Wycena instrumentów pochodnych w aspekcie MSSF 9, 13, a także MSR 32 i 39

Termin:  18.10.2022 r.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznej wiedzy w zakresie wyceny instrumentów pochodnych. W trakcie szkolenia kluczowy będzie aspekt zrozumienia zasad wyceny oraz nabycie umiejętności samodzielnej wyceny instrumentów w arkuszu Excel. Szczegółowo zostaną omówione takie zagadnienia jak: regulacje prawne, rodzaje instrumentów pochodnych, czynniki determinujące wycenę i pozyskiwanie danych, dwumianowy model wyceny, model Blacka-Scholesa-Mertona, etc.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, dyrektorów zarządzających ryzykiem finansowym, dyrektorów do spraw handlowych,  głównych księgowych oraz pracowników księgowości, dyrektorów i pracowników departamentów finansowych w tych ryzyka finansowego i operacyjnego w spółkach niefinansowych, sporządzających sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR oraz wszystkich zainteresowanych standardem MSSF 9  oraz 13.

PROGRAM
1. Instrumenty pochodne – wprowadzenie: rodzaje, regulacje prawne
2. Opcje – wycena – koncepcja, czynniki determinujące wycenę 
3. Wycena opcji – model dwumianowy (uproszczona wycena), model Blacka-Scholesa-Mertona 
4. Szczególne przypadki – opcje menedżerskie, opcje wbudowane
5. Wycena kontraktów terminowych (futures i forward)
6. Wycena kontraktów swap
7. Praktyczna implementacja modeli (Excel)
8. Regulacje: 
    MSSF 9 (Instrumenty finansowe), 
    MSSF 13 (Wycena w wartości godziwej), 
    nawiązanie do MSR 39, MSSF7 (Instrumenty finansowe – ujawnianie informacji)  
 


WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

- każdej osoby 990zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 08:30 – 14:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z anulacją zgłoszenia. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.