Zamykanie i rozliczanie końcowe projektów z funduszy UE na lata 2014-2020

Termin 22.02.2022 r. / Miejsce: online

Czas szkolenia: 09:00 - 15:00

CEL SZKOLENIA  jest  wprowadzenie uczestników do tematyki rozliczenia końcowego oraz zamykania projektów dofinansowanych z funduszy UE na lata 2014-2020. Podczas szkolenia zostaną omówione: akty prawne i regulacje dotyczące zamykania projektów w ramach UE 2014-2020, główne obowiązki Beneficjentów w ramach umowy o dofinansowanie, dokumentacja zamykająca projekt, obowiązki w zakresie utrzymania trwałości projektów, wniosek o płatność końcową.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie skierowane jest do kadry administracyjnej projektów unijnych, koordynatorów / kierowników projektów, specjalistów ds. rozliczeń , administracji i promocji, skarbników i księgowych, kierowników jednostek, pracowników działów kadrowych, audytorów projektów unijnych, konsultantów i doradców w zakresie rozliczania i zarządzania projektami UE.   

PROGRAM SZKOLENIA  

  1. Akty prawne i regulacje dotyczące zamykania projektów w ramach UE 2014-2020
  2. Główne obowiązki Beneficjentów w ramach umowy o dofinansowanie
  3. Zasady zamykania i rozliczania końcowego projektu
  4. Procedura częściowego i końcowe zamykania projektu
  5. Dokumentacja zamykająca Projekt
  6. Korekty finansowe i zasada proporcjonalności
  7. Jak stworzyć algorytm proporcjonalności ? (metodyka kluczy algorytmów)
  8. Analiza wskaźnikowa – rozliczenie produktu i rezultatu w ramach Projektu
  9. Efekty końcowe projektu – efektywność a cele projektu
  10. Zamknięcie projektu
  11. Zwolnienie kwoty zatrzymanej na projekcie
  12. Koszty warunkowo kwalifikowane
  13. Obowiązki beneficjentów w zakresie utrzymania trwałości projektów
  14. Trwałość instytucjonalna i finansowa projektu
  15. Kontrola trwałości – ewaluacja projektu
  16. Podstawowe definicje w zakresie wymogu trwałości
  17. Zasadnicza modyfikacja – generalna zmiana projektu,
  18. Zaprzestanie działalności produkcyjnej,
  19. Zmiana charakteru własności,
  20. Zmiana charakteru operacji,
  21. Warunki realizacji projektu,
  22. Nieuzasadniona korzyść,
  23. Nieoszukańcze bankructwo
  24. Przekształcenia prawno-własnościowe Beneficjentów
  25. Zmiany podmiotów zarządzających produktami i rezultatami projektu
  26. Następstwa prawne a wymogi trwałości instytucjonalnej projektu
  27. Akty prawne i regulacje dotyczące archiwizacji dokumentacji unijnej związanej z zakończeniem realizacji projektu.
  28. Zawieszenie wytycznych – zmiana zasad rozliczeń projektu w ramach COVID - 19
  29. Wniosek o płatność końcową
  30. Raporty ewaluacyjne
  31. Dokumentacja pomocy publicznej
  32. Udostępnianie dokumentacji organom kontroli
  33. Zwrot dofinansowania - zasady
  34. Nieprawidłowości - najczęściej popełniane błędy
  35. Nadużycia finansowe – procedura zgłaszania do KE


WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line

  • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinno zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.  

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT

 
Kontakt

Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Robert Witkiewicz
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl