ESRS 1 i 2 w aspekcie dostosowania do obecnych i przyszłych regulacji

Termin:02.08.2024 r. / Miejsce: MS Teams 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie standardów ESRS 1 i 2,  wydanych przez Komisję Europejską 31 lipca 2023 r. W trakcie szkolenia odpowiemy na pytania  kogo, kiedy i w jakim zakresie obowiązuje raportowanie ESRS w odniesieniu do raportów rocznych 2024, jakie są podstawowe zasady raportowania, różnice między ESRS, GRI, i IFRS S, znaczenie Taksonomii ESG, ryzyka i szanse związane ze zrównoważonym rozwojem, zasada podwójnej istotności, analiza istotności zgodna z ESRS, wymogi dotyczące prezentacji ujawnień etc. Wszystko to oczywiście w aspekcie implementacji CSRD i ESRS 1 i 2 i przygotowania raportów za rok 2024.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów, dyrektorów biur zarządów, rzeczników prasowych, przedstawicieli nadzoru właścicielskiego, dyrektorów, kierowników, specjalistów komórek ds. ESG, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, relacji inwestorskich, komunikacji korporacyjnej, marketingu, PR emitentów papierów wartościowych, którzy już w tej chwili podlegają obowiązkowi publikacji oświadczenia
o danych niefinansowych lub będą podlegali w kolejnych latach. 

PROGRAM
1. Kontekst społeczny, kapitałowy oraz polityczno-prawny (przede wszystkim) Dyrektywy CSRD oraz standardów ESRS (ze szczególnym uwzględnieniem ESRSów 1 i 2).
2. Podstawowe założenia, zasady oraz wymagania Dyrektywy CSRD oraz standardów ESRS ((ze szczególnym uwzględnieniem ESRSów 1 i 2).

3. Identyfikowanie zagadnień zrównoważonego rozwoju, w tym z zaangażowaniem interesariuszy, wedle standardu ESRS 1, w tym:
     - mapowanie interesariuszy zgodnie ze standardem AA1000SES, 
     - analiza podwójnej istotności (istotność wpływu i istotność finansowa) zagadnień zrównoważonego rozwoju oraz określenie na tej podstawie ryzyk-szans zrównoważonego rozwoju,
4. Odpowiedzialność osobowa i jej miejsce w strukturze zarządzania, strategia zrównoważonego rozwoju i jej miejsce w ujęciu strategii głównej oraz prowadzenie procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej wedle standardu ESRS 2, w tym:
     - wykonanie wytycznych GOV-1 - GOV-5,
     - wykonanie wytycznych SBM-1 - SBM-3,
     - wykonanie wytycznych IRO-1 - IRO-2,
     - wykonanie wytycznych MDR-P, MDRA-A, MDR-M i MDR-T.
5. Podsumowanie

WARUNKI UCZESTNICTWA

Wersja online

- każdej osoby 1500zł netto + 23% VAT

cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu w wersji elektronicznej (PDF)

Termin
Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 9:00 – 15:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. 500 206 038
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty. Brak płatności nie jest jednoznaczny z automatyczną anulacją zgłoszenia.

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.