Analiza podwójnej istotności w relacji emitent – biegły rewident

Termin: 27.02.2024 r. / Miejsce: MS Teams

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie następujących zagadnień dotyczących analizy podwójnej istotności:
 - Jakie wymogi wytyczają standardy i ile elastyczności pozostawia się firmom?
 - Czym nowe wymogi różnią się od obecnych map ryzyka i matryc istotności?
 - Jaką rolę należy przypisać dialogowi z interesariuszami?
 - Jakie wyzwania stawia przed nami ocena istotności ?
 - Jakie są konsekwencje w stosunku do informacji, które mają zostać opublikowane? 
 - Jakie oczekiwania będzie miał biegły rewident weryfikujący raport ESG/Zrównoważonego rozwoju, czyli wymogi atestacji

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowana jest do członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów controlingu, biur zarządów, przedstawicieli nadzoru właścicielskiego, dyrektorów, kierowników, specjalistów komórek ds. ESG, relacji inwestorskich, komunikacji korporacyjnej, marketingu, PR, wszystkich emitentów papierów wartościowych, objętych obowiązkiem wdrożenia Dyrektywy CSRD za rok 2024 oraz pozostałych przedsiębiorstw, przygotowujących się do tego obowiązku w kolejnych latach.

PROGRAM SZKOLENIA
I. Dyrektywa CSRD i standardy ESRS – postawy prawne i praktyczne zastosowania wymogów
w odniesieniu do analizy podwójnej istotności cz.1

    1. Główne wymogi Dyrektywy u standardów ESRS w odniesieniu do analizy podwójnej istotności
        - założenia Dyrektywy i ESRS dotyczących analizy podwójnej istotności
        - inne wytyczne
        - definicja podwójnej istotności – istotność finansowa, istotność wpływu, sposób oceny, 
    2. Wyzwania dotyczące zastosowania wymogów i raportowania
        - diagnoza – jak ustalić punkt startowy
        - dialog z interesariuszami – jak zorganizować i przeprowadzić (metodyka, narzędzia, kryteria selekcji, kanały komunikacji, wprowadzenie wniosków (np. jaki wpływ na korektę strategii mają oczekiwania interesariuszy)

II. Praktyczne zastosowania wymogów w odniesieniu do analizy podwójnej istotności cz.2 – doświadczenia Orange Polska S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A.
    1. Wyzwania dotyczące zastosowania wymogów i raportowania cd.
       - identyfikacja znaczących tematów w poszczególnych obszarach – jak je rozpoznać, w jaki sposób dokonać selekcji, czy i w jaki sposób wykorzystać dane już istniejące, co należy raportować obowiązkowo, a co dobrowolnie
       - identyfikacja łańcucha wartości
       - analiza IRO (ocena wpływu, ryzyka i szans) - horyzont czasowy, w jaki sposób wykorzystać istniejące zarządzanie ryzykiem, procesy należytej staranności ( jak powiązać z IRO i kategoriami ESG), jak ocenić istotność wpływu i istotność finansową (kryteria, skala oceny, przykłady), co zaraportować
       - wpływ wyliczonych wskaźników na zarządzanie (strategia, polityka, odpowiedzialność zarządu)
    2. Wymogi dotyczące raportowania np. raportowanie informacji dotyczących procesu dialogu
z interesariuszami, analizy IRO, sposobu wyznaczenia istotności wpływu i istotności finansowej
    3. Forma przedstawienia informacji w raporcie

III. Wymogi atestacji w odniesieniu do analizy podwójnej istotności
    1. Wymogi dotyczące atestacji raportów zrównoważonego rozwoju:
      - uprawnieni do atestacji, 
      - zawartość opinii z atestacji, 
      - zakres zapewnienia, 
      - standardy atestacji
2. Procedury atestacji:
      - standardy mające zastosowanie, 
      - wybór procedur
3. Weryfikacja publikowanych informacji:
      - kryteria, 
      - dowody na przeprowadzenie działań i analiz zgodnie z wymogami standardów (czego będą wymagać
i oczekiwać biegli rewidenci w odniesieniu do badania podwójnej istotności)


WARUNKI UCZESTNICTWA

kosztu uczestnictwa każdej osoby 1200 zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 10:00 – 15:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. 500 206 038
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.