Cyberbezpieczeństwo w organizacji. Wymagania Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa

Termin: 01.12.2020r. /Miejsce: online

Czas szkolenia: 09:00-15:00  

CEL SZKOLENIA

W trakcie szkolenia eksperci zapoznają uczestników przede wszystkim z wymaganiami w zakresie cyberbezpieczeństwa zgodnych z wymaganiami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Uczestnicy dowiedzą się również jakich błędów należy unikać przy projektowaniu systemu cyberbezpieczeństwa a także czym są dobre praktyki  opracowania i wdrażania systemu cyberbezpieczeństwa. Omówione zostaną również nowoczesne metody zarządzania cyberbezpieczeństwem.   

GRUPA DOCELOWA 

Szkolenie adresowane jest do kierowników jednostek sektora finansów publicznych kierowników i naczelników wydziałów organizacyjno-prawnych, głównych księgowych jednostek sektora finansów publicznych, a także koordynatorów kontroli zarządczej w administracji publicznej, oraz audytorów i kontrolerów oraz pracowników przedsiębiorstw odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo.

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Krajobraz zagrożeń i znane incydenty.
 
2. Sposoby działania atakującego.
 
3. Przepisy, standardy, wytyczne i dobre praktyki.
 
4. Proponowane zmiany w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
 
5. Podstawy cyberbezpieczeństwa:
 
koncepcja obrony w głąb,
koncepcja sera szwajcarskiego,
koncepcja cyberodporności organizacji.
 
6. Podstawy budowy skutecznych systemów cyberbezpieczeństwa.
 
7. Podstawowe procesy cyberbezpieczeństwa m.in.:
 
zarządzanie świadomością i kulturą cyberbezpieczeństwa,
zarządzanie aktywami i konfiguracją,
zarządzanie ryzykiem cyberbezpieczeństwa,
zarządzanie kontrolą dostępu,
zarządzanie podatnościami,
zarządzanie zmianą,
zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw,
zarządzanie incydentami,
zarządzanie ciągłością działania,
zarządzanie skutecznością zabezpieczeń,
testy techniczne (testy podatności, testy konfiguracji, testy penetracyjne),
zarządzanie oceną systemu,
audyt cyberbezpieczeństwa.
 
8. Jak wdrażać cyberbezpieczeństwo (porady praktyczne).
 
9. Zamawianie usług cyberbezpieczeństwa (doradztwo, audyt, testy techniczne) - dobre praktyki.
 
10.Najczęstsze błędy, których należy unikać przy projektowaniu i utrzymaniu systemu cyberbezpieczeństwa.
 
11. Pytania i odpowiedzi. 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:
jednej osoby 490 zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy szkoleniowej - uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT, w przypadku kiedy uczestnictwo w szkoleniu finansowane jest co najmniej w 70 % ze środków publicznych.    

Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 

Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  

Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, dane do wystawienia faktury.

Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.

Zgłoszenie uczestnictwa (karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT (do pobrania)

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka 
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl