Nadzór Wojewody nad działalnością uchwałodawczą JST

- konstytucyjne wymogi w zakresie działalności uchwałodawczej JST,
- prawne ramy nadzoru wojewodów nad działalnością uchwałodawczą JST,
- najczęściej występujące nieprawidłowości w działalności uchwałodawczej JST.

Termin: 21.06.2024 r.
Czas szkolenia: 09:00 – 14:00 / Miejsce: online 

CEL SZKOLENIA                                 

Przedstawienie regulacji prawnych dotyczących nadzoru wojewodów nad działalnością JST, omówienie kryteriów nadzoru, analiza postępowania nadzorczego, wskazanie elementów rozstrzygnięć nadzorczych
i skutków ich wydania, wskazanie środków zaskarżenia rozstrzygnięć nadzorczych

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do przewodniczących i członków organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, sekretarzy, pracowników biur rady oraz pracowników współpracujących z biurem rady
w zakresie działalności uchwałodawczej.

PROGRAM

 1. Wstęp do zagadnienia – czym jest nadzór, jakie są różnice pomiędzy nadzorem, a kontrolą, jakie organy są uprawnione do sprawowania nadzoru nad JST.
 2. Konstytucyjne wymogi w zakresie działalności uchwałodawczej jednostek samorządu
  terytorialnego – omówienie zasady legalizmu, jakie są granice kompetencji
  prawotwórczych JST.
 3. Prawne ramy nadzoru wojewodów nad działalnością uchwałodawczą jednostek samorządu terytorialnego (w jakich sytuacjach wszczynane jest postepowanie nadzorcze przez wojewodę, omówienie sprawowanego przez wojewodę nadzoru z punktu widzenia zasady legalizmu, czy wojewoda może stosować inne kryteria nadzoru).
 4. Właściwość rzeczowa wojewody w zakresie działalności nadzorczej nad jednostkami samorządu terytorialnego (jakie uchwały podlegają nadzorowi wojewody, co w sytuacji przekazanie uchwały do niewłaściwego organu nadzoru).
 5. Postępowanie nadzorcze (jak wygląda postępowanie nadzorcze, terminy, elementy postępowania, odpowiednie stosowanie K.P.A.).
 6. Rozstrzygnięcia nadzorcze (forma, elementy rozstrzygnięcia, pouczenia, doręczenie).
 7. Skutki prawne wydania rozstrzygnięcia nadzorczego (kiedy uchwała wobec, której orzeczono nieważność traci moc, prawomocność rozstrzygnięcia nadzorczego, skutek
  ex tunc wydanego rozstrzygnięcia nadzorczego).
 8. Skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze do wojewódzkiego sądu administracyjnego (kto i w jakich terminach może zaskarżyć rozstrzygnięcie nadzorcze, jakie są wymogi dotyczące skargi do WSA).
 9. Orzecznictwo sądów administracyjnych oraz ustalenia organów nadzoru i kontroli.
 10. Najczęściej występujące nieprawidłowości w działalności uchwałodawczej JST.
 11. Podsumowanie.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt

 • jednej osoby – 490 zł netto + 23 % VAT
 • dwóch osób  – 450zł/os netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:

koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu poświadczającego udział w szkolenia w wersji elektronicznej (PDF).
Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Termin

Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 9.00 – 14:00.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Robert Witkiewicz
tel. 22/ 464 97 18
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.

Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

         Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)
 
Oświadczenie VAT (do pobrania)