Opłaty za wyżywienie i wychowanie przedszkolne oraz ich egzekucja

- podstawy prawne
- żywienie dzieci – uchodźców z Ukrainy
- zarządzanie płynnością finansową w żywieniu


Termin 24.04.2023 r. / Miejsce: online

Czas szkolenia: 09:00 - 14:30

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej naliczania, pobierania i egzekucji opłat za wychowanie  wyżywienie w przedszkolu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poznanie zasad zachowania płynności finansowej przy zarządzaniu środkami pieniężnymi z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców, opiekunów prawnych oraz instytucje, zdobycie informacji dotyczących możliwości zwolnienia z opłat oraz udzielania ulg w spłacie należności, podniesienie kompetencji związanych ze skutecznym egzekwowaniem należności o charakterze publicznoprawnym.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do kierowników jednostek, skarbników, dyrektorów finansowych, dyrektorów placówek przedszkolnych, głównych księgowych Centrów Usług Wspólnych i innych pracowników komórek finansowo – księgowych, pracowników działów rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego i podległych jednostek organizacyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA

1.   Podstawy prawne związane z naliczeniem opłat za wyżywienie i pobyt w przedszkolu publicznym.

2.   Regulamin wewnętrzny dotyczący naliczania opłat za przedszkole.

3.   Korzystanie z posiłków przez pracowników przedszkola:

 1. osoby uprawnione do korzystania z posiłków,
 2. wysokość opłaty oraz forma opodatkowania.

4.   Terminy i sposoby uiszczenia opłat:

 1. wpłata gotówki,
 2. wpłata na wydzielony rachunek dochodów.

5.   Zasady udzielania zwolnień z ponoszenia opłat:

 1. finansowanie posiłków z budżetu przedszkola,
 2. dofinansowanie do wyżywienia,
 3. obciążanie notami księgowymi.

6.   Żywienie dzieci – uchodźców z Ukrainy.

7.   Przesłanki udzielania ulg w spłacie zaległości:

 1. odroczenie terminu płatności,
 2. rozłożenie płatności na raty,
 3. umorzenie należności.

8.   Proces windykacji opłat:

 1. czynności przedegzekucyjne,
 2. obowiązek wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji,
 3. przebieg postępowania egzekucyjnego.

9.   Zarządzanie płynnością finansową w żywieniu.

10. Klasyfikacja budżetowa i ewidencja księgowa opłat za wyżywienie i pobyt w przedszkolu,

11. Sprawozdawczość budżetowa opłat za przedszkole:

 1. Rb-34s,
 2. Rb-27s,
 3. Rb-N.

12. Podsumowanie

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt
- jednej osoby - 390 zł netto + 23% VAT
- dwóch osób  -  350 zł netto + 23% VAT

Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:

- koszt uczestnictwa online (MS Teams),
- materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu poświadczającego udział w szkolenia w wersji elektronicznej (PDF).

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić

Kontakt

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Robert Witkiewicz
tel. 22/ 464 97 18   
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników. Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wy-stawienia faktury.

Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

 

  Zgłoszenie uczestnictwa (karta zgłoszeniowa)
 
Oświadczenie VAT (do pobrania)