Nowelizacja KSH dla spółek z udziałem JST - najważniejsze zmiany i odpowiedzialność zarządów i rad nadzorczych


Termin:  26.08.2022 r.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie najważniejszych zmian, wynikających z Nowelizacji KSH w odniesieniu do spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności: definicji spółki dominującej, wydawanie wiążących poleceń i odmowa ich wykonania, wykonanie polecenia, wyrządzającego szkodę spółce, sprawozdawczość rady nadzorczej, zwoływanie po-siedzeń, zasada biznesowej oceny ryzyka, odpowiedzialność zarządu-osobista, solidarna, subsydiarna.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do jest do członków zarządów i rad nadzorczych, dyrektorów zarządzających, organizacyjnych, głównych  księgowych, pracowników działów prawnych w spółkach z udziałem JST, przedstawicieli nadzorów właścicielskich, kancelarii prawnych, firm audytorskich oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

PROGRAM
1. Spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego w ogniu nowelizacji  - najnowsze interpretacje
i odpowiedzialność
2. Grupa spółek – pojęcie, uczestnictwo i rejestracja
3. Zmiana definicji spółki dominującej
4. Wiążące polecenie spółki dominującej
5. Kiedy spółka ma prawo do wydawania wiążących poleceń i komu? Prawidłowy sposób wydawania wiążących poleceń
6. Odmowa wykonania wiążącego polecenia – czy możliwa i za jaką „cenę”?
7. Odpowiedzialność za skutki wykonania i wydania polecenia
8. Odpowiedzialność za wykonanie polecenia wyrządzającego spółce zależnej szkodę – kto ponosi? Jak się od niej uwolnić?
9. Zmiany w obowiązkach sprawozdawczości rady nadzorczej przez wprowadzenie elementów, które powinny się znaleźć w sprawozdaniu
10. Prawo rady nadzorczej do żądania, by sporządzić lub przekazać informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia przez dookreślenie kręgu podmiotów, do którego rada nadzorcza może kierować żądania, a także określenie terminu do wykonania żądania
11. Zasady sporządzania protokołów zarządu i rady nadzorczej po nowemu
12. Modyfikacja zasad zwoływania posiedzeń rady nadzorczej
13. Zasada biznesowej oceny ryzyka – nowość, czy usankcjonowanie praktyki?
14. Business judgement rule – czy obowiązuje w polskim systemie prawnym? Praktyka orzecznicza – przykłady. Jak udowodnić prawidłowość decyzji biznesowej?

OCHRONA PRYWATNEGO MAJĄTKU CZŁONKÓW ZARZĄDU - CASE STUDIES
1. Dlaczego członkowie zarządu każdej godziny, każdego dnia ryzykują (zazwyczaj nieświadomie) swoim majątkiem prywatnym?
2. Co zrobić, aby nigdy komornik nie zapukał do ich drzwi za sprawy spółki?
3. Polisy D&O – wszystko co o nich powinno się wiedzieć
4. Jak działać na co dzień, aby nie narażać swojej rodziny i majątku?
5. Do czego służy votum separatum w Zarządzie?

ZA CO ODPOWIADA ZARZĄD – CASE STUDIES
   - Schemat odpowiedzialności, który wpływa na każdy podpis członka zarządu
   - Kompendium wiedzy o odpowiedzialności za podejmowane decyzje
   - Jakie są najgroźniejsze obszary odpowiedzialności?
   - Poznasz najważniejszy dla członka zarządu przepis w k.s.h.
PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW W ZARZĄDZIE – CASE STUDIES
   - Członek Zarządu ds. Finansowych, Wiceprezes ds. Personalnych – czy to dobre rozwiązania?
   - Jak zorganizować sensowny podział obowiązków w zarządzie?
ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSOBISTA, SOLIDARNA, SUBSYDIARNA
    - Co kryje się pod tymi pojęciami w praktyce i jaki masz wpływ na te cechy  odpowiedzialności członków zarządu jako Dyrektor/Pracownik Biura Zarządu?
CHECK LISTA W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJA K.S.H. 
SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

- każdej osoby 690zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 9:00 – 15:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. 500 206 038
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników. Brak płatności nie jest jednoznaczny z automatyczną rezygnacją ze szkolenia.