Antykorupcja dla pracowników sektora publicznego - wymiar indywidualny

Termin 11.02.2022 r. / Miejsce: online

Czas szkolenia: 09:00 - 14:00

Od 01.01.2022r. zaczynają obowiązywać opublikowane przez CBA w grudniu 2020 „Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników i osób należących do grupy PTEF”. 
Szkolenie skoncentruje się na wymiarze indywidualnym wytycznych oraz metodach unikania ryzyka korupcji i konfliktu interesów przez pracowników sektora publicznego. 

CEL SZKOLENIA 

Celem szkolenia jest jest  podniesienie praktycznych kompetencji kadry kierowniczej i pracowników sektora publicznego w zakresie:

 • unikania pułapek prawa karnego związanych z przestępstwami korupcyjnymi,
 • przestrzegania obowiązujących przepisów i ograniczeń antykorupcyjnych, 
 • rozpoznawania i unikania konfliktu interesów, 
 • zasad wyłączania pracowników, 
 • rzetelnego składania oświadczeń o konflikcie interesów w trybie nowego Prawa zamówień publicznych, 
 • przyjmowania prezentów,
 • właściwych relacji z klientami zewnętrznymi. 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie skierowane jest do  kierowników jednostek sektora finansów publicznych, koordynatorów kontroli zarządczej oraz koordynatorów systemów antykorupcyjnych, audytorów wewnętrznych a także doradców ds. etyki, jak również do osób zajmujących stanowiska narażone na zagrożenia korupcyjne, pełnomocników systemów zarządzania i  prawników zapewniających obsługę prawną jednostki.         

PRELEGENT

Maciej Wnuk - zajmował się praktycznie przeciwdziałaniem korupcji jako radny i kontroler w warszawskim samorządzie oraz pełniąc funkcję członka zarządu Transparency International Polska. Wdrażał systemy antykorupcyjne w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Ekspert programu NATO Building Integrity in Defence oraz Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie normy ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. Obecnie szkoli i pomaga wdrażać systemy antykorupcyjne.

PROGRAM SZKOLENIA  

 1. Wytyczne antykorupcyjne CBA dla administracji publicznej w zakresie zasad postępowania dla urzędników i osób należących do grupy PTEF.
 2. Misja i etyka służby publicznej.
 3. Przestępstwa korupcyjne, zasady odpowiedzialności karnej i pułapki prawa karnego czyhające na pracowników sektora publicznego.
 4. Ćwiczenie online: „czy to przestępstwo?”
 5. Zasady właściwego postępowania w sytuacji korupcyjnej, zgodne z wytycznymi CBA.
 6. Konflikt interesów. Czym jest i jak go unikać? 
 7. Zasady wyłączania pracowników i składania oświadczeń o bezstronności w nowym Prawie zamówień publicznych.
 8. Zasady wyłączania pracowników w KPA i ordynacji podatkowej.
 9. Ćwiczenie online: „czy powinienem się wyłączyć?”
 10. Zasady przyjmowania prezentów, świadczeń przysług. Gdzie kończy się uprzejmość a zaczyna korupcja? Prezenty wewnątrz urzędu i między urzędami. Dowody wdzięczności. Wytyczne CBA.
 11. Ćwiczenie online: „przyjąć czy odmówić?” 
 12. Właściwe relacje z klientami zewnętrznymi.
 13. Podsumowanie. Sesja pytań i odpowiedzi.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line

 • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinno zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.  

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Robert Witkiewicz
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl