Fundusz sołecki – zasady uchwalania, funkcjonowania i rozliczania

Termin 20.08.2024r. / Miejsce: online

Czas szkolenia: 09:00 – 13:00

Fundusz sołecki to pula środków finansowych wyodrębniona w budżecie, oddana w dyspozycję sołectwu na realizację przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości życia na danym terenie gminy. Proponowany udział w Webinarium, pozwoli zrozumieć jak powinien być rozdysponowany fundusz sołecki i jak wiele to może przynieść korzyści dla lokalnej społeczności. Omówione zostaną zasady uchwalania, funkcjonowania i rozliczania funduszu sołeckiego, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest:

• Wskazanie jak i co można sfinansować z funduszu sołeckiego, kto jest dysponentem i jakie są zasady gospodarowania funduszem sołeckim, co ma zrobić sołectwo i na jakich zasadach, aby otrzymać środki z funduszu sołeckiego, czy istnieją możliwości dokonywania zmian we wnioskach.
• Omówienie zasad organizacji zebrań wiejskich dotyczących przyjęcia zadań realizowanych z funduszu sołeckiego.
• Przedstawienie zasad tworzenia, funkcjonowania, sporządzania dokumentów - w tym uchwał i preliminarza kosztów, szacowania wartości przedsięwzięć i dokonywania rozliczeń z wydatkowanych środków funduszu sołeckiego oraz dysponowania mieniem zakupionym z funduszu sołeckiego.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości oraz zaprezentowanie prawidłowego sposobów postępowania i dobrych praktyk. podniesienie poziomu wiedzy merytorycznej w zakresie zasad organizowania wspólnej obsługi finansowej i organizacyjnej jednostek sektora finansów publicznych. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami prowadzenia rachunkowości, sprawozdawczości oraz zarządzania finansami przez samorządowe Centrum Usług Wspólnych. Uczestnicy poznają szereg przykładów konkretnych rozwiązań dotyczących opracowania procedury związanej z kontrolą i obiegiem dokumentacji kadrowo-płacowej w przypadku wdrożenia wspólnej obsługi, czy instrukcji kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną skuteczne strategie zarządzania i podniesienia efektywności funkcjonowania CUW. Szkolenie stanowić będzie platformę wymiany doświadczeń praktyków mierzących się codziennie z tymi problemami. Poruszone zostaną problematyczne kwestie związane z funkcjonowaniem jednostek obsługujących i obsługiwanych.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do kierowników JST, sekretarzy, pracowników JST pilotujących realizację zadań z funduszu sołeckiego jak również sołtysów, rad sołeckich, radnych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Jednostki pomocnicze gminy:
       • Ogólna charakterystyka.
       • Tryb tworzenia.
       • Zadania.
       • Mienie i gospodarka finansowa.
       • Kontrola i nadzór nad sołectwem.
   2. Organy sołectwa i ich wzajemne relacje.
   3. Podstawowe przepisy oraz zasady tworzenia i wykorzystania funduszu.  
   4. Harmonogram działań (zakres i obowiązujące terminy rozliczeń). 
   5. Zasady ustalania wysokości funduszu, kwota bazowa i fundusz sołecki – kolejność
       działań.
   6. Rola i zadania sołtysa, mieszkańców, zebrania wiejskiego w zakresie
       wnioskowania i przeznaczenia funduszu. Omówienie protokołu z zebrania, uchwały,
       wzoru wniosku z uwzględnieniem obowiązujących terminów.
   7. Kryteria przedsięwzięć do sfinansowania z funduszu sołeckiego – omówienie
       przykładów).
   8. Przedsięwzięcia wspólne – zasady, ograniczenia i dokumentowanie.
   9. Tryb weryfikacji wniosku – akceptacja lub przyczyny oraz skutki odrzucenia
       wniosku. Uprawnienia wójta, sołtysa oraz rady gminy.
 10. Zmiana wniosku w trakcie roku budżetowego oraz zasady wykorzystania
        środków „zaoszczędzonych z funduszu” – skutki organizacyjne i finansowe.
 11. Uchwała budżetowa – terminy, tryb podejmowania i zabezpieczenie środków na
        fundusz.
 12.  Nadzór i kontrola nad środkami funduszu.
 13. Zasady zwrotu z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach
        funduszu sołeckiego.
 14.  Orzecznictwo – wybrane przykłady.
 15. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt
- jednej osoby - 390 zł netto + 23% VAT
- dwóch osób - 350 zł/os. netto + 23% VAT

Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:

- koszt uczestnictwa online (MS Teams),
- materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu poświadczającego udział w szkolenia w wersji elektronicznej (PDF).

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić

Kontakt

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Robert Witkiewicz
tel. 22/ 464 97 18   
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników. Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.

Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

  Zgłoszenie uczestnictwa (karta zgłoszeniowa)
 
Oświadczenie VAT (do pobrania)