Ceny transferowe – nowa dokumentacja podatkowa od 2019 roku

- Local File
- analiza porównawcza (benchmark)
- Master File


Katowice, 9.10.2019r.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest  przedstawienie słuchaczom regulacji, które obowiązywują od 1 stycznia 2019 roku w zakresie przygotowania dokumentacji cen transferowych. W trakcie szkolenia dokonamy analizy porównawczej nowych przepisów z dotychczas obowiązującymi, czyli w latach 2017 – 2018 oraz 2016.

 Na szkoleniu zostaną zaprezentowane wzory oraz przykłady dokumentacji podatkowych, sporządzonych dla poszczególnych okresów.  Każdy uczestnik otrzyma wersję elektroniczną tych wzorów, w wersji pozwalającej na ich edycję.  

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do członków zarządów ds. ekonomicznych i finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów księgowości i podatków, kontrolerów, osób odpowiedzialnych
w spółkach i grupach kapitałowych polskich i międzynarodowych za rozliczanie cen transferowych, przedstawicieli kancelarii prawno-podatkowych, doradców podatkowych jak również wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

PROGRAM

Dokumentacja podatkowa od roku 2019
I.   Zmiany w zakresie pojęć ogólnych
    1.    Cel zmiany przepisów od 2019 roku
    2.    Nowy katalog definicji i pojęć  w obszarze cen transferowych
    3.    Cena transferowa oraz podmiot powiązany i niepowiązany
    4.    Powiązania kapitałowe oraz personalne
    5.    Definicja „wywierania znaczącego wpływu” oraz jej praktyczne konsekwencje
II.   Zasada ceny rynkowej – uprawnienia organu podatkowego
    1.    Zasady wyboru metody ustalania ceny transferowej w zależności od rodzaju transakcji
    2.    Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej
    3.    Metoda ceny odprzedaży
    4.    Metoda koszt plus
    5.    Metoda marży transakcyjnej netto
    6.    Inne metody
    7.    Usługi o niskiej wartości dodanej
    8.    Pożyczki
III. Korekta ceny transferowej
    1.    Przesłanki dokonania korekty
    2.    Moment korekty
    3.    Sposoby dokonania korekty
IV. Nowe uprawnienia i obowiązki organów podatkowych i podatników
    1.    Odstąpienie od określenia narzutu.
    2.    Odstąpienie od określenia oprocentowania.
    3.    Przesłanki korekty dochodów.  
    4.    Zakres delegacji ustawowych.
V. Dokumentacja cen transferowych
1.             Zasady określania progów wartości transakcji.  
        a) rzeczowe aktywa obrotowe
        b) środki trwałe
        c) finansowanie dłużne
        d) poręczenia lub gwarancje
        e) wartości niematerialne i prawne
        f) usługi
        g) Środki trwałe (w tym najem, dzierżawa, leasing)
        h) wartości niematerialne i prawne (w tym licencje)
        i) przypisanie dochodu do zakładu zagranicznego
        j) inne transakcje
        2.             Lokalna dokumentacja cen transferowych
        a) zakres obowiązku sporządzenia dokumentacji
        b) wyłączenia obowiązku sporządzenia
        c) wymogi formalne lokalnej dokumentacji cen transferowych
        d) obowiązek sporządzenia analizy porównawczej
        e) prawo sporządzenia zgodności warunków – jak sporządzić dokument
      3.           Grupowa dokumentacja cen transferowych
        a) obowiązek sporządzenia
        b) zakres dokumentacji
      4.     Zasady składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej
      5.     Nowe sporządzania dokumentacji podatkowej na żądania organu podatkowego
VI. Informacja o cenach transferowych –nowe zasady
VII. Pozostałe zmiany
VIII. Wzory i przykłady dokumentacji podatkowej

Dokumentacja podatkowa za lata 2017 i 2018
I.    Obowiązek sporządzenia dokumentacji
    1.    Zwolnienie podmiotowe
    2.    Zakres przedmiotowy dokumentacji
    3.    Definicja powiązań
    4.    Progi istotności transakcji
II.    Dokumentacja podatkowa i obowiązki sprawozdawcze
    1.    Local file.
    2.    Analiza porównawcza (benchmark).
    3.    Master file
    4.    CIT – TP / PIT – TP
    5.    Oświadczenie
III.    Wzory i przykłady dokumentacji podatkowej

    Dokumentacja za okres do 31.12.2016r.
I.    Obowiązek sporządzenia dokumentacji
    1.    Zakres przedmiotowy dokumentacji
    2.    Definicja powiązań

II.    Dokumentacja podatkowa
III.    Wzory i przykłady dokumentacji podatkowe
j

Zakończenie szkolenia i obiad w restauracji

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

• jednej osoby -  590 zł netto + 23 % VAT

• dwóch osób z jednej firmy - 550 zł/os netto + 23 %VAT

Uwaga! Cena promocyjna 490 zł netto przy zgłoszeniu na 14 dni przed szkoleniem.

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane
w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin:
Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast w godzinach: 10.00 – 15.00.

O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/  53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.