Proces BION dla TFI

Termin: 2.12.2019r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zasad przeprowadzania przez Urząd KNF procesu Badania i Oceny Nadzorczej w odniesieniu do Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Podczas szkolenia szczegółowo zostaną omówione: podstawy prawne procesu BION w przypadku TFI, harmonogram i przebieg procesu BION, kryteria nadawania oceny BION w poszczególnych obszarach podlegających ocenie, kluczowe zasady i wskazówki w zakresie wypełniania ankiet BION przesyłanych do Urzędu KNF w trakcie procesu BION, zasady nadawania ocen cząstkowych, agregacji ocen cząstkowych, a także wprowadzania korekt ocen obszarów oraz oceny końcowej BION, etc.
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane do członków zarządów i rad nadzorczych TFI, pracowników komórek ds. zgodności działalności z prawem, komórek zarządzania ryzykiem, komórek audytu wewnętrznego, a także przedstawicieli akcjonariuszy TFI oraz osób odpowiedzialnych w TFI za koordynowanie procesu BION.
 
PROGRAM SZKOLENIA:
 
1. Geneza i podstawowe założenia procesu BION w przypadku TFI
2. Organizacja i przebieg procesu BION
3. Kryteria nadawania oceny BION w poszczególnych obszarach podlegających ocenie
4. Omówienie zasad wprowadzania korekt ocen obszarów oraz oceny końcowej BION
5. Komunikacja TFI z organem nadzoru w ramach procesu BION - praktyczne wskazówki
6. Implikacje wyników procesu BION dla TFI i ich interesariuszy

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  1300 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy - 1170 zł/os netto + 23 % VAT

*podane rabaty nie sumują się

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 16:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709;
fax (22) 46-49-752
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.