Akcyza od wyrobów energetycznych i paliw w 2024 r.– zasady prowadzenia składu podatkowego i obrotu wyrobami akcyzowymi

Termin: 22.10.2024 r. / Miejsce: MS Teams 
 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest rzedstawienie zasad rozliczania podatku VAT w przedsiębiorstwach wodociągowych i firmach komunalnych. W trakcie szkolenia skupimy się na omówieniu kluczowych zagadnień KSeF, regułach wystawiania faktur w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i komunalnej, zasadach ujmowania akcyzy w fakturach, etc.
 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych, pracowników działów księgowości i podatków, kontrolerów, osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatku VAT, przedstawicieli kancelarii prawno-podatkowych, doradców podatkowych jak również wszystkich zainteresowanych tą tematyką. 

PROGRAM
1. Wprowadzenie do podatku VAT:
    a) terminy wejścia w życie ostatnich zmian w przepisach,
    b) SLIM VAT 3 – zagadnienia istotne dla spółek branży wodociągowo-kanalizacyjnej i komunalnej.
2. Czynności opodatkowane vs. niepodlegające VAT:
    a) kary umowne i odszkodowania, 
    b) wynagrodzenia za nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków a VAT.
    c) opłaty za badania jakości ścieków i zwiększenia za zanieczyszczenia a VAT.
3. Nieodpłatne świadczenia, nieodpłatne dostawy towarów, w tym m.in.: 
    a) prezenty o małej wartości,
    b) nieodpłatne świadczenia dla pracowników i podmiotów zewnętrznych,
    c) sponsoring,
    d) opodatkowanie VAT innych form wspierania przez branżę komunalną i wodociągowo-kanalizacyjną lokalnej społeczności.
4. Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług podstawowych i dodatkowych świadczonych przez przedsiębiorstwa z branży wodociągowo-kanalizacyjnej i komunalnej w tym m.in.: 
    a) zasady ustalenia momentu wykonania usługi,
    b) pojęcie przeniesienia prawa do rozporządzenia jak właściciel w praktyce,
    c) obowiązek podatkowy na zasadach szczególnych (m.in. energia elektryczna, dostawa wody, oprowadzanie ścieków, najem, usługi budowlane).
5. Stawki VAT w branży – kiedy 8 % a kiedy 23 % – przegląd stanowisk praktycznych.
6. Wiążące Informacje Stawkowe (WIS):

    a) kiedy warto wystąpić dla potwierdzenia stawki obniżonej, na co w szczególności zwrócić uwagę?
    b) ostatnie zmiany dotyczące WIS i ich skutki.
7. Przegląd najciekawszych podejść praktycznych, orzeczeń i interpretacji istotnych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i komunalnej, w tym m.in.:
   a) opłaty za tzw. bezumowne korzystanie, 
   b) wymiana wodomierzy, 
   c) zajęcia pasa drogowego, 
   d) wykonawstwo zastępcze, 
   e) straty wody i zasady ich rozliczania.
8. Reguły wystawiania faktur w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i komunalnej w tym m.in.:
   a) katalog transakcji, które powinny być udokumentowane fakturą,
   b) przypadki, gdy wystawienie faktury nie jest konieczne,
   c) sytuacje wystawiania faktur na żądanie,
   d) przypadki, w których fakturę wystawia podmiot niebędący sprzedawcą,
   e) poprawna treść faktury,
   f) terminy wystawienia faktury (wydłużenie terminu na wystawienie faktury przed świadczeniem lub zaliczką do 60 dni), terminy wystawienia faktur dla mediów i energii elektrycznej, inne przypadki szczególne,
   g) obowiązek podatkowy a faktura (data sprzedaży a data wystawienia faktury),
   h) wystawianie faktury przed dokonaniem sprzedaży,
   i) konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur,
   j) fakturowanie zaliczek częściowych oraz całościowych,
   k) wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę,
   l) pojęcie pustej faktury,
   m) faktury czy dokumenty wewnętrzne – studium przypadku,
   n) faktury uproszczone – przypadki stosowania, zasady wystawiania,
   o) kursy przeliczeniowe stosowane dla walut obcych (możliwość zastosowania wspólnego kursu walut dla rozliczeń VAT i podatku dochodowego),
   p) duplikaty,
   r) pozostałe zmiany dotyczące faktur.
9. Szczególne przypadki fakturowania:
   a) faktury pro-forma,
   b) samofakturowanie,
   c) faktury wystawiane przez osoby trzecie,
   d) uprawnienia w ramach grup VAT i w jednostkach samorządu terytorialnego,
   e) komornicy, organy egzekucyjne,
   f) fakturowanie w zamówieniach publicznych.
10. Zasady ujmowania akcyzy w fakturach:
   a) czy istnieje obowiązek podawania w fakturach kwoty akcyzy?
   b) sposób podawania informacji o kwocie akcyzy na żądanie nabywcy.
11. Krajowy System e-Faktur (KSeF) – założenia:
   a) koncepcja faktury ustrukturyzowanej (e-faktury),
   b) model clearance,
   c) schemat i forma e-faktury,
   d) nowa forma a formy dotychczasowe; różnica pomiędzy e-fakturą a fakturą elektroniczną,
   e) zakres zastosowania e-faktur,
   f) faktury wyłączone z obowiązków wysyłki do KSeF,
   g) harmonogram z uwzględnieniem planów odroczenia KSeF,
   h) przechowywanie faktur.
12. Kto będzie zobowiązany do stosowania e-faktur ustrukturyzowanych?
   a) podatnicy zobowiązani - konsekwencje ogłoszenia przez MF odroczenia terminu wejścia w życie obowiązkowego KSeF,
   b) podatnicy zobowiązani od 1.01.2025 r.,
   c) podmioty zagraniczne rozliczające VAT w Polsce,
   d) wysyłanie e-faktur do kontrahentów zagranicznych
13. Krajowy System E-faktur (KSEF) jako rozwiązanie dobrowolne:
   a) okres testowy,
   b) e-faktura po stronie wystawcy i odbiorcy,
   c) czy można wystawić bez zgody nabywcy?
   d) wysyłka w razie braku zgody odbiorcy,
   e) czy można wysłać do KSeF jedynie wybrane faktury?
   f) dodatkowe zachęty; szybszy zwrot VAT.
14. Kary pieniężne w podatku VAT:
   a) sankcje,
   b) mandaty i inne kary za uchybienia.
15. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.


 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

• jednej osoby -  590 zł netto + 23 % VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Termin:
Zajęcia odbywać się będą online (aplikacja MS Teams) w godzinach: 9.00 – 14.00.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 500 206 038
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty. Brak płatności nie jest jednoznaczny z bez kosztową anulacją zgłoszenia.