Ewidencja zaangażowania, zobowiązań, kosztów i wydatków budżetowych oraz zasady wykazywania w sprawozdawczości budżetowej i finansowej obowiązujące w 2023 roku

Termin 25.04.2023 r. / Miejsce: online

Czas szkolenia: 09:00 - 15:00

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest:
- omówienie pojęć: zaangażowania, zobowiązania, kosztów i wydatków budżetowych, zasad ich ewidencji księgowej na kontach pozabilansowych i bilansowych oraz zasad rzetelnej ich prezentacji w sprawozdawczości budżetowej i   finansowej.

- wyjaśnienie problemów występujących w praktyce w powiązaniu z właściwym ujęciem w sprawozdawczości budżetowej i finansowej tych zagadnień.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do skarbników, głównych księgowych i księgowych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, gmin, powiatów, województw, oraz centrów usług wspólnych.

PROGRAM SZKOLENIA

1.   Pojęcie i definicje: zaangażowania i zobowiązania.

2.   Zdarzenie gospodarcze a operacja gospodarcza.

3.   Plan finansowy a zaangażowanie i zobowiązanie – kiedy powstaje naruszenie dyscypliny finansów 
      publicznych, a kiedy nie.

4.   Polityka rachunkowości i plan kont obowiązujący w roku 2023 – zasady funkcjonowania kont 
      pozabilansowych 998, 999 dla zaangażowania oraz kont bilansowych dla zobowiązań.

5.   Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami i jego
      zastosowanie w zakresie zaangażowania i zobowiązania.

6.   Problemy związane z zaliczaniem zobowiązań do właściwego okresu sprawozdawczego – zapisy w polityce
      rachunkowości związanych z wpływem faktur do jednostki. 

7.   Uzgadnianie zaangażowania i zasady prezentacji zaangażowania w sprawozdaniach” RB”.

8.   Uzgadnianie zobowiązań i zasady prezentacji zobowiązań w sprawozdaniach „RB” oraz w
      sprawozdawczości finansowej .

9.   Zasada memoriałowa i zasada kasowa.

10. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne.

11. Ewidencja i uzgadnianie kosztów i zasady prezentacji kosztów w sprawozdaniach „RB” oraz w
      sprawozdawczości finansowej.

12. Ewidencja i uzgadnianie wydatków i zasady prezentacji wydatków w sprawozdaniach „RB”.

13. Odpowiedzi na pytania.


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt
• jednej osoby - 490 zł netto + 23% VAT
dwóch osób  -  450 zł netto + 23% VAT

Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
- koszt uczestnictwa online (MS Teams),
- materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu poświadczającego udział w szkolenia w wersji elektronicznej (PDF).
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić

KONTAKT
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Robert Witkiewicz
tel. 22/ 464 97 18   
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników. Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do
wystawienia faktury.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

 
Zgłoszenie uczestnictwa (karta zgłoszeniowa)

 
Oświadczenie VAT (do pobrania)