktualizacja wiedzy
 • taksonomia IFRS – struktura merytoryczna
 • taksonomia ESEF – struktura merytoryczna
 • zasady tagowania sprawozdań finansowych
 • zasady tworzenia rozszerzeń taksonomii
 1. budowa sprawozdania zgodnego z ESEF - analiza merytoryczna – na podstawie propozycji mapowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego podmiotu (zakres obowiązkowy od 1 stycznia 2020)
 • porównanie pozycji sprawozdania finansowego z taksonomią
 • mapowane pozycji standardowych
 • wyodrębnienie niestandardowych pozycji sprawozdania
 • opracowanie listy rozszerzeń taksonomii

3. Narzędzia informatyczne wspierające proces raportowania wg ESEF-a

- dedykowane do indywidualnych wdrożeń

- outsourcingowe, dające dostęp do platform

4. Podstawowe zasady dotyczące pożądanych funkcjonalności narzędzi  IT, wspierających proces raportowania w ESEF-ie.

5. Rozwiązania IT wybrane przez emitentów, a system sprawozdawczy KNF ( korelacja walidatorów)

12:45 - 13:30

Przerwa na lunch

13:30 - 14:30

 1. ESEF - korzyści dla rynku  (dla inwestorów, analityków… ), krajowe i europejskie bazy danych i możliwość  ich wykorzystania:

- ustrukturyzowane raporty i analiza danych zawartych w tych raportach

- inicjatywa GPW DATA  w ramach strategii  #GPW2022

- zagraniczne przykłady wykorzystania elektronicznych raportów

14:30 - 15:30

 1. Prezentacja przykładowych narzędzi informatycznych pracujących w środowisku języka XBRL, które mogą  być wykorzystane w sprawozdawczości wg ESEF:
 1. dostępnego na platformie
 2. do indywidualnego wdrożenia w spółce

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

• jednej osoby -  990 zł netto + 23 % VAT

• dwóch osób z jednej firmy - 890 zł/os netto + 23 %VAT

Uwaga! Cena promocyjna 850 zł netto przy zgłoszeniu na 14 dni przed konferencją.

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w konferencji jest finansowane
w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin:
Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast w godzinach: 9.00 – 15.30.

O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/  53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.