ESEF -metodologia blokowego tagowania not oraz weryfikacja i walidacja


 We współpracy z:       


Termin:  31.08.2022 r.

UWAGA: szkolenie daje możliwość zaliczenia 7h samokształcenia biegłych rewidentów

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zaprezentowanie kluczowych wyzwań związanych z blokowym tagowaniem not w zakresie metodologii przyjętej przez ESMA w nowym ESEF Manual Reporting. Szczególną uwagę zwrócimy na zakres blokowego tagowania not w aspekcie możliwych problemów i ograniczeń wynikających z prezentacji SSF, funkcjonalności narzędzi informatycznych oraz weryfikacji i walidacji, które będą przeprowadzane przez biegłych rewidentów i organ nadzoru

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest biegłych rewidentów badających skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR emitentów papierów wartościowych, certyfikatów inwestycyjnych z rynku regulowanego, New Connect, Catalyst, członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów i pracowników departamentów sprawozdawczości, IT oraz osób odpowiedzialnych za obligatoryjne raportowanie emitentów, jak również przedstawicieli rynku alternatywnego, biegłych rewidentów, biur rachunkowych, autoryzowanych doradców, dostawców oprogramowania aż po organy nadzoru oraz do wszystkich pozostałych zainteresowanych implementacja standardu ESEF.

PROGRAM
BLOK I
1. Standard badania zgodności sprawozdań finansowych z wymogami Rozporządzenia ESEF – w aspekcie blokowego tagowania not – przewidywane procedury badania biegłych rewidentów
    - planowanie i istotność w badaniu ESEF 
    - specyfika blokowego tagowania not
    - ocena znaczników iXBRL i ocena prawidłowości technicznej dokumentów ESEF
    - opinia niezmodyfikowana i zmodyfikowana 
2.  Przykładowe procedury badania zgodnie z KSUA 3001PL –„Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych w jednolitym elektronicznym formacie raportowania”
    - akceptacja klienta i planowanie badania 
    - zrozumienie procesu sporządzania dokumentów ESEF
    - identyfikacja i oszacowanie ryzyka istotnego zniekształcenia
    - przykładowe procedury badania
3. Jak emitent powinien zaplanować współpracę z biegłym rewidentem weryfikującym poprawność blokowego tagowania not

BLOK II
1. Taksonomie MSSF i ESEF – aktualizacje w 2020 i 2021
2. ESEF Reporting Manual – aktualizacja w lipcu 2021 i planowane zmiany w 2022 
3. Walidacje merytoryczne i techniczne ESEF w aspekcie Rozporządzenia 2018/815 i ESEF Reporting Manual

    - istotne informacje
4. Kluczowe wyzwania na 2022 rok z obszaru ESEF, w tym: 
   - aktualizacja taksonomii ESEF do kolejnej wersji
   - jakie zadania do wykonania?
   - aktualizacja ESEF Reporting Manual – jakie skutki praktyczne?
   - blokowe znakowanie not – jak się przygotować?  
5. Najczęściej pojawiąjące się problemy  dotyczące walidacji technicznej ESEF

BLOK III
1. Tagowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych wg MSSF/MSR

    - podstawowe zasady tagowania wg Rozporządzenia ESEF i ESEF Reporting Manual
    - zakres pozycji specyficznych krajowych emitentów w świetle zmian w taksonomii ESEF 2021 vs ESEF 2020 i 2019
    - zmiany prezentacji sprawozdań finansowych - MSR 1, MSR 8, uchwały, porównywalność
2. Praktyczne przykłady najczęstszych problemów związanych z tagowaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych 
    - pozycje bilansowe
    - pozycje RZiS i innych całkowitych dochodów
    - pozycje cash flow
    - pozycje ZZwKW
3. Blokowe tagowanie not – przegląd możliwych problemów z tagowaniem

BLOK IV
1.
 Prezentacja skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitentów – jak się przygotować do blokowego tagowania not
    - obligatoryjne obszary blokowego tagowania not a prezentacja SSF
    - funkcjonalne ograniczenia narzędzi informatycznych w blokowym tagowaniu not ( użycie jednej etykiety więcej niż jeden raz, etc)

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

- każdej osoby 890zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 9:00 – 15:15.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. 500 206 038
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników. Brak płatności nie jest jednoznaczny z automatyczną rezygnacją ze szkolenia.