ESEF - elektroniczny standard raportowania obligatoryjnego emitentów – czy to tylko konwersja?

Termin: 5.03.2020r. / Miejsce: Warszawa

 

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest przedstawienie procesu przygotowania emitentów do raportowania wg ESEF-a. Złoży się na to  omówienie podstaw prawnych, głównych założeń Regulacyjnych Standardów Technicznych dot. ESEF,  aspektów implementacyjnych po stronie nadzorów i emitentów, prezentacja wyników programu pilotażowego przeprowadzonego przez ESMA w 2017r., praktyczne przedstawienie poszczególnych etapów procesu wdrożenia raportowania ESEF-a w spółkach, w tym, budowy sprawozdania finansowego zgodnego z ESEF – od analizy dokumentu źródłowego przez mapowanie i tagowanie części sprawozdania, definiowanie i budowę przykładowych rozszerzeń taksonomii, do walidacji sprawozdania oraz transformacji do formatu iXBRL, wraz omówieniem funkcjonalności narzędzi IT i przedstawieniem przykładowego narzędzia.

GRUPA DOCELOWA

Konferencja adresowana jest do członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów i pracowników departamentów sprawozdawczości, IT oraz osób odpowiedzialnych za obligatoryjne raportowanie w spółkach giełdowych jak również do wszystkich pozostałych zainteresowanych implementacja standardu ESEF.

PROGRAM

I. ESEF od strony regulacji

    1. Przepisy prawne

    2. Raportowanie w ESEF – zakres i terminy

    3. ESEF a Ustawa o rachunkowości

    4. Testy ESEF w ESMA w 2017 roku

    5. Materiały opublikowane przez ESMA

    6. Proces budowy sprawozdania zgodnego z ESEF

 

II. Budowa sprawozdania zgodnego z ESEF – taksonomia i rozszerzenia

    1. Taksonomia IFRS – struktura merytoryczna

    2. Taksonomia ESEF – struktura merytoryczna

    3. Zasady znakowania sprawozdań finansowych

    4. Zasady tworzenia rozszerzeń taksonomii

    5. Dostępne przykłady sprawozdań finansowych w Inline XBRL

         

III. Projekt wdrożenia ESEF w spółce - omówienie praktycznych czynności pionów finansowo-księgowych i IT

    1. Narzędzia do raportowania w ESEF - funkcjonalności kluczowe dla emitentów

    2. Przegląd narzędzi wspierających ESEF

    3. Harmonogram projektu wdrożenia ESEF w spółce

 1. Wytyczne CEAOB dla biegłych rewidentów w sprawie badania sprawozdań finansowych

w europejskim jednolitym formacie elektronicznym (ESEF)

 1. Elektroniczne formy przygotowania sprawozdania z działalności i oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
 1. Przygotowanie taksonomii do sprawozdania z działalności
 2. Prezentacja oświadczenia ze stosowania zasad ładu korporacyjnego
 3. Obowiązki bieżące
 1. ESEF - korzyści dla rynku (dla inwestorów, analityków…), krajowe i europejskie bazy danych i możliwość ich wykorzystania
 1. Ustrukturyzowane raporty i analiza danych zawartych w tych raportach
 2. Inicjatywa GPW DATA w ramach strategii  #GPW2022
 3. Zagraniczne przykłady wykorzystania elektronicznych raportów
 1. Prezentacja przykładowych narzędzi informatycznych pracujących w środowisku języka XBRL, które mogą być wykorzystane w sprawozdawczości wg ESEF
 1. Dostępnego na platformie
 2. Do indywidualnego wdrożenia w spółce

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

• jednej osoby -  990 zł netto + 23 % VAT

• dwóch osób z jednej firmy - 950 zł/os netto + 23 %VAT

Uwaga! Cena promocyjna 890 zł netto przy zgłoszeniu na 14 dni przed konferencją.

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w konferencji jest finansowane
w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin:
Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast w godzinach: 9.00 – 15.30.

O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/  53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.