Dochody budżetowe w 2021 roku - według nowelizacji ustawy o dochodach JST. Praktyczne aspekty ich realizacji.

Termin: 28.04.2021 r. / Miejsce: online

Czas szkolenia: 10:00 - 14:30

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze dochodów jednostek budżetowych, ze szczególnymi podkreśleniem apsektów praktycznych, również w sytuacji epidemii. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się  jakie czyny w tym zakresie stanowią naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz jak prawdiłowo przedstawiać dane w sprawozdaniach budżetowych w zakresie dochodów, należności, wydatków i zobowiązań.     

          
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do skarbników, księgowych i innych pracowników komórek finansowo - księgowych jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych, ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, województw, powiatów, gmin,  samorządowych zakładów budżetowych, funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, placówek dyplomatycznych i innych podmiotów np. ZUS, KRUS.

PROGRAM SZKOLENIA 

1.Dochody budżetowe - zasady ewidencji,  w tym: m.in.:
  • należności krótkoterminowe i długoterminowe,
  • nadpłaty, zaległości, przedawnienia,
  • należności wymagalne i niewymagalne.     
2. Naliczanie, ewidencja i dochodzenie odsetek od należności i kosztów upomnień - terminy, zasady; odsetki a kary. Zmiany stawek niektórych odsetek.
 
3. Rekompensata za dochodzenie należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców (40/70/100 euro) – zasady, ewidencja. 
 
4. Odpisy aktualizujące należności budżetowych - zasady, ewidencja. 
 
5. Windykacja należności - krok po kroku - ewidencja:
  • upomnienie, tytuł wykonawczy - należności publicznoprawne,
  • wezwanie do zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, tytuł wykonawczy - należności cywilnoprawne,
  • kontrahent w likwidacji, upadłości,
  • postanowienia komornicze,
  • zakończenie postępowania egzekucyjnego,
  • koszty egzekucji.
6. Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych - zasady i ewidencja: umorzenie należności, odroczenie terminu płatności, rozłożenie zaległości na raty. 
 
7. Zmiany w zakresie należności wynikające z sytuacji epidemii m.in. zawieszenie postępowań podatkowych, zmiany terminów zapłaty w opłatach czynszowych, brak opłaty prolongacyjnej oraz rekompensaty za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców.
 
8. Dochody w sprawozdawczości budżetowej - najczęstsze błędy i nieprawidłowości. 
 
9. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie dochodów budżetowych, szczególnie w sytuacji epidemii. 
 
10. Dyskusja - pytania i odpowiedzi.
 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

  • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.  

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl