Akademia Raportu Rocznego -czy emitentów czeka rewolucja w raportowaniu?

Termin: 21.11.2019r. / Miejsce: Warszawa

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest omówienie raportów rocznych przedsiębiorstw i banków w kontekście najważniejszych zmian, dotyczących przygotowania raportów rocznych za rok 2019. Podczas konferencji szczegółowo omówione zostaną takie zagadnienia jak: zmiany w raportowaniu rocznym sprawozdań finansowych emitentów w zakresie wytycznych ESMA, KNF, nowego elektronicznego standardu raportowania ESEF, badania sprawozdań finansowych pod jurysdykcją nowej Ustawy o biegłych rewidentach, nowym nadzorem państwowym nad firmami audytorskimi oraz elektronizacji sprawozdań finansowych emitentów i ich wpływu na relacje spółka publiczna – biegły rewident. Dodatkowo przedstawimy najnowsze zmiany, dotyczące ładu korporacyjnego, raportowania niefinansowego w kontekście zrównoważonego rozwoju, raportowania zintegrowane– rekomendowana forma raportowania nieobligatoryjnego oraz nowego indeksu ESG, etc.
Naszymi prelegentami będą członkowie kapituły konkursu The Best Annual Report

 

GRUPA DOCELOWA

Konferencja adresowane jest do członków zarządów i dyrektorów biur zarządów, przedstawicieli nadzoru właścicielskiego i rad nadzorczych, dyrektorów finansowych, sprawozdawczości, controlingu i analiz, głównych księgowych spółek publicznych, jako osób nadzorujących merytoryczne treści raportów rocznych, osób odpowiedzialnych za raportowanie do KNF ( operatorzy ESPI), sporządzających sprawozdania ze stosowania zasad ładu korporacyjnego i danych niefinansowych, przedstawicieli relacji inwestorskich, rzeczników prasowych oraz służb informatycznych, a także przedstawicieli spółek notowanych na New Connect, przygotowujących się do emisji na parkiecie głównym.

 

PROGRAM

I. Sprawozdawczość finansowa spółek publicznych oraz zmiany w raportowaniu rocznym
    1. zgodność sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych z MSSF
    2. raport KNF za rok 2018
    3. zalecenia ESMA wobec sprawozdań finansowych wg MSSF/MSR
    4. ESEF –nowy standard raportowania, rola KNF  
II. Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstw  vs prezentacje wyników za rok 2018 oraz za I kwartał 2019 z uwzględnieniem zmian  w MSSF/MSR
    1. Najważniejsze zmiany w MSSF 2018/2019
    2. MSSF 15 - nowe spojrzenie na przychody
    3. MSSF 16 - rewolucyjna zmiana w ujęciu umów leasingu
    4. MSSF 9 - zmiany w ujęciu instrumentów finansowych
III. Analiza sprawozdań finansowych banków i instytucji finansowych vs prezentacje wyników za rok 2018 oraz za I kwartał 2019 z uwzględnieniem zmian w MSSF/MSR
    1. Porównanie wymogów MSR 39 i MSSF 9
    2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans)
    3. Rachunek wyników
    4. Zestawienie zmian w kapitałach
    5. Ujawnienia
    6. Wpływ MSSF 16
IV. Ustawa o biegłych rewidentach, nadzór państwowy oraz elektronizacja sprawozdań finansowych emitentów i ich wpływ na relacje spółka publiczna – biegły rewident
    1. Zmiany w ustawie o biegłych rewidentach i nadzorze nad firmami audytorskimi, badającymi JZP
    2. Badanie sprawozdań finansowych w aspekcie elektronizacji sprawozdań finansowych wg UoR.
    3. Badanie sprawozdań finansowych w aspekcie elektronizacji sprawozdań finansowych wg MSR/MSSF
    4. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego i jej wpływ na decyzję inwestorów.
    5. Nowy krajowy standard due diligance i listów poświadczających
V. Oświadczenie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego – jak to funkcjonuje w Polsce
   
1.  Ład korporacyjny spółki
    2.  Procesy ładu korporacyjnego
    3.  Ład korporacyjny w przepisach prawa a praktyka
    4.  Dobre praktyki ładu korporacyjnego w Polsce
VI. Raportowanie niefinansowe – oświadczenie czy oddzielny raport, CSR czy zintegrowany i dlaczego?
    1. Raportowanie niefinansowe w kontekście zrównoważonego rozwoju –założenia, zasady, metody, narzędzia
VII. Raportowanie zintegrowane – rekomendowana forma raportowania nieobligatoryjnego
    1. Filozofia raportowania zintegrowanego oraz Międzynarodowe Standardy Raportowania Zintegrowanego (IIRC). Sprawozdanie zintegrowane – wprowadzenie
       a) geneza i główne źródła powstania idei raportowania zintegrowanego
    2. Koncepcja sprawozdania zintegrowanego według wytycznych IIRC
       a) powstanie Międzynarodowej Rady ds. Sprawozdawczości Zintegrowanej (IIRC) oraz debata wokół sprawozdawczości zintegrowanej
       b) założenia Koncepcyjne Sprawozdawczości Zintegrowanej (<IR> Conceptual Framework) i ich wpływ na postrzeganie raportu zintegrowanego
       c) Międzynarodowe standardy IIRC a standardy krajowe
       d) relacje pomiędzy raportem zintegrowanym a raportami finansowymi i sprawozdawczością ESG
       e) definicja i cel sprawozdania zintegrowanego
       f) struktura, rodzaj i zakres treści w ramach raportów zintegrowanych
       g) ukierunkowanie na proces tworzenia wartości, strategię i model biznesu jako koncepcyjny fundament sprawozdawczości zintegrowanej

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

• 1 osoby -  990 zł netto + 23 % VAT

• 2 osób z jednej firmy - 890 zł/os netto + 23 %VAT

• dla uczestników wszystkich edycji konkursu The Best Annual Report cena promocyjna 850 zł netto + 23 % VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin:
Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast w godzinach: 9.00 – 16.45.

O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/  53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.