Ceny transferowe 2020 – Dokumentacja podatkowa.
Zasady wypełniania TP- R oraz analiza wzoru dokumentacji

Termin: 27.11.2020r. / Miejsce: online

 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest  przedstawienie słuchaczom regulacji w zakresie przygotowania dokumentacji cen transferowych. W trakcie szkolenia omówimy takie zagdanienia, jak: cel zmiany przepisów od 2019 r,. nowe uprawnienia i obowiązki organów podatkowych i podatników, regulacje ustawy tarczy antykryzysowej (COVID-19) a obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, korekta ceny transferowej, etc.

 Na szkoleniu zostaną zaprezentowane wzory oraz przykłady dokumentacji podatkowych, sporządzonych dla poszczególnych okresów.  Każdy uczestnik otrzyma wersję elektroniczną tych wzorów, w wersji pozwalającej na ich edycję.  

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do członków zarządów ds. ekonomicznych i finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów księgowości i podatków, kontrolerów, osób odpowiedzialnych
w spółkach i grupach kapitałowych polskich i międzynarodowych za rozliczanie cen transferowych, przedstawicieli kancelarii prawno-podatkowych, doradców podatkowych jak również wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

PROGRAM

I Analiza pojęć ogólnych.
1. Cel zmiany przepisów od 2019 roku
2. Nowy katalog definicji i pojęć  w obszarze cen transferowych
3. Cena transferowa oraz podmiot powiązany i niepowiązany
4. Powiązania kapitałowe oraz personalne
5. Definicja „wywierania znaczącego wpływu” oraz jej praktyczne konsekwencje
 
II Zasada ceny rynkowej – uprawnienia organu podatkowego
1. Zasady wyboru metody ustalania ceny transferowej w zależności od rodzaju transakcji
2. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej
3. Metoda ceny odprzedaży
4. Metoda koszt plus
5. Metoda marży transakcyjnej netto
6. Inne metody
7. Usługi o niskiej wartości dodanej
8. Pożyczki
 
III Korekta ceny transferowej
1. Przesłanki dokonania korekty
2. Moment korekty
3. Sposoby dokonania korekty
 
IV Nowe uprawnienia i obowiązki organów podatkowych i podatników
1. Odstąpienie od określenia narzutu.
2. Odstąpienie od określenia oprocentowania.
3. Przesłanki korekty dochodów.  
4. Zakres delegacji ustawowych.
 
V Dokumentacja cen transferowych
1. Zasady określania progów wartości transakcji.  
a) rzeczowe aktywa obrotowe
b) środki trwałe 
c) finansowanie dłużne 
d) poręczenia lub gwarancje
e) wartości niematerialne i prawne
f) usługi
g) Środki trwałe (w tym najem, dzierżawa, leasing)
h) wartości niematerialne i prawne (w tym licencje)
i) przypisanie dochodu do zakładu zagranicznego
j) inne transakcje
2. Lokalna dokumentacja cen transferowych
a) zakres obowiązku sporządzenia dokumentacji 
b) wyłączenia obowiązku sporządzenia
c) wymogi formalne lokalnej dokumentacji cen transferowych
d) obowiązek sporządzenia analizy porównawczej
e) prawo sporządzenia zgodności warunków – jak sporządzić dokument
3. Grupowa dokumentacja cen transferowych
a) obowiązek sporządzenia
b) zakres dokumentacji
4. Zasady składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej
5. Sporządzania dokumentacji podatkowej na żądania organu podatkowego
 
VI Zasady wypełniania formularza TP - R
1. Analiza wzoru formularza TP – R
2. Ogólne zasady wypełniania
3. Dane podatnika
4. Zasady obliczania wskaźników finansowych
5. Zasady identyfikacji transakcji 
6. Zgodność TP – R z dokumentacją podatkową
7. Wybór metody 
8. Wskazanie cen rynkowych oraz przedziały statystyczne
9. Zasady dokonywania korekt
10. Brak rynkowości transakcji a prawidłowość wypełnienia TP – R
11. Analiza odpowiedzi na pytania Ministra Finansów
12. Pozostałe zagadnienia 
13. Zasady podpisywania oraz wysyłania formularza TP - R
 
VII Regulacje ustawy tarczy antykryzysowej (COVID-19) a obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej 
1. Nowe terminy raportowania
2. Pozostałe zagadnienia
 
VIII Planowane zmiany w zakresie cen transferowych
 
IX Analiza wzoru dokumentacji podatkowej

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

• jednej osoby -  590 zł netto + 23 % VAT

Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej (PDF)

Termin:
Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 10.00 – 15.00.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 500 206 038
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.