Podatek akcyzowy dla branży energetycznej i paliwowej w 2019r.

- praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz planowanych nowelizacji


Termin: 4.04.2019r. / Miejsce: Katowice

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zmian w podatku akcyzowym dla branży energetycznej i paliwowej. Podczas szkolenia wnikliwie omówione zostaną takie zagadnienia jak: zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej, węgla i koksu; ewidencja energii elektrycznej; zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej, węgla i koksu w praktyce; nowe zasady stosowania zwolnień od akcyzy obowiązujące od 1 stycznia 2019r.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych, pracowników działów księgowości i podatków, kontrolerów, osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatku akcyzowego, przedstawicieli kancelarii prawno-podatkowych, doradców podatkowych jak również wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Szkolenie dedykowane jest zarówno pośrednikomw sprzedaży wyrobów objętych nowelizacją jak i podmiotom zużywającym je w ramach prowadzonej działalności, reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Regulacji ustawy o podatku akcyzowym – informacje wstępne:
 a) źródła prawa,
 b) najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, skład podatkowy, procedura zawieszenia poboru akcyzy),
 c) zasady rejestracji jako podatnik akcyzy,
 d) obowiązki związane ze statusem podatnika akcyzy,
 e) ubytki ponadnormatywne a zwolnienie z akcyzy,
 f) terminy wejścia w życie ostatnich zmian w przepisach.
2. Zmiany w akcyzie wprowadzone w ostatnim czasie w tym m.in.:
 a) sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych w uwzględnieniem najnowszych przepisów,
 b) wprowadzenie instytucji zużywającego podmiotu gospodarczego,
 c) poszerzenie listy podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy (podmioty prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów z załącznika nr 2 do ustawy, objętych zerową stawką akcyzy),
 d) zmiany w zakresie deklaracji podatkowych,
 e) nowe kody CN stosowane na potrzeby akcyzy od 1.01.2019 r.
3. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej:
 a) sprzedaż na rzecz nabywców końcowych,
 b) zużycie na potrzeby własne,
 c) moment powstania obowiązku podatkowego dla energii elektrycznej.
4. Ewidencja energii elektrycznej:
 a) sposób prowadzenia ewidencji w formie papierowej i elektronicznej, z uwzględnieniem ostatnich zmian,
 b) wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych rubryk ewidencji,
 c) szacowanie ilości energii (problem braku urządzeń pomiarowych),
 d) sposób ujęcia czynności niepodlegających opodatkowaniu w ewidencji energii elektrycznej,
 e) ewidencjonowanie zakupu energii elektrycznej z akcyzą zapłaconą.
5. Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej w praktyce:
 a) energia odnawialna – rozliczenie świadectw pochodzenia energii odnawialnej,
 b) energia zużywana do produkcji i podtrzymania produkcji energii elektrycznej,
 c) energia zużywana do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu,
 d) zwolnienie od akcyzy z tytułu zużycia energii elektrycznej do określonych celów,
 e) zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez zakłady energochłonne,
 f) warunki korzystania z poszczególnych zwolnień od akcyzy.
6. Sposób prowadzenia składu podatkowego:
 a) omówienie zasad funkcjonowania składu podatkowego - skład podatkowy magazynowy i skład podatkowy produkcyjny,
 b) ewidencja składu podatkowego,
 c) zasady sukcesji zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.
7. Reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy:
 a) dokumenty niezbędne do wysyłania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
 b) krajowy system teleinformatyczny (System EMCS),
 c) pojęcie podmiotu wysyłającego,
 d) definicja podmiotu odbierającego,
 e) dokument elektroniczny e - AD,
 f) dokument zastępujący e - AD,
 g) raport odbioru i raport wywozu,
 h) stosowanie e-DD – obowiązek czy prawo?
8. Aktualne stawki podatku akcyzowego dla poszczególnych wyrobów energetycznych:
 a) paliwa silnikowe i paliwa opałowe,
 b) stawki akcyzy na oleje smarowe i pozostałe oleje,
 c) stawki akcyzy dla biopaliw,
 d) stawki akcyzy na gaz ziemny,
 e) stawka akcyzy dla dodatków/domieszek z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa.
9. Plany objęcia pozytywną stawka akcyzy wyrobów o kodzie CN 3403:
 a) moment wejścia w życie nowych regulacji,
 b) stawka akcyzy dla preparatów o kodzie CN 3403 zawarta w projekcie nowelizacji,
 c) planowany zakres i warunki stosowania zwolnienia od akcyzy dla wyrobów o kodzie CN 3403.
10. Stosowanie obniżonych stawek podatku akcyzowego dla olejów opałowych:
 a) znaczenie oświadczenia o przeznaczeniu,
 b) zestawienia oświadczeń,
 c) skutki błędów formalnych,
 d) ostatnie zmiany w przepisach i ich praktyczne konsekwencje.
11. Regulacje dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy:
 a) zakres możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
 b) obowiązki formalne odnoszące się do dostaw objętych zerową stawką akcyzy wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
 c) rozszerzenie zakresu podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
 d) wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
 e) zmiany dotyczące stosowania elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) – czy w 2019 r. można nadal wykorzystywać papierowy dokument dostawy?
12. Zasady korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów energetycznych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.:
 a) zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie – przesłanki uzyskania,
 b) sposób prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie,
 c) formalna strona przemieszczenia – dokumenty dostawy, czy e-DD?
13. Planowane zmiany dotyczące sposobu sprzedaży oleju opałowego objętego obniżoną stawką akcyzy (zmiany dotyczące podatku akcyzowego zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw):
 a) wprowadzenie instytucji zużywającego podmiotu olejowego oraz pośredniczącego podmiotu olejowego,
 b) nowe wymogi nakładane na podmioty zajmujące się zużyciem lub obrotem paliwami opałowymi (m.in. zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, rejestr podmiotów zgłoszonych, nowy system składania oświadczeń o przeznaczeniu paliw opałowych),
 c) termin wejścia w życie nowelizacji, regulacje przejściowe.
14. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku węgla i koksu:
 a) sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu,
 b) nabycie wewnątrzwspólnotowe oraz import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego,
 c) użycie wyrobów węglowych.
15.  Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot węglowy (PPW):
 a) zakres obowiązków ewidencyjnych,
 b) elementy ewidencji prowadzonej przez pośredniczący podmiot węglowy,
 c) sposób zakładania i wypełniania ewidencji.
16. Finalny nabywca węglowy (FNW):
 a) zakres zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych,
 b) czy finalny nabywca węglowy powinien prowadzić ewidencję wyrobów węglowych?
 c) obowiązki finalnego nabywcy węglowego w stanie prawnym obowiązującym w 2019 r.
17. Zakres zwolnień od akcyzy dla węgla i koksu, w tym. m.in.:
 a)  zwolnienie od akcyzy dla węgla wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji energii elektrycznej i ciepła,
 b) zwolnienie od akcyzy dla węgla zużywanego przez gospodarstwa domowe,
 c) zwolnienie od akcyzy dla wyrobów węglowych zużywanych przez zakłady energochłonne, które wdrożyły odpowiednie systemu z zakresu ochrony środowiska lub podwyższania efektywności energetycznej,
 d) najnowsze interpretacje dotyczące korzystania ze zwolnień od akcyzy dla węgla i koksu.
18. Nowe zasady stosowania zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.:
 a) likwidacja dokumentu dostawy wyrobów węglowych,
 b) wprowadzenie oświadczeń dla wyrobów węglowych,
 c) elementy oświadczenia o przeznaczenia, sposób podpisywania i składania,
 d) nowe reguły dokumentowania zwolnienia od akcyzy w obrocie międzynarodowym,
 e) zasady tworzenia listy uprawnionych do deputatów węglowych,
 f) elementy faktury sporządzanej dla dostaw wyrobów węglowych,
 g) zasady zwrotów zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych.
19. Pakiet paliwowy w praktyce:
 a) terminy wpłaty podatku VAT w przypadku WNT paliw,
 b) reguły dokonywania transakcji,
 c) planowane zmiany w przepisach: m.in. rozszerzenie zakresu towarów objętych pakietem paliwowym,
 d) przegląd najnowszego orzecznictwa.
20. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 590 zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 550 zł/os netto +23% VAT

UWAGA OFERTA FIRST MINUTE!

  • Przy zgłoszeniach na 14 dni przed twrminem szkolenia obowiązuje cena promocyjna – 490 zł/os netto + 23 % VAT*

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 16:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709;
fax (22) 46-49-752
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.