Proces BION 2019 dla banków komercyjnych, spółdzielczych i zrzeszających

- zmiany w najnowszej metodyce

Termin: 24.10.2019r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie przygotowania i oceny kwestionariusza BION, tak aby dane przekazane do KNF były spójne i rzetelnie przedstawione. Podczas szkolenia szczegółowo zostaną omówione: podstawy prawne BION, zmiany w najnowszej metodyce, najtrudniejsze pytania w formularzach samooceny BION, etc.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów ds. finansowych, pracowników komórek ds. zgodności oraz osób odpowiedzialnych w bankach za przygotowanie kwestionariuszy BION.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy prawne procesu BION
2. Organizacja procesu BION
3. Zasady nadawania ocen BION
4. Źródła informacji wykorzystywanych w BION
5. Zmiany w najnowszej metodyce BION
6. Wymagania BION dla obszaru:

   a) ryzyko płynności + ryzyko finansowania
   b) zarządzanie kapitałowe + ryzyko dźwigni finansowej + inne rodzaje ryzyka
   c) ryzyko kredytowe + ryzyko rozliczenia/dostawy + ryzyko koncentracji
   d) ryzyko rynkowe + stóp procentowych
   e) ryzyko operacyjne + IT
   f) Zarządzanie bankiem + analiza modelu biznesowego 
7. Najtrudniejsze pytania w formularzach samooceny BION
8. Zasady formułowania odpowiedzi dla procesu BION
9. Dyskusja

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 990 zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 890 zł/os netto +23% VAT

Uwaga! Cena promocyjna 850 zł netto przy zgłoszeniu na 14 dni przed szkoleniem.

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 16:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709;
fax (22) 46-49-752
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.