Antykorupcja dla administracji publicznej w zakresie instytucjonalnym - praktyczne aspekty wdrażania wytycznych CBA

Termin 14.01.2021 r./ Miejsce: online

Czas szkolenia: 09:00 - 14:00

W grudniu 2020 r. CBA opublikowało „Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników i osób należących do grupy PTEF”. Są one spójne z „Wytycznymi w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym” opublikowanymi przez CBA we wrześniu 2020 r. 
Do grudnia 2021 r. jednostki sektora publicznego powinny wdrożyć mechanizmy sygnalizowania i ochrony sygnalistów przewidziane w Dyrektywie UE 2019/1937.  
Przepisy w sprawie kontroli zarządczej zobowiązują kierowników jednostek sektora finansów publicznych do zapewnienia m.in. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi oraz przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania. 

CEL SZKOLENIA 

Celem szkolenia jest  podniesienie kompetencji w zakresie:

  • praktycznego zaplanowania i wdrożenia efektywnych programów antykorupcyjnych zgodnych z wytycznymi CBA,  
  • zaplanowania i wdrożenia mechanizmów sygnalizowania i ochrony sygnalistów zgodnych z wymaganiami dyrektywy 2019/1937,
  • wzmocnienia systemu kontroli zarządczej w jednostce, 
  • ograniczania ryzyka działania jednostki niezgodnie z prawem i standardami, nadużyć i korupcji, 
  • zwiększenia bezpieczeństwa prawnego kierownictwa i pracowników jednostki.  

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie skierowane jest do  kierowników jednostek sektora finansów publicznych, koordynatorów kontroli zarządczej oraz koordynatorów systemów antykorupcyjnych, audytorów wewnętrznych a także doradców ds. etyki, jak również do osób zajmujących stanowiska narażone na zagrożenia korupcyjne, pełnomocników systemów zarządzania i  prawników zapewniających obsługę prawną jednostki.         

PROGRAM SZKOLENIA  

1.Skąd się biorą nadużycia ? Trójkąt naduzyć, teoria anomii, teoria wybitych okien.  
 
2.Kontrola zarządcza a programy antykorupcyjne, zgodności i etyczne.  Podstawy prawne wdrażania takich programów.
 
3.Wytyczne antykorupcyjne CBA na tle systemów zarządzania działaniami antykorupcyjnymi ISO 37001, systemów zarządzania zgodnością ISO 19600 i wytycznych CBA ws. programów zgodności i dyrektywy o ochronie Sygnalistów. 
 
4.Praktyczne aspekty (dobre praktyki i najczęstsze błędy) wdrażania wytycznych antykorupcyjnych CBA w zakresie instytucjonalnym:
a. zaangażowanie kierownictwa - czyli znaczenie przywództwa zarówno formalnego jak i faktycznego, 
b. zintegrowanie zgodności z misją - zarządzanie strachem, ryzykiem i przez wartości, 
c. ocena ryzyka korupcyjnego - jak prostą metodyką skutecznie zmapować ryzyka, określić środki profilaktyczne i zaangażować w proces współpracowników,   
d.kompetencje i zadania pracowników ds. przeciwdziałania korupcji - kogo wyznaczyć, jak umocować, czym obarczyć i jakie przyznać zasoby, aby był skutecznym liderem zmian, 
e.świadomość , komunikacja,szkolenia-jakie, dla kogo i w jakiej formie, aby skutecznie podnosić poziom bezpieczeństwa
osobistego i zwiększać zaangażowanie pracowników,
f. polityka prezentowa i rejestr korzyści - cztery sekrety skuteczności, 
g.monitorowanie i samoocena  zagrożeń korupcyjnych - jakimi metodami można ocenić skuteczność istniejących rozwiązań, wyznaczyć kierunki polityki antykorupcyjnej i stworzyć system wczesnego ostrzegania, który będzie reagował na drobne nadużycia, zanim przekształcą się w poważne przestępstwa. 
 
 
5.Praktyczne aspekty wdrożenia dyrektywy 2019/1937 w zakresie i wytycznych CBA:
a. stworzenia skutecznych kanałów sygnalizowania, 
b. ochrony sygnalistów, 
c. procedury postępowań wyjaśniających.
 
6.Część warsztatowa - przeprowadzenie samooceny posiadanych rozwiązań sygnalizacyjnych w oparciu o formularz samooceny. 
 
7.Użyteczne uzupełnienia:
a. skuteczne kodeksy etyki, 
b. efektywne mechanizmy analizy oświadczeń o stanie majątkowym, 
c. przeglądy wewnętrznych procedur pod kątem zapobiegania konfliktowi interesów, nadużyciom i korupcji, 
d. dodatkowe procedury na czas pandemii i recesji,
e. osłona antykorupcyjna - blaski i cienie współpracy ze służbami specjalnymi.
 
8.Od czego zacząć?
 
9. Podsumowanie - pytania i odpowiedzi.
 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line

  • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinno zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.  

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT


Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl