AKADEMIA RAPORTU ROCZNEGO - przygotowanie raportu rocznego 2022 w spółkach publicznych

Termin: 16.12.2022 r. / Miejsce: MS Teams 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie wniosków z weryfikacji raportów rocznych emitentów uczestniczących w konkursie „The Best Annual Report” oraz najważniejszych zmian prawnych, dotyczących poszczególnych części raportu, wytycznych ESMA, KNF, aktualności MSSF/MSR, sprawozdania z działalności ze szczególnym omówieniem ryzyk wynikających ze zmian w otoczeniu mikro i makro ekonomicznym, nowych ujawnień w obszarze ESG związanych z Taksonomią. 
W trakcie akademii nasi eksperci zwrócą szczególną uwagę na właściwe przygotowanie raportów rocznych z punktu widzenia zmian prawnych, w tym również elektronizacji raportów rocznych (ESEF) a także oczekiwań interesariuszy.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowana jest do członków zarządów i dyrektorów biur zarządów, przedstawicieli nadzoru właścicielskiego i rad nadzorczych, dyrektorów finansowych, sprawozdawczości, controlingu i analiz, głównych księgowych spółek publicznych, jako osób nadzorujących merytoryczne treści raportów rocznych, osób odpowiedzialnych za raportowanie do KNF (operatorzy ESPI), sporządzających sprawozdania ze stosowania zasad ładu korporacyjnego i danych niefinansowych, przedstawicieli relacji inwestorskich, rzeczników prasowych oraz służb informatycznych, a także przedstawicieli spółek notowanych na New Connect, przygotowujących się do emisji na parkiecie głównym.

PROGRAM SZKOLENIA
I. Aktualne trendy w sprawozdawczości 

    1. Zmiany w standardach MSSF
    2. Rekomendacje ESMA i KNF w zakresie sprawozdawczości finansowej emitentów
    3. Nowe ryzyka i ujawninia w sprawozdaniu finansowym w MSSF/MSR
    5. Prezentacja sprawozdań finansowych wg MSSF/MSR i jej wpływ na elektronizację raportów rocznych (ESEF)

II. Sprawozdanie z działalności – czego oczekują inwestorzy 
    1. Omówienie wyników finansowych przedsiębiorstw w kontekście zrozumienia ich źródeł – czyli jak pokazać wynik w sprawozdaniu tak, aby inwestorzy mogli zrozumieć skąd się bierze wynik przedsiębiorstwa i na tej podstawie określić swoje oczekiwania na przyszłość
    2. Przewidywane kierunki rozwoju działalności – czy de facto opis przewidywań rozwoju rynku
    3. W jaki sposób pokazywać tematykę związaną z ESG

III. Jakie elementy podlegają obowiązkowym ujawnieniom w RR 2022, czyli ile „wypada” mieć strategii w świetle nowych regulacji: 
     - strategia ESG, 
     - strategia dekarbonizacji,
     - strategia energetyczna, etc

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

- każdej osoby 990zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online, materiały szkoleniowe oraz certyfikat w wersji elektronicznej (PDF), 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 9:00 – 14:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty. Brak płatności nie jest jednoznaczny z bez kosztową anulacją zgłoszenia. 

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.