Sygnaliści jako element systemu przeciwdziałania nadużyciom

Termin: 09.11.2020 r. 

Czas szkolenia: 9:00 - 13:30 / Miejsce: online 

CEL SZKOLENIA

W 2019r. Parlament Europejski przyjął, a Rada UE zatwierdziła dyrektywę w sprawie ochrony sygnalistów. Oznacza to, że do połowy 2021 r. Polska musi przyjąć nowe przepisy w tym zakresie. Co to oznacza dla kierowników jednostek? Jak się przygotować do tych zmian? Na te, i wiele innych pytań, odpowiedzi udzieli doświadczony audytor, który od wielu lat wdraża systemy przeciwdziałania nadużyciom.

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

➢ najczęściej występujące nadużycia finansowe wg wytycznych Komisji Europejskiej, struktura zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych

➢ system zwalczania nadużyć wg Komisji Europejskiej

➢ ocena ryzyka nadużyć

➢ mechanizm sygnalizowania - procedowanie z informacjami od sygnalistów, ochrona sygnalistów

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do kierowników jednostek, dyrektorów generalnych, dyrektorów i naczelników komórek organizacyjnych i organizacyjno-prawnych, audytorów wewnętrznych i kontrolerów, wszystkich jednostek sektora finansów publicznych oraz innych zainteresowanych tematem.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Sygnaliści - co nowego? 
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa
 • System przeciwdziałania nadużyciom Komisji Europejskiej
 • Ochrona sygnalistów w Polsce na gruncie aktualnych przepisów prawa
 • Ochrona sygnalistów w Polsce - dotychczasowe projekty zmian prawa
 1. Nadużycia i antykorupcja - najważniejsze fakty
 • (Anty)korupcja i nadużycia - definicje, terminy, regulacje prawne
 • Mapa korupcji w Polsce - fakty, liczby, statystyki
 1. Przeciwdziałanie nadużyciom, a psychologia człowieka
 • Trójkąt nadużyć R. Cressey’a -
 • motywacja - jak się zabezpieczyć lub wykryć?
 • sprzyjająca sytuacja - jak się zabezpieczyć lub wykryć?
 • zdarzenie - jak się zabezpieczyć lub wykryć?
 • Sposób postępowania w sytuacji korupcyjnej - wskazania CBA, najlepsza praktyka
 1. Sygnalista
 • Procedura reagowania na zidentyfikowane przypadki nadużyć, w tym korupcji
 • Mam wiedzę o nadużyciu - jak się zachować?
 • Odpowiedzialność pracownicza
 • Kontakt z organami ścigania
 1. Jak wdrożyć wewnętrzny system ochrony sygnalistów?
 • Elementy obligatoryjne - co trzeba?
 • Dobre praktyki - co warto?
 • Błędy - czego unikać?
 1. Konflikt interesów
 • Rodzaje konfliktów interesu
 • Analiza przypadków
 • Samoocena - czy mam konflikt interesów?
 • Zasady zachowania w sytuacji konfliktu interesów
 • Zasady informowania o konflikcie interesów
 1. Polityka gościnności
 • Przyjmowanie korzyści
 • Udział w imprezach lub spotkaniach
 • Rejestr korzyści
 • Zasady kontaktu z klientem
 • Najczęstsze błędy
 1. Pracownik i korupcja: sposób postępowania
 • Zasady zachowania w sytuacji próby wręczenia korzyści majątkowej lub osobistej
 • Sposób postępowania w sytuacji korupcyjnej - wskazania CBA
 1. Identyfikacja ryzyk nadużyć, w tym korupcyjnych
 • Identyfikacja obszarów krytycznych w kontekście zagrożeń
 • Symptomy wystąpienia ryzyka korupcji
 • Baza ryzyk korupcyjnych
 • Warsztaty - identyfikacja ryzyk korupcyjnych w miejscu pracy
 • Wykaz grup zawodowych zagrożonych korupcją
 1. Stanowiska i czynności wrażliwe
 • Wykaz stanowisk i czynności szczególnie narażonych na zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka nadużyć
 • Jak identyfikować stanowiska i czynności szczególnie narażone na ryzyko nadużyć?
 1. Reakcja na nadużycia
 • Proces wyjaśniania nadużyć
 • Dokumentacja z postępowania w sprawie nadużycia

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line

jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Płatności : należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia- na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 

Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  

Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.

Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.    

Zgłoszenie uczestnictwa (karta złoszeniowa)

Oświadczenie VAT (do pobrania)


Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka 
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl