Podatek akcyzowy od energii elektrycznej, gazu i węgla z uwzględnieniem zmian w 2024 r.

Termin: 26.09.2024 r. / Miejsce: MS Teams 

CEL SZKOLENIA
Celem szkoenia jest kompleksowe przedstawienie zmian w podatku akcyzowym od energii elektrycznej, gazu oraz węgla, które wejdą w życie od 2024 roku.  Przedmiotem zajęć będą reguły stosowania ustawy o podatku akcyzowym oparte na analizie najnowszego orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych. Na szkoleniu przedstawione zostaną takie zagadnienia jak: kluczowe zmiany akcyzowe, nowe regulacje dotyczące produkcji energii odnawialnej, Unormowania dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy, deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego od gazu ziemnego etc.

 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowana jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów księgowościi podatków, kontrolerów, osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatku akcyzowego, przedstawicieli kancelarii prawno-podatkowych, doradców podatkowych jak również wszystkich zainteresowanych tą tematyką. 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA
1. Regulacji ustawy o podatku akcyzowym – informacje wstępne:
     a) źródła prawa,
     b) najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, skład podatkowy, procedura zawieszenia poboru akcyzy),
     c) zasady rejestracji jako podatnik akcyzy (w CRPA),
     d) terminy wejścia w życie nowych przepisów/planowanych zmian.
2. Kluczowe zmiany akcyzowe:
     a) sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych,
     b) zmiany dotyczące deklaracji podatkowych,
     c) skutki wprowadzenie e-SAD w obrocie wewnątrzwspólnotowym,
     d) czy będzie można stosować papierowe ewidencje akcyzowe w 2024 r.?
3. Nowe regulacje dotyczące produkcji energii odnawialnej:
     a) czy nadal konieczna jest rejestracja w CRPA?
     b) zakres wyłączenia producentów energii odnawialnej z obowiązku składania deklaracji podatkowych,
     c) produkcja energii odnawialnej a zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji energii elektrycznej.
4. Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych po ostatnich zmianach:
     a) zakres podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
     b) aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego,
     c) termin na dokonanie rejestracji,
     d) regulacje przejściowe.
5. Pozostałe zmiany w zakresie podatku akcyzowego wprowadzone w ostatnim czasie i ich praktyczne konsekwencje:
     a) składanie deklaracji podatkowych w formie elektronicznej,
     b) wprowadzenie wyłączenia z obowiązku składania deklaracji podatkowych dla zużycia wyrobów objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
     c) zmiany w zakresie zwolnienia od akcyzy dla zakładów energochłonnych zużywających energię elektryczną.
6. Czy i kiedy zostanie wprowadzona Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych (CEWA) – scentralizowana ewidencja akcyzowa (tak zwany JPK akcyzowy):
     a) planowany termin wejścia w życia CEWA,
     b) znaczenie wprowadzenia CEWA dla podmiotów prowadzących ewidencje akcyzowe,
     c) omówienie praktycznych wymogów i obowiązków związanych z koniecznością stosowania CEWA.
7. Unormowania dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy:
     a) ograniczone możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
     b) aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA  - kto obowiązany jest ją dokonać?
     c) wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
     d) zmiany dotyczące stosowania elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD).
8. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy:
     a) warunki uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego,
     b) zasady weryfikacji nabywców gazu,
     c) sposób prowadzenia ewidencji,
     d) terminy i reguły rozliczania akcyzy,
     e) przegląd najnowszego orzecznictwa.
9. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych:
     a) zakres i warunki zwolnień od akcyzy dla wyrobów gazowych,
     b) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych,
     c) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego przez gospodarstwa domowe,
     d) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
     e) pozostałe zwolnienia od akcyzy ze względu na sposób zużycia gazu,
     f) reguły prowadzenia ewidencji przez PPG zużywających gaz na cele objęte zwolnieniem,
     g) zwolnienia od akcyzy w najnowszym orzecznictwie organów podatkowych i sądów.
10. Zasady rozliczanie akcyzy od strat wyrobów gazowych:
     a) postępowanie w przypadku zaistnienia strat wyrobów gazowych,
     b) czy spalanie wyrobów gazowych w pochodni może zostać objęte zerową stawką akcyzy?
11. Deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego od gazu ziemnego (wyrobów gazowych):
     a) rodzaje składanych deklaracji,
     b) wskazówki dotyczące sposobu wypełniania deklaracji,
     c) terminy składania deklaracji oraz zapłaty podatku,
     d) nowa stawka akcyzy dla wyrobów gazowych na cele opałowe.
12. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej:
     a) sprzedaż na rzecz nabywców końcowych,
     b) zużycie na potrzeby własne,
     c) czy produkcja energii elektrycznej podlega opodatkowaniu?
     d) moment powstania obowiązku podatkowego dla energii elektrycznej.
13. Ewidencja energii elektrycznej:
     a) sposób prowadzenia ewidencji z uwzględnieniem ostatnich zmian w tym regulacje obowiązujące w 2023 i w 2024 r.,
     b) wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych rubryk ewidencji,
     c) szacowanie ilości energii (problem braku urządzeń pomiarowych),
     d) sposób ujęcia czynności niepodlegających opodatkowaniu w ewidencji energii elektrycznej,
     e) ewidencjonowanie zakupu energii elektrycznej z akcyzą zapłaconą.
14. Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej:
     a) energia odnawialna – rozliczenie świadectw pochodzenia energii odnawialnej, wysokość zwolnienia od akcyzy dla świadectw umorzonych w latach 2019 – 2024, regulacje przejściowe,
     b) energia zużywana do produkcji i podtrzymania produkcji energii elektrycznej,
     c) energia zużywana do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu,
     d) zwolnienia od akcyzy z tytułu zużycia energii elektrycznej do określonych celów (np. cele redukcji chemicznej),
     e) zwolnienie od akcyzy dla tzw. małych generatorów,
     f) warunki korzystania z poszczególnych zwolnień od akcyzy,
     g) zwolnienie od akcyzy dla małych producentów energii odnawialnej – najnowsza praktyka organów podatkowych i orzecznictwo sądów.
15. Nowa deklaracja podatkowa dla energii elektrycznej:
     a) zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej,
     b) moment zapłaty akcyzy,
     c) rozliczenie energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy w deklaracji podatkowej,
     d) stawka akcyzy dla energii elektrycznej.
16. Reguły korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów energetycznych:
     a) zwolnienie od akcyzy ze względu na przeznaczenie – przesłanki uzyskania prawa do zwolnienia,
     b) sposób prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie,
     c) zmiany związane z wprowadzenie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD), wdrożenie EMCS PL2.
17. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku węgla i koksu: 
     a) sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu, 
     b) nabycie wewnątrzwspólnotowe oraz import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego, 
     c) użycie wyrobów węglowych.
18.  Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot węglowy (PPW):
     a) zakres obowiązków ewidencyjnych,
     b) elementy ewidencji prowadzonej przez pośredniczący podmiot węglowy,
     c) sposób zakładania i wypełniania ewidencji.
19. Finalny nabywca węglowy (FNW):
     a) zakres zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych,
     b) czy finalny nabywca węglowy powinien prowadzić ewidencję wyrobów węglowych?
     c) obowiązki finalnego nabywcy węglowego.
20. Zasady stosowania zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych:
     a) zakres zwolnień od akcyzy,
     b) znaczenie oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów węglowych,
     c) reguły dokumentowania zwolnienia od akcyzy w obrocie międzynarodowym,
     d) zasady tworzenia listy uprawnionych do deputatów węglowych,
     e) elementy faktury sporządzanej dla dostaw wyrobów węglowych,
     f) zasady zwrotów zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych,
     g) e-DD dla dostaw wyrobów węglowych – zasady stosowania,
     h) obowiązki „małego” i „dużego” PPW dla wyrobów węglowych objętych zwolnieniem z uwzględnieniem ostatnich zmian,
     i) wprowadzenie elektronicznych oświadczeń.
21. Przegląd orzecznictwa istotnego dla branży energetycznej, węglowej i gazowniczej.
22. Reguły zakupu oleju opałowego objętego obniżoną stawką akcyzy:
     a) korzystanie z instytucji zużywającego podmiotu olejowego oraz pośredniczącego podmiotu olejowego, 
     b) wymogi nałożone na podmioty zajmujące się zużyciem lub obrotem paliwami opałowymi (m.in. zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, rejestr podmiotów zgłoszonych, system składania oświadczeń o przeznaczeniu paliw opałowych).
23. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa
- każdej osoby 690 zł netto + 23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online, materiały oraz certyfikat w wersji elektronicznej (PDF), 

Spotkanie odbywać się będzie w aplikacji MS Teams w godzinach:09:00 – 14:30.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. 500 206 038 
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty. Brak płatności nie jest jednoznaczny z bez kosztową anulacją zgłoszenia. 

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić numer faktury.