Nowe Globalne Standardy Audytu Wewnętrznego obowiązujące od dnia 1 stycznia 2025r.

- wstęp do zmian Międzynarodowych, Ramowych Praktyk Zawodowych IIA ( IPPF)

Termin: 26.02.2024 r.
Czas szkolenia: 09:00 – 16:00 / Miejsce: online 

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia: punktem wyjścia są Standardy IIA będące warsztatem zawodowym i regulujące dotychczas pracę audytora wewnętrznego w sektorze publicznym. Opierając się o Standardy, ale również o wiedzę i doświadczenie prowadzących oraz uczestników szkolenia, omówiona zostanie problematyka zmian w dotychczasowej strukturze standardów, a także definicji audytu wewnętrznego i podejściu do etyki zawodowej. Podsumowaniem rozważań będzie przedstawienie w prostej formie zestawienia zmian i konieczność uzupełnienia luk tak, aby komórka audytu wewnętrznego/audytor wewnętrzny byli przygotowani na dzień 1 stycznia 2025r. z aktualizacją procedur wewnętrznych, dokumentów roboczych oraz posiadali wiedzę o zmianach.  Prezentowana przez prowadzących w trakcie szkolenia, wiedza  jest podsumowaniem dotychczasowych doświadczeń  zawodowych w pracy z  międzynarodowymi standardami audytu wewnętrznego oraz poparta analizą opublikowanych i dostępnych materiałów na temat zmian w podejściu i stosowaniu Globalnych Standardów Audytu WewnętrznegoTM, które będą obwiązywały od 1 stycznia 2025 r.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane pracowników komórek audytu wewnętrznego, kontrolerów finansowych oraz wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką audytu wewnętrznego. 

 1. Zagadnienia wprowadzające i wstępne.
 2. Krótki przegląd głównych proponowanych zmian – w układzie tabelarycznym.
 3. Nowa struktura wewnętrzna GSAW TM – zmiana charakteru i systematyki standardów, wskazówek wdrożenia oraz zalecanych praktyki uzyskiwania zgodności.
 4. Zmiany w podejściu do funkcji audytu wewnętrznego w jednostce – definicja nowego celu audytu wewnętrznego.
 5. Etyka i profesjonalizm w zawodzie audytora wewnętrznego – zmiana filozofii
  w podejściu do zagadnień etycznych.
 6. Zarządzanie funkcją audytu w jednostce - rola rad, komitetów i innych organów zbiorowych w realizowaniu funkcji wsparcia i nadzoru jakości funkcji audytu wewnętrznego w jednostce (definicja rady-zmiana).
 7. Nowe podejście  dotyczące QAIP – dodatkowe wymogi nadzorcze w jakości funkcji audytu wewnętrznego.
 8. Nowe treści w podejściu do sektora publicznego, aktualizacja pozostałych standardów w podejściu do interesariuszy publicznych.
 9. Świadczenie usług audytu wewnętrznego – dowody zgodności.
 10. Glosariusz.
 11. Pytania i odpowiedzi.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt:

1 osoby – 700 zł netto + 23 % VAT
2 osoby – 650 zł netto/os. + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams),   materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat.
Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Termin

Zajęcia odbywać się będą online w godzinach 09:00 – 16.00.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł go przeprowadzić.

Kontakt

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Robert Witkiewicz
tel. 508 083 523
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia Brak płatności nie jest równoznaczny z automatyczną anulacją zgłoszenia.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wy-stawienia faktury.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

 

  Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)
 
Oświadczenie VAT (do pobrania)