Art. 8 taksonomii - jak zaraportować dane niefinansowe za rok 2021?

-warsztaty praktyczne na przykładach sektora bankowego, ubezpieczeniowego, wydobywczego, energetycznego i chemicznego

Termin: 27.01.2022 r. 

 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie obowiązku zaraportowania za rok 2021, jak odsetek przychodów, CapEx’u i OpEx’u jest związany z produktami i usługami zrównoważonymi środowiskowo. Kryteria dotyczące tych ujawnień zawarte są w Taksonomii, czyli rozporządzeniu delegowanym Komisji Europejskiej do Rozporządzenia 2020/852, pozwalających na dokonanie oceny tego, na ile działalność spółki jest zrównoważona środowiskowo. 
9 grudnia 2021 r. opublikowane zostało ostatecznie przyjęte w unijnym procesie legislacyjnym Rozporządzenie Delegowane Komisji Europejskiej wraz z aneksami dotyczącymi przeciwdziałania zmianie klimatu i adaptacji do zmiany klimatu. 
Rozporządzenie 2020/852 wprowadza obowiązek publikacji ww. informacji bezpośrednio dla spółek giełdowych sporządzających raporty niefinansowe. Jednak wszystkie spółki publiczne i prywatne powinny dokonać analizy stopnia swojej zgodności z Taksonomią, gdyż informacje na ten temat będą wymagane przez instytucje finansowe: fundusze, ubezpieczycieli i banki. Obowiązek raportowania zostanie także rozszerzony od 2023 roku na inne kategorie spółek.

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest  dyrektorów relacji inwestorskich, komórek sprawozdawczych, kontrolingu, ESG, pełnomocników ds. zarządzania środowiskiem, kierowników, specjalistów komórek odpowiedzialnych za ochronę środowiska i/lub gospodarkę odpadami, specjalistów działów ochrony środowiska wszystkich szczebli, inżynierów wszystkich przedsiębiorstw w tym szczególnie emitentów papierów wartościowych oraz pracowników komórek ESG, relacji inwestorskich, komunikacji korporacyjnej, marketingu i PR.

PROGRAM

9:00 Rozpoczęcie szkolenia
9:00 – 10:00 
Aspekty prawne w perspektywie raportowania niefinansowego 2021, 2022 i 2023
1. Zmiany klimatyczne i środowiskowe i ich wpływ na  sprawozdanie z działalności 
2. Taksonomia i transformacja klimatyczna w raportowaniu spółek
3. Jak zmienią się oświadczenia nt. informacji niefinansowych i dlaczego mają stać się częścią sprawozdania z działalności  
 
10:00 -10:45
Obowiązki dla sektora bankowego, standard raportowania, prace zespołu roboczego, klienci banków
1. CSRD a BANKI
2. Raporty niefinansowe banków obecnie
3. Banki w infrastrukturze regulacyjnej zrównoważonego finansowania
4. Banki jako użytkownicy raportów niefinansowych
 
10:45-11:00 Przerwa 
11:00 – 11:45
Obowiązki dla sektora ubezpieczeniowego, standard raportowania, prace zespołu roboczego
1. Raportowanie niefinansowe – ogólne podejście PIU
2. Przyczyny rewizji NFRD – COM(2021) 189 z 21.04.2021
3. 3 główne akty prawne
4. SFDR – współpraca z KNF
 
11:45 - 13:45 
Raportowanie niefinansowe w przemyśle. Jakie wyzwania stoją tymi sektorami?
1. Wydobywczym
2. Energetycznym 
3. Chemicznym 
 
13:45 Zakończenie szkolenia

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Wersja online

- każdej osoby 790zł netto + 23% VAT

cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu w wersji elektronicznej (PDF)

Termin
Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 9:00 – 13:45.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. 500 206 038
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty. Brak płatności nie jest jednoznaczny z automatyczną anulacją zgłoszenia.

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.