Zmiany w rozliczeniach z pracownikami w 2023 r. - zaliczka PIT od 01.01.2023 r. i PIT-11 za 2022 r. - szkolenie i ćwiczenia na listach płac i wzorach dokumentów,

Termin: 22.12.2022 r.

Czas szkolenia: 09:00 - 15:00 / Miejsce: online 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie zmian w rozliczeniach z pracownikami, poznanie listy nowych oświadczeń i wniosków pracowników, zmiany w zaliczkach PIT-2 wprowadzonych od 2023 roku Nowym Ładem i nabycie praktycznych umiejętności podczas ćwiczeń wyliczeniowych na listach płac i wzorach dokumentów.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów jednostek, dyrektorów finansowych, skarbników, głównych księgowych, kwestorów, pracowników działów księgowości, pracowników działu kadr i płac.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Nowe oświadczenia i wnioski podatnika od 01.01.2023 r. – zmiany w PDOF wprowadzone Polskim
Ładem a ustalenie wysokości wynagrodzenia

2. Checklista oświadczeń i wniosków pracownika (podatnika / ubezpieczonego) składanych pracodawcy
(płatnikowi), wpływających na ustalenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy i obowiązek
ubezpieczeniowy od 01.01.2023 r.

3. PIT-2 – nowy wzór od 01.01.2023 r. z omówieniem

    a) możliwość złożenia PIT-2 do więcej, jak jednego płatnika

    b) skutki dla kwoty zmniejszającej zaliczkę PIT

    c) rozszerzenie katalogu podatników mogących złożyć oświadczenie o obniżenie zaliczki PIT – m.in.
       zleceniobiorca z PIT-2

4. Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy

    a) od 01.01.2022 r. – art. 41 ust 1c PDOF

    b) od 01.01.2023 r. – art. 31c PDOF

    c) wzory dokumentów

    d) rozszerzony katalog podatników uprawnionych do złożenia wniosku

    e) warunki zastosowania

    f) warsztat na LP

    g) brak poboru zaliczki PIT a obniżenie składki zdrowotnej do 0 zł (art. 83 ust. 2 PDOF) - warunki

5. Wpływ wniosków i oświadczeń dotyczących zaliczki PIT na

6. Oświadczenia w sprawie zwolnień („ulg”) podatkowych – rozstrzygnięcie wątpliwości na podstawie
najnowszych wyjaśnień i interpretacji indywidualnych

7. Termin i forma złożenia wniosków i oświadczeń wpływających na ustalenie wysokości zaliczki na
podatek dochodowy

8. Wypłata świadczeń po ustaniu zatrudnienia a ważność oświadczeń podatnika

9. Przechowywanie wniosków i oświadczeń podatnika (czy akta osobowe to właściwe miejsce ich
przechowywania?)

10. Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu ustalenia zaliczki na podatek dochodowy w nieprawidłowej
wysokości wskutek błędu (fałszywego oświadczenia) pracownika

11. Wnioski i oświadczenia składane w I połowie 2022 r. a podatek należny za 2022 r. oraz hipotetyczny
podatek należny za 2022 r.

 a) wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla klasy średniej oraz wniosek o brak
odroczenia terminu poboru i przekazania zaliczki na podatek dochodowy w I połowie 2022 r. a
ustalenie wysokości podatku należnego za 2022 r.

b) PIT-2 i kwota zmniejszająca zaliczkę w wysokości 425 zł w I połowie 2022 r. a ustalenie wysokości
podatku należnego za 2022 r.

c) hipotetyczny podatek należny za 2022 r.

d) PIT-11 za 2022 r. a hipotetyczny podatek należny za 2022 r.

12. Pytania – szkolenie ma charakter praktyczny, uczestnicy zadają pytania na bieżąco w trakcie trwania szkolenia

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line jednej osoby - 490zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 

Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  

Zgłoszenie powinno zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić. 


 Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)
 

Oświadczenie VAT (do pobrania)

Kontakt:
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Robert Witkiewicz
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl