Pomoc publiczna w latach 2021-2027

– identyfikacja oraz wykluczanie pomocy publicznej
– Pomoc de minimis określona rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r.
– pomoc publiczna określona w GBER

Termin: 21.05.2024 r.
Czas szkolenia: 09:00 – 15:00 / Miejsce: online 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do tematyki pomocy publicznej, przedstawienie uwarunkowań udzielania i rozliczania pomocy publicznej  przy realizacji projektów UE na podstawie nowych aktów prawnych
i rozporządzeń Komisji UE 2023/2831 z dnia 13.12.2023r. w zakresie pomocy publicznej.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, kierowników, specjalistów, inspektorów oraz wszystkich osób zatrudnionych w departamentach, wydziałach, komórkach zajmujących się funduszami unijnymi, wydziałów finansowo-księgowych, organizacyjno-prawnych, audytu i kontroli, a także pracowników realizujących projekty z funduszy UE na lata 2021-2027.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Test pomocy publicznej – identyfikacja oraz wykluczanie pomocy publicznej
  1. działalność gospodarcza
  2. pozostałe przesłanki identyfikujące pomoc publiczną
  3. pomoc publiczna w projektach EFS+
  4. pomoc publiczna na cyklu życia projektu – wprowadzenie do mechanizmu monitorowania i wycofania
 2. Pomoc de minimis określona rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r.     
  1. pomoc de minimis w okresie przejściowym
  2. nowy okres referencyjny oraz nowy pułap
  3. dostosowanie wewnętrznych procedur do nowej pomocy de minimis
 3. Pomoc publiczna określona w GBER
  1. Pomoc regionalna
  2. Wybrane przeznaczenia pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska: OZE, efektywność energetyczna: GOZ
  3. Pomoc dla MŚP: możliwość zastąpienia pomocy regionalnej innymi inwestycyjnymi przeznaczeniami pomocy publicznej
 4. Występowanie pomocy publicznej w obszarach:
  1. Infrastruktura dedykowana
  2. Rewitalizacja oraz mieszkalnictwo
  3. Usługi w ogólnym interesie gospodarczym: pomoc de minimis rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/2832  oraz decyzja Komisji z 2011 r.

PROGRAM SZKOLENIA

Koszt
-
jednej osoby – 490 zł netto + 23 % VAT
- dwóch osób - 450 zł/os + 23% VAT

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu poświadczającego udział w szkolenia w wersji elektronicznej (PDF).
Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 9.00 – 15:00.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Robert Witkiewicz
tel. 22/ 464 97 18
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników. Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł  przeprowadzić.
 

Zgłoszenie uczestnictwa (karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT (do pobrania)