ZZwKW - zestawienie zmian w kapitale własnym oraz Cash Flow wg ESEF-a– najważniejsze problemy prezentacji, tagowania i kalkulacji w różnych narzędziach

Termin:  15.09.2022 r.

UWAGA: szkolenie daje możliwość zaliczenia 6h samokształcenia biegłych rewidentów

 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie kluczowych problemów w zakresie prezentacji ZZwKW oraz cash flow 
w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych polskich emitentów, przypisywania tagów podstawowych, definiowania rozszerzeń i reguł kalkulacyjnych w różnych narzędziach, służących przygotowaniu raportów rocznych wg ESEF-a. Szczególną uwagę zwrócimy na:
• korekty o polskim nazewnictwie (np. odsetki i udziały w zyskach/dywidendy, zmiana stanu rozliczeń międzyokre-sowych),
• kwestię wydzielenia wpływów i wydatków z działalności inwestycyjnej i finansowej – zestawienie zmian w kapitale własnych,
• ujmowanie pozycji w ZZwKW pochodzących z OCI,
• problem „komplementarności” informacji w bilansie i zestawieniu zmian w kapitałach (zdarza się inna kategory-zacja w obydwu tabelach)
Powyższe problemy zaprezentujemy w odniesieniu do etykiet taksonomii ESEF 2020 i ESEF 2021, specyfiki tagowania w różnych narzędziach. Dodatkowo zwrócimy uwagę na prezentację SSF wg MSSF/MSR w aspekcie przygotowania do blo-kowego tagowania not.

 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów i pracowników de-partamentów sprawozdawczości, IT oraz osób odpowiedzialnych za obligatoryjne raportowanie w spółkach giełdowych jak również do wszystkich pozostałych zainteresowanych implementacja standardu ESEF. 

PROGRAM
BLOK I
European Single Electronic Format (ESEF) - wprowadzenie

1. Wymagania prawne: Rozporządzenie Komisji Europejskiej 2018/815 z 18.12.2018 i jego nowelizacje
2. Taksonomia ESEF 2020 i 2021
3. Możliwości dalszego rozwoju raportowania w XBRL (rozszerzony obowiązek tagowania informacji finansowych od 1.1.2023, projektowane tagowanie informacji niefinansowych)
BLOK II
Tagowanie zestawienia zmian w kapitale własnym w wybranych narzędziach 

1. Specyfika zestawienia zmian w kapitale własnym wg MSSF (versus UoR)
2. Etykiety dla ZZwKW w taksonomii ESEF 2020 i ESEF 2021
3. Specyfika tagowania ZZwKW w wybranych narzędziach
4. Przykładowe błędy w otagowaniu ZZwKW w skonsolidowanych sprawozdaniach za 2020 i 2021 r.w tym np.:

  • kwestię wydzielenia wpływów i wydatków z działalności inwestycyjnej i finansowej – zestawienie zmian w kapitale własnych,
  • ujmowanie pozycji w ZZwKW pochodzących z OCI,
  • problem „komplementarności” informacji w bilansie i zestawieniu zmian w kapitałach (zdarza się inna kategoryzacja w obydwu tabelach)

BLOK III
Tagowanie rachunku przepływów pieniężnych w wybranych narzędziach 

1. Specyfika rachunku przepływów pieniężnych wg MSSF (versus UoR)
2. Etykiety dla cash flow w taksonomii ESEF 2020 i ESEF 2021
3. Specyfika tagowania cash flow w wybranych narzędziach
4. Przykładowe błędy w otagowaniu cash flow w skonsolidowanych sprawozdaniach za 2020 i 2021 r., w tym np.:
- korekty o polskim nazewnictwie (np. odsetki i udziały w zyskach/dywidendy, zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych)
BLOK IV
1. Prezentacja SSF wg MSSF/MSR w aspekcie przygotowania do blokowego tagowania not 

WARUNKI UCZESTNICTWA

- każdej osoby 890zł netto + 23% VAT

 

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 9:00 – 14:15.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.