Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2021 rok – czyli jak zaraportować zmianę DPSN 2016 na 2021?

Termin: 15.02.2022 r. 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest jest kompleksowe omówienie przygotowania oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego kontekście zmian DPSN 2016 na DPSN 2021. W trakcie szkolenie szczegółowo omówimy różnice w DPSN, obowiązująca do 31 czerwca 2021 r. oraz DPSN 2021 obowiązujące od 1 lipca 2021 r. wskazując najlepsze sposoby zaraportowania stosowania tych zmian przez emitentów.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów i dyrektorów biur zarządów, przedstawicieli nadzoru właścicielskiego i rad nadzorczych, dyrektorów finansowych, sprawozdawczości, controlingu i analiz, głównych księgowych spółek publicznych, jako osób nadzorujących merytoryczne treści raportów rocznych, osób odpowiedzialnych za raportowanie do KNF ( operatorzy ESPI), sporządzających sprawozdania ze stosowania zasad ładu korporacyjnego i danych niefinansowych, przedstawicieli relacji inwestorskich, rzeczników prasowych oraz służb informatycznych,a także przedstawicieli spółek notowanych na New Connect, przygotowujących się do emisji na parkiecie głównym.

PROGRAM

 1. Podstawy regulacyjne – unijne i polskie
 2. Zasady dobrych praktyk – DPSN 2016 i DPSN 2021 oraz zasady KNF dla instytucji nadzorowanych
 3. Jakość oświadczeń o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
 4. Jakość wyjaśnień w przypadku odstępstw od zasad ładu korporacyjnego
 5. Akcje i akcjonariusze
 6. Walne zgromadzenie
 7. Zarząd
 8. Rada Nadzorcza i jej komitety
 9. Komitet audytu, kontrola wewnętrzna, audyt zewnętrzny
 10. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi
 11. Polityka różnorodności
 12. Ocena ogólna oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Wersja online

- każdej osoby 990zł netto + 23% VAT

cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu w wersji elektronicznej (PDF)

Termin
Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 9:00 – 16:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. 500 206 038
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty. Brak płatności nie jest jednoznaczny z automatyczną anulacją zgłoszenia.

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.