Postępowanie egzekucyjne w administracji z uwzględnieniem planowanych zmian wynikających z projektu przyjętego przez Rząd w dniu 3 stycznia 2023r

Termin: 29.09.2023 r.

Czas szkolenia: 09:00 - 14:00 / Miejsce: online 

CEL SZKOLENIA
Uczestnicy poznają w ujęciu praktycznym zagadnienia związane z dochodzeniem należności publicznych od zobowiązanych w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji z perspektywy wierzyciela. Na szkoleniu zostaną przedstawione również najnowsze zmiany w procedurze postepowania egzekucyjnego w administracji przyjęte przez Rząd 3 stycznia 2023r.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów szeroko rozumianej administracji publicznej prowadzących postępowanie z ramienia wierzyciela lub organu egzekucji administracyjnej, radcowie prawni.

PROGRAM

1. Informacje ogólne dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji: 

 • rodzaje postępowań egzekucyjnych w polskim systemie prawa,
 • postępowanie egzekucyjne w administracji - cechy charakterystyczne ( źródła prawa, organy, strony, uczestnicy postępowania itp),
 • egzekucja administracyjna a postępowanie egzekucyjne w administracji – różnice,
 • źródła prawa w postępowaniu egzekucyjnym w administracji ,
 • zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji.

2. Zakres przedmiotowy postępowania egzekucyjnego w administracji: 

 • obowiązek administracyjny i jego rodzaje, zobowiązanie, instytucja przedawnienia,
 • wymagalność obowiązku administracyjnego, w tym wykonalność decyzji administracyjnej,
 • wyłączenia spod egzekucji administracyjnej,

3. Zakres podmiotowy postępowania egzekucyjnego w administracji:  

 • wierzyciel, zobowiązany, organ egzekucyjny i ich właściwość, inni uczestnicy postępowania.

4. Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji:

 • postępowanie wierzycielskie- obowiązki wierzyciela, wierzyciel i organ egzekucyjny jako jeden organ, skarga na bezczynność wierzyciela,
 • postępowanie upominawcze-możliwość prowadzenia działań informacyjnych, zasady wystawiania upomnień, upomnienia na małżonków treść upomnień, wysokość kosztów postępowania upominawczego (październik 2021r.), doręczenia upomnień i ich skutki,
 • zasada doręczeń upomnienia i wystawiania TW-1 na ostatni wskazany adres zamieszkania zobowiązanego jako gwarancja wszczęcia i kontynuacji postępowania wierzycielskiego i egzekucyjnego,
 • zasady poszukiwania majątku lub źródeł dochodu przez wierzycieli, protokół o stanie majątkowym,
 • zasady prawidłowego sporządzania tytułów wykonawczych w tym kolejnego tytułu wykonawczego. Elektroniczne tytuły wykonawcze, aplikacja e-TW,
 • badanie dopuszczalności egzekucji, przyczyny nieprzystąpienia do egzekucji,
 • termin wszczęcia egzekucji administracyjnej,
 • sprzeciw w postępowaniu egzekucyjnym w administracji i rola wierzyciela w postępowaniu sprawie sprzeciwu,
 • zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji i rola wierzyciela w postępowaniu,
 • stosowanie środków  w egzekucji administracyjnej. 

5. Skarga na czynności egzekucyjne, na przewlekłość, zawieszenie i umorzenie postępowania
    egzekucyjnego wg. nowych regulacji prawnych.

6. Zabiegi egzekucji administracyjnej i sądowej oraz egzekucji administracyjnych i wpływ ich
    rozwiązania na sytuację wierzyciela.

7. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

8. Umorzenie postępowania egzekucyjnego.

9. Zasady naliczania i poboru kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji i ich wpływ
    na sytuację wierzyciela:

 • definicja kosztów egzekucyjnych i podstawowe zasady ich naliczania i poboru,
 • opłata manipulacyjna,
 • opłata egzekucyjna,
 • opłata za czynności egzekucyjne,
 • wydatki egzekucyjne,
 • przypadki obciążenia wierzyciela kosztami egzekucyjnymi,
 • przypadki zwrotu kosztów w przypadku niezgodnego z prawem wszczęcia i prowadzenia egzekucji,
 • obciążenie zobowiązanego kosztami poprzednio prowadzonej egzekucji administracyjnej w wypadku podjęcia egzekucji ponownie,
 • wpłata bezpośrednio do wierzyciela a koszty powstałe po wszczęciu postępowania egzekucyjnego,
 • przedawnienie kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych,
 • uchylenie przepisu dotyczącego konieczności uiszczania opłaty komorniczej na rzecz organu egzekucji administracyjnej.

10. Omówienie zmian wynikających z projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw przyjętego przez Rząd w dniu 3 stycznia 2023r.  i ich charakteru:

 • uproszczenie zasady  przedawnienia kosztów upomnienia i odstąpienia przez wierzyciela od czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych w stopniu mającym wpływ na systemy informatyczne wierzycieli,
 • usprawnienie korzystania z Rejestru Należności Publicznoprawnych,
 • uproszczenie etapu wszczęcia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego oraz wystawiania dalszego i kolejnego tytułu wykonawczego; usprawnieniu egzekucji z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka w przypadku, gdy zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.) odpowiedzialność zobowiązanego za zobowiązanie podatkowe obejmuje majątek wspólny, a także z majątku obciążonego zastawem skarbowym i hipoteką przymusową, jeżeli własność tego majątku przeszła na inny podmiot,doprecyzowaniu regulacji w zakresie umorzenia postępowania egzekucyjnego,
 • usprawnienie pracy organów egzekucyjnych w przypadku, gdy zajęcia rzeczy lub prawa majątkowego dokonał więcej niż jeden organ egzekucyjny,
 • doprecyzowanie zasad pobierania kosztów egzekucyjnych,
 • usprawnienie realizacji przez bank, jako dłużnika zajętej wierzytelności, zajęcia rachunku bankowego, a także usprawnienie rozliczania środków pieniężnych uzyskanych z rachunku VAT,
 • doprecyzowanie przepisów o egzekucji z prawa majątkowego zarejestrowanego w rejestrze akcjonariuszy,
 • dostosowanie przepisów ustawy regulujących egzekucję z ruchomości do przepisów o ochronie danych osobowych oraz prawa celnego,
 • usprawnienie egzekucji z nieruchomości,
 • usprawnienie postępowania wierzycieli i organów egzekucyjnych w przypadku niedotrzymywania terminu płatności rat ustalonych decyzją lub postanowieniem właściwego organu,
 • inne proponowane zmiany mają na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt:
         • jednej osoby - 490 zł netto + 23 % VAT
        
• dwóch osób  - 450 zł/os. netto + 23% VAT

Cena obejmuje koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu poświadczającego udział w szkolenia w wersji elektronicznej (PDF).
Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Termin

Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 9.00 – 14:00.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić

Kontakt

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Robert Witkiewicz
tel. 22/ 464 97 18
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia,nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wy-stawienia faktury.

Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

 

        Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)
 
Oświadczenie VAT (do pobrania)