Blokowe tagowanie not – praktyczne przykłady w wybranych narzędziach

Termin:  31.01.2023 r.

UWAGA: szkolenie daje możliwość zaliczenia 6h samokształcenia biegłych rewidentów

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie nowego ESEF Reporting Manual opublikowanego przez ESMA w aspekcie kolejnego etapu tagowania skon-solidowanych sprawozdań finansowych, obejmującego blokowe tagowanie not za rok 2022. Szczegółowo przedstawi-my metodologię blokowego tagowania, przyjętą przez ESMA z odniesieniem do ważnych aspektów prezentacyjnych SSF polskich emitentów, aktualnie obowiązujących standardów MSSF/MSR oraz specyfiki narzędzi Consolia oraz Comarch ESEF. 
Dodatkowo zwrócimy uwagę na zaplanowanie całego procesu przygotowania raportu rocznego 2022, który będzie wymagał więcej czasu zarówno dla emitentów, jak i biegłych rewidentów, którzy będą weryfikowali poprawność blo-kowego tagowania not.
 

 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów i pracowników de-partamentów sprawozdawczości, IT oraz osób odpowiedzialnych za obligatoryjne raportowanie w spółkach giełdowych jak również do wszystkich pozostałych zainteresowanych implementacja standardu ESEF. 

PROGRAM
BLOK I
    1. Nowy ESEF Reporting Manual, Rozporządzenie Komisji Europejskiej 2018/815 z 18.12.2018 i jego nowelizacje
    2. Taksonomia MSSF/MSR 2020 i 2021
    3. Prezentacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego w aspekcie blokowego tago-wania not, czyli jak przygotować sprawozdanie do czynności tagowania 
    4. Proces badania sprawozdania finansowego i weryfikacji blokowego tagowania not przez biegłych rewidentów
BLOK II
I. Taksonomie ESMA 2020 vs 2021, czyli co trzeba zmienić?
II. Tagowanie zestawienia zmian w kapitale własnym i sprawozdania z przepływów pieniężnych – najczęściej popełniane błędy  
II. Blokowe tagowanie not na przykładach z uwzględnieniem specyfiki narzędzia Consolia   
    1. Specyfika zestawienia zmian w kapitale własnym wg MSSF (versus UoR)
    2. Etykiety dla ZZwKW w taksonomii ESEF 2020 i ESEF 2021
    3. Specyfika tagowania ZZwKW w wybranych narzędziach
    4. Przykładowe błędy w otagowaniu ZZwKW w skonsolidowanych sprawozdaniach za 2020 i 2021 r., w tym np.:
        • kwestię wydzielenia wpływów i wydatków z działalności inwestycyjnej i finansowej – 
           zestawienie zmian w kapitale własnych,
        • ujmowanie pozycji w ZZwKW pochodzących z OCI,
        • problem „komplementarności” informacji w bilansie i zestawieniu zmian w kapitałach (zdarza się inna kategoryzacja w obydwu tabelach)
    5. Specyfika rachunku przepływów pieniężnych wg MSSF (versus UoR)
    6. Etykiety dla cash flow w taksonomii ESEF 2020 i ESEF 2021
    7. Specyfika tagowania cash flow w wybranych narzędziach
    8. Przykładowe błędy w otagowaniu cash flow w skonsolidowanych sprawozdaniach za 2020 i 2021 r., w tym np.:
        • korekty o polskim nazewnictwie (np. odsetki i udziały w zyskach/dywidendy, zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych)
    9.Blokowe tagowanie not na przykładach spółek z branży: windykacyjnej, medycznej i produkcyjnej.
BLOK III
    1. Jak przygotować SSF do pracy w narzędziu?
        - format sprawozdania i podstawowe zasady edycji tekstu 
        - tabele i zasady ich tworzenia 
        - tytuły i nagłówki 
        - obiekty nieedytowalne 
    2. Blokowe tagowanie not - specyfika działania narzędzia Comarch ESEF
    3. Tagowanie w narzędziu, czy poza nim? Czy jest możliwość drukowania raportu dla biegłego rewidenta?
    4. Weryfikacja i walidacja blokowego tagowania not
       - ręczna czy automatyczna
       - rola biegłego
    5. Jak zaplanować proces przygotowania raportu rocznego 2022?
    6. Przykłady blokowego tagowania not wybranych branż w narzędziu Comarch ESEF 

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

- każdej osoby 990zł netto + 23% VAT

 

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 9:00 – 14:00
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.