Nowelizacja KSH – Nowe Prawo Holdingowe -czyli „co autor miał na myśli”?

Termin:  15.09.2022 r.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie najważniejszych zmian, które dotyczą wprowadzenia regulacji związanych z funkcjonowaniem grup spó-łek (prawa holdingowego) oraz wzmocnienia nadzoru w spółkach kapitałowych. Założeniem Nowelizacji było uregulo-wanie relacji pomiędzy spółką dominującą oraz jej spółkami zależnymi, w sposób który uwzględniałby interes wierzycie-li, członków organów oraz mniejszościowych wspólników (akcjonariuszy). Celem Nowelizacji było także zwiększenie efektywności nadzoru prowadzonego przez rady nadzorcze spółek kapitałowych poprzez skonkretyzowanie ich działań oraz wyposażenie ich w odpowiednie narzędzia oraz środki do sprawowania nadzoru

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest jest do członków zarządów i rad nadzorczych, dyrektorów zarządzających, organizacyjnych, głównych  księgowych, pra-cowników działów prawnych w spółkach, przedstawicieli nadzorów właścicielskich, kancelarii prawnych, firm audytor-skich oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

PROGRAM
1. Zagadnienia ogólne – dylematy ustawodawcy w kwestii tworzenia nowego prawa grup spółek. 
2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy.
3. Wiążące polecenia i ich wydawanie, przyjmowanie i odmowa.
4. Odpowiedzialność członków zarządu spółek w grupie. 
5. Dostęp do informacji spółki dominującej o spółkach zależnych.
6. Nadzór nad spółkami zależnymi.
7. Sqeeze out, sell out.
8. Odpowiedzialność w grupie spółek: 
    a) odpowiedzialność spółki dominującej względem spółek zależnych, 
    b) odpowiedzialność spółki dominującej względem wspólników mniejszościowych spółek zależnych,
    c) odpowiedzialność spółki dominującej względem wierzycieli spółek zależnych.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

- każdej osoby 590zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 9:00 – 12:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. 500 206 038
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników. Brak płatności nie jest jednoznaczny z automatyczną rezygnacją ze szkolenia.