Raportowanie Zintegrowane 2020 – aktualizacja założeń koncepcyjnych

Termin: 14.06.2021r./ Miejsce: online

- Integrated Thinking and Strategy Group – State of Play Report – zaktualizowany model tworzenia war-tości w raportowaniu zintegrowanym
- The Value Reporting Foundation 2020
- rola danych niefinansowych w oczach inwestorów i innych interesariuszy

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie kierunku zmian w zasadach raportowania zintegrowanego ze szczególnym uwzględnieniem zasad prezentacji danych finansowych i niefinansowych. Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną takie za-gadnienia jak, aktualizacja Założeń Koncepcyjnych Raportowania Zintegrowanego 2020, dane finansowe a fundamen-talne koncepcje raportu zintegrowanego: model biznesu, kapitały i tworzenie wartości, zasadnicza rola danych niefi-nansowych w oczach inwestorów i innych interesariuszy za rok 2020 i kolejne lata – koncepcja zrównoważonego roz-woju podstawą działalności przedsiębiorstw, w tym ich raportowania, etc.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do członków zarządów ds. ekonomicznych i finansowych, dyrektorów biur zarządów, komunikacji korporacyjnej i relacji inwestorskich, rzeczników prasowych, osób odpowiedzialnych za proces wdrożenia raportowania zintegrowanego w spółce oraz za raportowanie do KNF, osób sporządzających sprawozdania ze stosowania zasad ładu korporacyjnego, komórek ds. CSR, przedstawicieli nadzoru właścicielskiego, dyrektorów finansowych i głównych księgowych spółek pu-blicznych, jako osób nadzorujących merytoryczne treści raportów rocznych a także przedstawicieli spółek notowanych na New Connect, przygotowujących się do emisji na parkiecie głównym.

PROGRAM

Raportowanie zintegrowane – w kierunku całościowego systemu raportowania korporacyjnego
1. 10 lat International Integrated Reporting Council: 2010-2020
2. Aktualizacja Założeń Koncepcyjnych Raportowania Zintegrowanego 2020
3. Integrated Thinking and Strategy Group – State of Play Report – zaktualizowany model tworzenia wartości w raportowaniu zintegrowanym
4. W kierunku całościowego raportowania o wartości – The Value Reporting Foundation 2020

Dane finansowe w ujęciu zintegrowanym
1. Oczekiwania finansistów wobec danych finansowych i niefinansowych w raportach przedsiębiorstw
2. Środowisko finansów a koncepcja raportu zintegrowanego
3. Dane finansowe a fundamentalne koncepcje raportu zintegrowanego: model biznesu, kapitały i tworzenie wartości
4. Dane finansowe a kierunkowe zasady raportu zintegrowanego
5. Dane finansowe a elementy składowe treści raportu zintegrowanego

Zasadnicza rola danych niefinansowych w budowie efektywnego raportu rocznego przedsiębiorstwa
1. Zwiększająca się rola danych niefinansowych w oczach inwestorów i innych interesariuszy w ostatnich latach – w kierunku realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w przedsiębior-stwach, w tym w ich raportowaniu.
2. Zasadnicza rola danych niefinansowych w oczach inwestorów i innych interesariuszy za rok 2020 i kolejne lata – koncepcja zrównoważonego rozwoju podstawą działalności przedsię-biorstw, w tym ich raportowania.
   2.1. Kontekst społeczny: zmiany w trendach społecznych jako podstawa zrównoważonego rozwoju.
   2.2. Kontekst legislacji światowej: 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ oraz kierunki i sposoby ich realizacji.
   2.3. Kontekst legislacji europejskiej: Europejski Zielony Ład oraz zmniejszanie śladu węglowego i śladu środowiskowego jako główne sposoby jego realizacji.
3. Podstawy metodyczne i dobre praktyki realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie. 
4. Raport zintegrowany najlepszym sposobem raportowania koncepcji zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie – metodyka i przykłady.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa

- każdej osoby 790zł netto + 23% VAT

 

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewksa
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/  53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.