Umowy w zamówieniach publicznych – nowe przepisy w 2023 roku

Umowy w zamówieniach publicznych – nowe przepisy w 2023 roku
- istotne postanowienia umowy w Pzp
- art. 439 Pzp a prawo unijne
- zmiana sposobu wynagrodzeń

Termin 29.03.2023 r. / Miejsce: online
Czas szkolenia: 09:00 - 15:00

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest m.in. przedstawienie najważniejszych regulacji w przepisach prawnych dotyczących nowej ustawy Prawo zamówień publicznych w aspekcie zmian obowiązujących od 01.01.2023.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do kierowników jednostek budżetowych, działów organizacyjno-prawnych, zamówień publicznych, kontroli wewnętrznej i audytu, działów kadr i szkoleń.

PROGRAM

 1.   Projekt umowy, istotne postanowienia umowy w Pzp.
 2.   Wykonawca  działający w konsorcjum a umowa o zamówienie publiczne w Pzp.
 3.   Umowa ramowa a umowa „klasyczna” w zamówieniach publicznych.
 4.   Wymagane ustawą elementy umowy na dostawę.
 5.   Wymagane ustawą elementy umowy na usługę.
 6.   Wymagane ustawą elementy umowy o roboty budowlane.
 7.   Klauzule społeczne w umowie o zamówienie publiczne.
 8.   Negocjowanie ostatecznych warunków umowy.
 9.   Proceduralne warunki zawarcia umowy (art. 577-578 Pzp).
10. Środki ochrony prawnej na projektowane postanowienia umowne.
11. Zmiana umowy – przesłanki do zmiany istotnej, zmiana nieistotna (podstawy i warunki
      zmiany, forma) z uwzględnieniem nowelizacji w zakresie zmian umowy i waloryzacji:

      – art. 439 Pzp a prawo unijne, co z tego wynika;
      – jakich umów dotyczy przepis;
      – co to jest waloryzacja wynagrodzenia, co to jest indeksacja wynagrodzenia;
      – obowiązkowy zakres postanowień umownych na podstawie art. 439 Pzp;
      – wybór sposobu zmiany wynagrodzenia – usługi, roboty budowlane;
      – metody zmiany wynagrodzenia: uproszczona, szczegółowa, koszykowa;
      – omówienie wybranych wskaźników możliwych do zastosowania w zamówieniach na usługi i roboty
         budowlane;
      – zadania Zamawiającego dla przyszłej waloryzacji na etapie przygotowania SWZ: szacowanie
         zamówienia i opis sposobu obliczenia ceny oferty;
      – częstotliwość zmiany wynagrodzenia;
      –  maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia;
      – waloryzacja wynagrodzenia z powodu nadzwyczajnej zmiany cen rynkowych spowodowanej
         wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie;
      – rekomendacje  w zakresie waloryzacji i zmian umowy.
  12. Przykłady wzorców w umowach, dotyczące prawidłowo  przewidzianych zmian o charakterze
        istotnym.
  13. Regulowanie wynagrodzenia wykonawcy w umowie w świetle Pzp.
  14. Odpowiedzialność wykonawcy za nienależyte wykonanie umowy, przesłanki uwolnienia
        wykonawcy od odpowiedzialności kontraktowej, niewykonanie a nienależyte wykonanie
        umowy.
  15. Kary umowne wobec wykonawcy – ich dopuszczalność, zasady ich nakładania,
        miarkowania, kumulacja, odstąpienia od nałożenia kary umownej, ustalanie wysokości kary
        umownej adekwatnie do przedmiotu zamówienia i warunków realizacji umowy.
  16. Klauzule waloryzacyjne w umowie o udzielenie zamówienia, w tym obligatoryjne.
  17. Obowiązki zamawiającego wynikające z zawartej umowy (w szczególności obowiązek
        współdziałania, obowiązek przystąpienia do odbioru przedmiotu zamówienia).
  18. Gwarancja i rękojmia za wady, wady istotne a nieistotne, w szczególności przy dostawie i
        usłudze.
  19. Potwierdzenie należytego wykonania umowy (znaczenie protokołu odbioru, rozbieżność
        stanowisk zamawiającego i wykonawcy w przedmiocie oceny należytego wykonania
        umowy).
  20. Ustalanie wynagrodzenia (metoda kosztorysowa, metoda ryczałtowa).
  21. Solidarna odpowiedzialność zamawiającego i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia
        podwykonawcom w przypadku robót budowlanych.
  22. Potrącenie należnej kary umownej z wynagrodzenia wykonawcy, regulacje w czasie
        obowiązywania stanu epidemii COVID – 19.
  23. Dochodzenie odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne (przesłanki
        dochodzenia).
  24. Odstąpienie, rozwiązanie, wypowiedzenie umowy, skutki prawne odstąpienia, odstąpienie a
        rozwiązanie umowy w przypadku niewywiązywania się przez wykonawcę z postanowień
        umowy, jak ująć w prawidłowy sposób powyższe zagadnienia w umowie.
  25. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające (kiedy są dopuszczalne, na jakich warunkach).
  26. Omówienie odstępstw od przepisów Pzp dotyczących umów o zamówienie publiczne
        wynikających z przepisów tzw. tarczy antykryzysowej (przepisów przeciwdziałających
        skutkom epidemii COVID – 19).
 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt jednej osoby - 490 zł netto + 23 % VAT
Koszt przy dwóch osobach - 450 zł netto/os + 23% VAT

Cena obejmuje:

  • koszt uczestnictwa online (MS Teams),
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat poświadczający udział w szkolenia w wersji elektronicznej (PDF).

Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Termin

Szkolenie odbędzie się w godzinach: 9:00 – 15:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Robert Witkiewicz
tel. 22/ 464 97 18
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wy-stawienia faktury. Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

 Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)
 
Oświadczenie VAT (do pobrania)