Ceny transferowe - nowelizacja przepisów od 1 stycznia 2021 roku

Dokumentowanie transakcji z podmiotami powiązanymi na podstawie przepisów ustawy CIT w zakresie cen transferowych – stan prawny na styczeń 2021 r.

Termin: 12.05.2021r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie aktualnych wymogów, wynikających przede wszystkim z nowelizacji przepisów dotyczących cen transferowych obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. w zakresie sporządzania dokumentacji. Podczas szkolenia omówione zostaną takie zagadnienia jak, identyfikacja podmiotów powiązanych, zakres i zasady sporządzania dokumentacji cen transferowych, pojęcie analizy porównawczej (benchmarkingowej) – zasady tworzenia i przykłady praktyczne, przykład dokumentacji podatkowej LOCAL FILE, obowiązki sprawozdawcze, etc.
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane do członków zarządów ds. ekonomicznych i finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów księgowości i podatków, kontrolerów, osób odpowiedzialnych  w spółkach i grupach kapitałowych polskich i międzynarodowych za rozliczanie cen transferowych, przedstawicieli kancelarii prawno-podatkowych, doradców podatkowych jak również wszystkich zainteresowanych tą tematyką.
 
PROGRAM SZKOLENIA:

I. Regulacje prawne w zakresie cen transferowych
   1. Ustawa CIT, w tym nowy art. 11 dot. cen transferowych.
   2. Rozporządzenia wykonawcze od przepisów od 2017 r.
   3. Regulacje OECD.
   4. Komunikaty Ministerstwa Finansów.

II. Identyfikacja podmiotów powiązanych
   1. Rozszerzenie definicji podmiotów powiązanych o jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. spółki osobowe).
   2. Powiązania kapitałowe.
   3. Personalne i rodzinne.
   4. Powiązania majątkowe.
   5. Powiązania z podmiotami z tzw. rajów podatkowych.

III. Dokumentacja cen transferowych – zakres i zasady sporządzania
   1. Zakres transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym. 
   2. Zasady ceny rynkowej.  
   3. Objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym umów spółek osobowych.
   4. Objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym tzw. umów wspólnego przedsięwzięcia oraz umów o podobnym charakterze.
   5. Wyłączenia ze stosowania przepisów TP.
   6. Wyłączenia z obowiązku sporządzania dokumentacji TP.
   7. Korekty cen transferowych, ich terminy i warunki.
   8. Korekta dochodów podmiotów powiązanych, ich warunki i terminy.
   9. Obowiązujące progi kwotowe w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji (w tym kursy walut oraz problematyka tzw. „sumowania” transakcji).
  10. Recharakteryzacja i nieuznawanie transakcji – istota i warunki zastosowania przez organ podatkowy.
  11. Safe harbours – pożyczki, kredyty, obligacje.
  12. Safe harbours – usługi rutynowe.
  13. Wykaz usług o niskiej wartości dodanej.
  14. Safe harbours – pożyczki, kredyty, obligacje.
  15. Analiza funkcjonalna.
  16. Strategia gospodarcza, inne czynniki oraz oczekiwane korzyści jako elementy dokumentacji.  
  17. Sposoby i metody ustalania cen transakcyjnych.
  18. Termin na sporządzenie dokumentacji.
  19. Zasady i tryb ponoszenia odpowiedzialności związanej z naruszeniem regulacji w zakresie cen transferowych oraz brakiem dokumentacji (w szczególności KKS).

IV. Pojęcie analizy porównawczej (benchmarkingowej) – zasady tworzenia i przykłady praktyczne
   1. Podmioty zobowiązane do sporządzenia analizy porównawczej.
   2. Elementy analizy porównawczej.
   3. Opis zgodności.
   4. Źródła danych porównawczych.
   5. Sposoby przeprowadzenia analizy.
   6. Wybór metody a wskaźnik rentowności.
   7. Warunki w umowach dot. rynkowości cen.

V. Obowiązki sprawozdawcze
   1. CIT-8.
   2. Oświadczenie Zarządu.
   3. Oświadczenie o powiązaniach osobowych.
   4. TP-R.
   5. Informacje podatkowe (ORD-U/ORD-TK/ORDW1/IFT-2R). 
   6. CBC-P.
   7. Obowiązki w zakresie raportowania CBC-R.
   8. Master File.

VI. Sankcje
   1. Sankcje materialne.
   2. Sankcje karne skarbowe.

VII. Omówienie przykładu dokumentacji podatkowej LOCAL FILE

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  490 zł netto + 23 % VAT

*podane rabaty nie sumują się

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 9:30 – 15:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709;
fax (22) 46-49-752
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.