ESEF - przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego w standardzie iXBRL

Termin:  11.04.2022 r.

UWAGA: szkolenie daje możliwość zaliczenia 8h samokształcenia biegłych rewidentów

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zaprezentowanie całego procesu budowy sprawozdania finansowego zgodnego z ESEF – od anali-zy dokumentu źródłowego przez tagowanie części sprawozdania, tworzenie przykładowych rozszerzeń, transformacji do formatu iXBRL oraz walidacji sprawozdania. Podczas szkolenia omówiona zostanie walidacja merytoryczna oraz techniczno- informatyczna, rola biegłych rewidentów w badaniu sprawozdań finansowych wg ESEF i ocenie wyników walidacji.
Do udziału w warsztatach nie jest wymagana znajomość aspektów merytorycznych lub technicznych procesu budowy sprawozdania finansowego zgodnego z ESEF, ponieważ na początku warsztatów zaplanowano odpowiednie wprowa-dzenie w formie prezentacji. Prowadzący zapewni w czasie warsztatów dostęp do narzędzia. Uczestnicy warsztatów będą przechodzili przez kolejne fazy procesu na przykładzie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego przykładowego przedsiębiorstwa. Warsztaty dostarczą podstawowej wiedzy niezbędnej do późniejszego przejścia całe-go procesu przygotowania sprawozdania finansowego w standardzie iXBRL. 

Szkolenie będzie realizowane w postaci warsztatu praktycznego, polegającego na nauce tagowania w programie offline.

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów i pracowników de-partamentów sprawozdawczości, IT oraz osób odpowiedzialnych za obligatoryjne raportowanie w spółkach giełdowych jak również do wszystkich pozostałych zainteresowanych implementacja standardu ESEF. 

PROGRAM
BLOK I
European Single Electronic Format (ESEF) – prawne aspekty sporządzania i walidowania raportów rocznych

 1. XBRL  jako format elektronicznego raportowania
 2. Podstawowe terminy: format XHTML, XBRL i InlineXBRL, ESEF
 3. Wymagania prawne: Rozporządzenie Komisji Europejskiej 2018/815 z 18.12.2018 i jego nowelizacje
 4. Taksonomie MSSF 2020 i 2021 a Taksonomie ESEF 2020 i 2021
 5. Aktualizacja ESEF Reporting Manual - lipiec 2021
 6. Walidacje merytoryczne i techniczne ESEF w aspekcie Rozporządzenia 2018/815 i ESEF Reporting Manual 
BLOK II
Budowa sprawozdania zgodnego z ESEF – analiza merytoryczna

 1.Proces budowy sprawozdania zgodnego z ESEF
 2.Struktura merytoryczna Taksonomii IFRS i Taksonomii ESEF
 3.Przegląd Taksonomii ESEF w narzędziu on-line 
 4.Zasady mapowania sprawozdań finansowych 
 5.Zasady tworzenia rozszerzeń taksonomii
BLOK III 
Budowa sprawozdania zgodnego z ESEF – przykład mapowania sprawozdania do pozycji taksonomii – WARSZTAT PRAKTYCZNY na przykładzie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przy wykorzystaniu narzędzia open source

 1.Porównanie pozycji sprawozdania finansowego z taksonomią
 2.Mapowanie wybranych pozycji z poniższych sprawozdań finansowych:
   • Bilans, 
   • Rachunek Zysków i Strat,
   • Sprawozdanie z Innych Całkowitych Dochodów,
   • Rachunek Przepływów Pieniężnych, 
   • Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym
 3.Wyodrębnienie niestandardowych pozycji sprawozdań 
 4.Opracowanie wybranych rozszerzeń taksonomii dla pozycji niestandardowych
BLOK III – kontynuacja 
Budowa sprawozdania zgodnego z ESEF – przykład mapowania sprawozdania do pozycji taksonomii – WARSZTAT PRAKTYCZNY c.d.
BLOK IV

Walidacje merytoryczne i techniczne w doświadczeniach krajowych i zagranicznych emitentów giełdowych
 1.Walidacje merytoryczne sprawozdań krajowych
 2.Walidacje techniczno-informatyczne sprawozdań krajowych w różnych narzędziach IT
 3.Rodzaje błędów i ostrzeżeń w walidacji 
 4.Rola biegłych rewidentów w badaniu sprawozdań finansowych wg ESEF i ocenie wyników walidacji 
 5.Doświadczenia emitentów i audytorów w innych krajach UE – przykłady z Niemiec, Francji i Hiszpanii

WARUNKI UCZESTNICTWA

- każdej osoby 890zł netto + 23% VAT

 

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 9:00 – 15:30.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.