PPK - naliczanie składek.Korekta listy płac, rozliczenia z ZUS i US

Termin: 05.05.2021 r./ Miejsce: online  

Czas szkolenia: 9:00 - 15:00

GRUPA DOCELOWA

Celem szkolenia jest przedstawienie Pracowniczych Planów Kapitałowych z punktu widzenia płatnika. Szczegółowo zostaną omówione między innymi takie tematy jak obliczenia, pobieranie i dokonywanie wpłat do PPK,  wpłaty do PPK, a potrącenia publicznoprawne (składki na ubezpieczenia społeczne, podatek od wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający) a także raportowanie do ZUS i Urzędu Skarbowego.    

 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do kierowników jednostek, dyrektorów generalnych, dyrektorów i naczelników komórek organizacyjno-prawnych, kadr i szkoleń, skarbników, wszystkich jednostek administracji centralnej i samorządowej oraz wszystkich zainteresowanych tematem. 

PROGRAM SZKOLENIA

I. Naliczanie składek na PPK
1.Za kogo naliczamy składkę na PPK?
2.Jak naliczać składki na PPK za osobę, która była uczestnikiem -  złożyła deklarację rezygnacji i ponownie składa wniosek o naliczanie składek?
3.W jakim terminie należy dopisać do umowy o prowadzenie nowo zatrudnionego pracownika (zleceniobiorcę)?
4.Kiedy i jak wliczamy okres poprzedniego zatrudnienia?
5.Podstawa do naliczania składki na PPK:
a. składka od przychodów w naturze - jak naliczyć składkę?
b. kiedy powstaje u pracownika przychód z racji opłacania składki na PPK?
c. składka na PPK na liście wynagrodzeń?
d. wykazywanie składki na PPK w raportach składanych do ZUS-u,
e. składka podstawowa, obniżona, podwyższona - zasady naliczania i stosowania,
f. zwrot pracownikowi (zleceniobiorcy) naliczonej składki.
6.Czy należy płacić składki za okres wsteczny, gdy został popełniony błąd i składka nie była opłacana?
a. konsekwencje nieopłacania składki - dla pracodawcy,
b. rezygnacja z PPK przez ubezpieczonego  w trakcie miesiąca, a naliczanie składki na PPK,
c. składka na PPK po ustaniu zatrudnienia.
7.Wpłaty dokonywane w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.
8.Wypłata transferowa środków PPK w razie zatrudnienia w kilku podmiotach.
9.Podział środków w przypadku rozwodu, śmierci uczestnika.
10.Rozporządzanie środkami z PPK przez uczestnika.
11.Przepisy karne - sankcje dla pracodawcy za naruszenie obowiązków z ustawy o PPK.
 
II. Nadpłata wynagrodzenia pracownika. Rozliczenia z pracownikiem ZUS i US
1.Kiedy można skutecznie odzyskać nadpłacone wynagrodzenie od pracownika (analiza przypadków)?
2.Jak najłatwiej rozliczyć nadpłacone wynagrodzenie?
3.Zwrot pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika i byłego pracownika - postępowanie pracodawcy.
4.Rozliczenia podatkowe i składkowe przy nadpłacie wynagrodzenia związanego z chorobą pracownika.
5.Korekta listy płac przy długotrwałej chorobie.
6.Wpływ zwolnienia lekarskiego ZUS E-ZLA po wypłacie wynagrodzenia - jak skorygować nadpłacone wynagrodzenie z wynagrodzenia chorobowego, zasiłków z ubezpieczenia społecznego?
7.Korekta dokumentów w związku z wypłatą wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego.
8.Korekta dokumentów związana z wypłatą zasiłku chorobowego zamiast wynagrodzenia chorobowego.
9.Umowa zlecenia i umowa o dzieło z własnym pracownikiem na rzecz własnego pracodawcy (korekta dokumentów z uwagi na uznanie umowy za wykonywaną na rzecz pracodawcy).
 
III.Wyłączenie pracownika z ubezpieczeń, ograniczenie podstawy wymiaru składek pracownika, zleceniobiorcy
1.Postępowanie płatnika w przypadku wydania przez ZUS decyzji stwierdzającej, że pracownik nie podlega ubezpieczeniom społecznym - konsekwencje uprawomocnienia się decyzji na rozliczenia z ZUS i US.
 
IV. Korekty związane z rozliczaniem umów zleceń (zbiegi tytułów do ubezpieczeń)
1.Jaki zapis wprowadzić do umów zleceń aby nie ponosić finansowych kosztów po złożeniu korekty?
2.Błędne oświadczenie złożone przez ubezpieczonego.
3.Jak odzyskać składki od zleceniobiorcy za którego była opłacana tylko składka zdrowotna, a powinny być opłacane wszystkie składki?
4. Korekta rozliczeń z ZUS spowodowana błędnym opłaceniem składek za zleceniobiorcę.
5. Jak rozliczyć nadpłatę, niedopłatę składek jak złożyć korektę dokumentów składanych do ZUS?
 

V. Przekroczenie 30-krotności podstawy wymiaru składek
1.Obowiązki płatnika i ubezpieczonego.
2.Konsekwencje złożenia błędnego oświadczenia przez ubezpieczonego.

VI.Konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia
1.Kiedy umowa o dzieło może zostać zakwestionowana?
2.Jak złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych do ZUS-u.
3.Kiedy można odzyskać składki od ubezpieczonego - analiza przypadków? 
4.Korekta rozliczeń po uznaniu umowy o dzieło za zlecenie – rozliczenia z ZUS, US i wykonawcą.

VII.Konsekwencje podatkowe i składkowe. Sfinansowanie składek za ubezpieczonego i byłego ubezpieczonego
1. Stanowisko organów podatkowych w zakresie kwalifikacji podatkowej i orzecznictwo NSA
czy od zapłaconych składek należne są kolejne składki. 

VIII. Korekta dokumentów rozliczeniowych w związku z uznaniem zdarzenia powodującego niezdolność do pracy za wypadek przy pracy
1.Korekta dokumentów w związku z wypłatą wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku.
2.Zwolnienie podatkowe za osoby do 26 roku życia a korekta wynagrodzenia chorobowego (zwolnionego od podatku opodatkowany zasiłek).
3.Konsekwencje dla płatnika w przypadku błędnego ustalenia podstawy wymiaru zasiłków.

IX. Przedawnienie należności, a obowiązek składania korekty dokumentów do ZUS 
1.Czy można odzyskać składki zapłacone za okres przedawniony?

X. Dyskusja - odpowiedzi na pytania uczestników   

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

  • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinno zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.  

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa) 

Oświadczenie VAT

 
Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl